Necator pauperum i necator egentium w prawodawstwie synodów galijskich V-VII wieku


Abstrakt

One of the characteristic concepts present in the documents of the Gallic sy­nods from the 5th to the 7th centuries is necator pauperum (slayer of the poor), and related to it necator egentium (slayer of the needy). This article aims to analyse the use of these expressions in the synodal legislation. It shows that the notion generally refers to two types of abuse: retention of the offers due to the Church, and various forms of seizure of Church property. The synods also stipulate severe penalties against those judged guilty of being “slayers of the poor”. The study presents the Gallic Church during a very intense political, social and cultural tran­sition. It is a Church looking for its place in the new post-roman world, at a time of new opportunities and new dangers.


Słowa kluczowe

Galia; synody; necator pauperum; necator egentium

Concilium Agathense (506), Prologi et canones, ŹMT 73 [wyd. łacińsko-polskie, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras], tłum. B. Tabor, SCL 8, Kraków 2014, 1-22.
Concilium Arelatense (554), Prologus et canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 171-173.
Concilium Aurelianense (511), Canones, ŹMT 73 [wyd. łacińsko-polskie, układ i opraco¬wanie A. Baron – H. Pietras], tłum. A. Caba, SCL 8, Kraków 2014, 23-31.
Concilium Aurelianense (549), Canones, ŹMT 73 [wyd. łacińsko-polskie, układ i opraco¬wanie A. Baron – H. Pietras], tłum. P. Wałach, SCL 8, Kraków 2014, 315-322.
Concilium Cabilonense (647-653), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 302-310.
Concilium Clippiacense (626-627), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 291-297.
Concilium Matisconense (585), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 238-250.
Concilium Parisiense (556-573), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 204-217.
Concilium Parisiense (614), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 274-285.
Concilium Turonense (567), Canones, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 179-194.
Concilium Valentinum (583-585), Acta, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 234-236.
Concilium Vasense (442), Canones, ŹMT 62 [wyd. łacińsko-polskie, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras], tłum. A. Caba, SCL 6, Kraków 2011, 21-24.
Hieronymus, Epistuale 1-70, ed I. Hilberg, CSEL 54, Vindobonae – Lipsiae 1910.
Statuta Ecclesiae Antiqua, ŹMT 62 [wyd. łacińsko-polskie, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras], tłum. A. Caba, SCL 6, Kraków 2011, 261-273.
Faber G., Merowingowie i Karolingowie, tłum. Z. Jaworski, Warszawa 1994.
Gaudemet J. – Basdevant B., Concile de Paris III, w: Les canons des conciles Mérovin¬giens (VIe-VIIe siècles), t. 2, ed. J. Gaudemet – B. Basdevant, SCh 354, Paris 1989, 410-411.
Halfond G.I., Archaeology of Frankish Church Councils, AD 511-768, Leiden – Boston 2010.
Knowles M.D. – Obolensky D., Historia Kościoła, t. 2, 600-1500, tłum. R. Turzyński, Warszawa 1988.
Moore M. E., The Ancient Fathers: Christian Antiquity, Patristics and Frankish Ca¬non Law, „Millennium, Jahrbuch zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr.” 7 (2010) 293-342.
Munier Ch., Statuta Ecclesiae Antiqua, NDPAC III 5113-5115.
Pontal O., Histoire des conciles mérovingiens, Paris 1989.
Rosenwein B.H., Negotiating Space: Power, Restraint, and Privileges of Immunity in Ear¬ly Medieval Europe, Ithaca (NY) 1991.
Ryś G., Majątek kościelny w starożytnym prawodawstwie synodalnym, w: Studia i rozpra¬wy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu, red. S. Stabryła – R.M. Zawadzki, Kraków 2003, 219-227.
Skibiński T., Dzieło charytatywne Kościoła w Galii w IV-VII wieku w świetle prawodaw¬stwa synodalnego. Zarys problematyki, VoxP 35 (2015) t. 64, 379-391.
Wood I., Królestwa Merowingów 450-751. Władza – społeczeństwo – kultura, tłum. M. Wilk, Warszawa 2012.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Skibiński, T. (2018). Necator pauperum i necator egentium w prawodawstwie synodów galijskich V-VII wieku. Vox Patrum, 67, 543-554. https://doi.org/10.31743/vp.3414

Tomasz Skibiński 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  Polska




Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora