Hope found, hope lost – eschatological aspects in the interpretations of Israelites’ wilderness wanderings. Two sides of one story: Origen’s 27. Homily on the Book of Numbers and Jerome’s Letter 78

Marcin Wysocki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

The writings of Origen and Jerome, which are the source of the article, al­though in a different literary form – a homily and a letter – and written for a diffe­rent purpose and at different times, both are exegesis of the chapter 33 of the Book of Numbers in which the stops of the Israelites in the desert on the road to the Promised Land are described. Both texts are the classic examples of allegorical interpretation of the Scripture. Both authors interpret the 42 “stages” of Israel’s wilderness wanderings above all as God’s roadmap for the spiritual growth of individual believers, but there are present as well eschatological elements in their interpretations. In the presented paper there are shown these eschatological ideas of both authors included in their interpretations of the wandering of the Chosen People on their way to the Promised Land, sources of their interpretations, simi­larities and differences, and the dependence of Jerome on Origen in the interpre­tation of the stages, with the focuse on the idea of realized eschatology, present in Alexandrinian’s work. Origen has presented in his interpretation a very rich picture of the future hope, but Jerome almost nothing mentioned in his letter about hopes of the way towards God after death.

Keywords:

Origen, Jerome, Book of Numbers, Israel, wandering, stops in the desert, eschatology, hope

Origenes, Homiliae in Numeros, ed. W.A. Baehrens: Homilien zum Hexateuch in Rufinus Übersetzung, GCS 30, Origenes Werke 7, Leipzig 1921, 3-285, transl. Homily 27: R.A. Greer: Origen, An Exhortation to Martyrdom, Prayer and selected works, New York – Ramsey – Toronto 1979, 245-269.

Hieronymus, Epistulae, ed. in: ŹMT 54, 55, 61, 63 i 68 [tekst łacińsko-polski, oprac. na podstawie tłumaczenia ks. J. Czuja M. Ożóg, tekst łac. oprac. H. Pietras, t. 1-5], Kraków 2010-2013, transl. Epistle 78: J. Ferrante, https://epistolae.ccnmtl.columbia.edu/ letter/365.html [access: 19.11.2016].

Cacciari A., Lettura di HNm XXVII, in Omelie su Numeri, in: Lettura origeniana, ed. M. Maritano – E. Dal Covolo, Roma 2004, 119-137.

Cacciari A., Mansiones: sull’origine di un circolo ermeneutico, “Adamantius” 10 (2004) 27-32.

Cain A., The Letters of Jerome. Ascetism, Biblical Exegesis, and the Construction of Christian Authority in Late Antiquity, Oxford – New York 2009.

CovoloE. Dal, La tenda o il tempio? Origene, Omelie sui Numeri XVII e XXVII, in: Origeniana Nona. Origen and the Religious Practice of His Time, ed. G. Heidl – R. Somos, Leuven 1989, 135-140.

Daley B., The Hope of the Early Church, Peabody 2003.

Degórski B.R., Il cammino degli Israeliti dall’Egitto verso la Terra Promessa secondo la lettera 78 di San Girolamo, DPa 13 (2004) 77-118.

Hanson R.P.C., Origen’s Doctrine of Tradition, London 1954.

Harnack A. von, Die Chronologie der Altchristlichen Literatur bis Eusebius, II, Leipzig 1904.

Jacobsen A.-Ch., Allegorical Interpretation of Geography in Origen’s Homilies on the Book of Joshua, “Religion & Theology” 17 (2010) 289-301.

Méhat A., Introduction, in: Origène, Homélies sur les Nombres, ed. A. Méhat, SCh 29, Paris 1951, 7-64.

Stanula E., Wstęp. Życie duchowe w ujęciu Orygenesa, in: Orygenes, Homilie o Księgach Liczb, Jozuego, Sędziów, PSP 34/1, Warszawa 1986, 9-29.

Szram M., Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku, Lublin 2010.

Torjesen K.J., Hermeneutical Procedure and Theological Method in Origen’s Exegesis, Berlin – New York 1986.

Tzamalikos P., Origen Philosophy of History and Eschatology, Boston 2007.

Download

Published
2017-12-16


Wysocki, M. (2017). Hope found, hope lost – eschatological aspects in the interpretations of Israelites’ wilderness wanderings. Two sides of one story: Origen’s 27. Homily on the Book of Numbers and Jerome’s Letter 78. Vox Patrum, 67, 727–742. https://doi.org/10.31743/vp.3424

Marcin Wysocki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.