Oblicza śmierci człowieka w myśli Sulpicjusza Sewera


Abstrakt

Sulpicius Severus (c. 360-420) was interested in various cases of human death. Although he do not deny that Christ is the one who alone can save man from death, he does not emphasize this truth either. He is mainly interested in wonders, extraordinary events linked mostly with St. Martin of Tours who was his friend. These miracles performed by Martin had their source in God’s power, but the way they are described places Martin in the centre and presents him as the main character. In this way, Sulpicius brings in a new style of writing, hagio­graphic literature where though God is the most important, the reader gets the impression that the central figure is a saint. Even though miracles happen by the power of God, one gets the impression that they are the result of the holy man’s efforts and merits. Sulpicius Severus considers death, caused by various ways and experienced for different reasons, is the greatest misfortune of man. He describes many examples related to the phenomenon of death. He talks about the death penalty. Although he mentions death as turning away from God, he does not mean eternal death, but rather its temporal consequences such as deprivation of freedom and falling into a state of slavery.


Słowa kluczowe

cuda; śmierć; kara śmierci; niewola; szatan

Joannes Cassianus, Collationes Patrum XXIV, éd. E. Pichery, SCh 42, 54, 64, Paris 1955- 1959, tłum. L. Wrzoł: Jan Kasjan, Rozmów dwadzieścia cztery, POK 6-7, Poznań 1928-1929.
Sulpicius Severus, Chronicorum libri, ed. G. de Senneville-Grave, SCh 441, 88-347.
Sulpicius Severus, Dialogorum libri, PL 20, 183-222, tłum. P.J. Nowak, w: Sulpicjusz Sewer, Pisma o św. Marcinie z Tours. Żywot, Listy, Dialogi, wstęp, komentarz i oprac. M. Starowieyski, ŹM 8, Kraków 1995, 109-187.
Sulpicius Severus, Epistulae, PL 173-184, tłum. P.J. Nowak, w: Sulpicjusz Sewer, Pisma o św. Marcinie z Tours. Żywot, Listy, Dialogi, wstęp, komentarz i oprac. M. Staro¬wieyski, ŹM 8, Kraków 1995, 91-105.
Sulpicius Severus, Vita Martini Turonensis, PL 20, 159-176, tłum. P.J. Nowak, w: Sul¬picjusz Sewer, Pisma o św. Marcinie z Tours. Żywot, Listy, Dialogi, wstęp, komentarz i oprac. M. Starowieyski, ŹM 8, Kraków 1995, 47-87.
Murru F., La concezione della storia nei Chronica di Sulpicio Severo: alcune linee di studio, „Latomus” 38 (1979) 961-981.
Nat P.G. van der, Geister (Dämonen), RACh IX 765-766.
Pochwat J., Nauka o szatanie i demonach w ujęciu Sulpicjusza Sewera, PS 16 (2012) nr 31 (75), 199-215.
Pochwat J., Sulpicjusz Sewer i jego dzieło w czasie przemian dziejowych w Galii na prze¬łomie IV i V wieku, w: Starożytny chrześcijanin w obliczu przemian dziejowych, red. B. Częsz, Poznań 2011 = TPatr 8 (2011) 65-102.
Pochwat J., Synteza tematyki opętania i egzorcyzmu w dziełach Sulpicjusza Sewera, TST 31 (2012) z. 1, 111-120.
Pochwat J., Zagadnienie nawrócenia i pokuty w dziełach Sulpicjusza Sewera, PS 17 (2013) nr 1 (32), 231-239.
Pochwat J., Zło i grzech w nauczaniu Sulpicjusza Sewera, VoxP 34 (2014) t. 62, 443-456.
Senneville-Grave G. de, Introduction, w: Sulpice Sévère, Chroniques, SCh 441, Paris 1999, 7-68.
Starowieyski M., Świętego Marcina chwała pośmiertna, „W drodze” 1994, nr 12 (256), 74-82.
Starowieyski M., Święty Marcin i jego biograf, „W drodze” 1994, nr 11 (255), 63-74.
Stewart C., Kasjan mnich, tłum. T. Lubowiecka, ŹM 34, Kraków 2004.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Pochwat, J. (2018). Oblicza śmierci człowieka w myśli Sulpicjusza Sewera. Vox Patrum, 67, 509-522. https://doi.org/10.31743/vp.3412

Józef Pochwat 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Polska
Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora