Вплив святоотцівської спадщини і святих Православної Церкви на формування богословської думки архимандрита Софронія Сахарова


Abstrakt

W swym artykule autor analizuje podstawowe źródła patrystyczne i dzieła świętych prawosławnych, które wpłynęły na kształt myśli znanego prawosławnego teologa i pisarza ascetycznego XX wieku – archimandryty Sofroniusza Sacharo­wa. Sięga też do jego pism, jak również dzieł i wspomnień współczesnych mu pisarzy, po to by ukazać, jaka była relacja archimandryty do dziedzictwa Świętych Ojców, oraz które teksty były dla niego najbardziej istotne. Szczególną zaś uwagę poświęca autor roli starca Sylwana, który był przewodnikiem duchowym Sacha­rowa i ukształtował jego patrystyczną wizję teologii.


Gregorius Nyssenus, De hominis opificio, PG 44, 124-256.
Macarius Magnus, De libertate mentis, PG 34, 936-968.
Maximus Confessor, Ad theologiam Deique Filii in carne dispensationem spectantia, PG 90, 1084-1176.
Maximus Confessor, Ambigua ad Iohannem, PG 91, 1061-1417.
Maximus Confessor, Mystagogia, PG 91, 657-717.
Сахаров С., Видеть Бога как Он есть, Сергиев Посад 2006.
Сахаров С., Духовные беседы, Том 2-й, Москва 2007.
Сахаров С., О молитве. О молитве Иисусовой, Киев 2000.
Сахаров С., Переписка с протоиереем Георгием Флоровским, Сергиев Посад 2008.
Сахаров С., Подвиг богопознания. Письма с Афона (к Д. Бальфуру), Сергиев Посад 2010.
Сахаров С., Рождение в Царство Непоколебимое, Москва 2001.
Сахаров С., Старец Силуан, Краматорск 2009.
Сахаров С., Таинство христианской жизни, Сергиев Посад 2009.
Louth A., Maximus the Confessor, London – New York 1996.
Sakharov N., I love, therefore I am. The Theological Legacy of Archimandrite Sophrony, New York 2002.
Александрова Т. Коментарии, в: Григорий Нисский, Аскетические сочинения и пись¬ма, Москва 2007, 61-317.
Алфеев И., Архимандрит Софроний, в: Старец Софроний. Ученик преподобного Силуана Афонского, Санкт-Петербург 2011, 123-132.
Алфеев И., Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание, Санкт- Петербург 2010.
Завершинський Г., Богословский экзистенциализм архимандрита Софрония (Саха¬рова), в: Преподобный Силуан и его ученик архимандрит Софроний. По мате¬риалам “Силуановских чтений”, Клин 2001, 163-183.
Ильин С., Учение преп. Серафима Саровського о Святом Духе, Москва 2003.
Карфикова Л., Святитель Григорий Нисский. Бесконечность Бога и бесконечный путь к Нему человека, Киев 2012.
Лурье В. Примечания, в: Григорий Нисский, Об устроении человека, перевод, при¬мечание и послесловие В.М. Лурье, Санкт-Петербург 1995, 113-143.
Рак П., Встречи со старцем Софронием, или о смысле подвига, в: Старец Софро¬ний. Ученик преподобного Силуана Афонского, Санкт-Петербург 2011, 209-219.
Сахаров Н., Понятия Образа и Подобия у архимандрита Софрония Сахарова, “Бо¬гословие, философия, культурология” 4 (1997) 101-117, http://sophrony.narod.ru/ texts/obraz1.htm [24.03.2017].
Сидоров А., Преподобный Максим Исповеденик: эпоха, жизнь, творчество, в: Тво¬рения преподобного Максима Исповедника. Книга 1. Богословские и аскетичес¬кие трактаты, Москва 1993, 7-74.
Сидоров А., Коментарии, в: Творения преподобного Максима Исповедника. Книга 1. Богословские и аскетические трактаты, Москва 1993, 263-346.
Флоровский Г., Восточные Отцы IV века, Сергиев Посад 1999.
Флоровский Г., Восточные Отцы V-VIII веков, Сергиев Посад 1999.

Opublikowane : 2018-12-16


Sydorak, A. (2018). Вплив святоотцівської спадщини і святих Православної Церкви на формування богословської думки архимандрита Софронія Сахарова. Vox Patrum, 67, 573-597. https://doi.org/10.31743/vp.3416

Andriy Sydorak 
Український Католицький Університет  Ukraina
Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.