Woman and Her Role in the History of Salvation according to Clement of Alexandria

Stanisław Łucarz

Akademia Ignatianum w Krakowie , Poland


Abstract

The article focuses on the notion of femaleness and its role in the history of salvation in the works of Clement of Alexandria. Although these are not the central themes of his considerations, he reflects on this subject against the back­ground of his magnificent vision of the incarnation of the divine Logos. The be­getting or generating of Logos by Father is the first stage of the incarnation, which is followed by the next stages: the creation of the world and of human beings, the revelation in the Old Testament and – although not directly – in the Greek philosophy. The last stage is the incarnation in Jesus Christ. All this leads towards the divinization and the unity in God. Femaleness in Clement’s work should be considered as a part of cosmic dimensions. For him, men and women are substan­tially – i.e. on the level of their souls – equal, hence in the spiritual and intellectual dimension both sexes are vested with identical dignity and enjoy equal rights. The differences between sexes are located in the body and affect various aspects of human life, mostly biological and reproductive ones, not to mention the family, community and religious reality. In practice, it is the woman who is subordinated to man due to the fact, as Clement holds, that the female body is weaker than the male one, more subjugated to passivity, less perfect and more susceptible to pas­sions. For that reason, on the way to salvation, it is the man who is the head of the woman. However, it is not an absolute subjection. If the woman goes on the way to salvation (a Christian woman), and the man does not, the Lord is the head of the woman (the divine Logos, whom she follows). All these differences resulting from the possession of a body are eliminated in eschatology, in which will be the total equality. On that way to the eschatological fulfillment, the divine Logos is indispensable. He incarnates himself and comes to the world through a woman. He chooses what is weaker in order to reveal His power. This way it is a woman, and not a man, who first experiences His divinizing closeness and action.

Keywords:

Clement of Alexandria, woman, man, salvation, divinization

Clemens Alexandrinus, Protrepticus, PG 8, 49-246, tłum. J Sołowianiuk: Klemens Aleksandryjski, Zachęta Greków, w: Apologie, PSP 44, Warszawa 1988, ATK, 99- 201.

Clemens Alexandrinus, Paedagogus, PG 8, 247-684, tłum. M. Szarmach: Klemens Aleksandryjski, Wychowawca, Toruń 2012, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Clemens Alexandrinus, Stromata, PG 8, 685 - 9, 602, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska: Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, I-II, Warszawa 1994, Instytut Wydawniczy Pax, Akademia Teologii Katolickiej.

Concilium Vaticanum II: Constitutio „Lumen gentium”, tłum. pol. Sobór Watykański II, Konstytucje, Deklaracje, Dekrety, Poznań 2002, Pallottinum, 97-166.

Novum Testamentum graece, ed. K. Aland – M. Black – C.M. Martini – B.M. Metzger – A. Wikgren: The Greek New Testament, New York – London – Edinburgh – Amsterdam – Stuttgart 1975.

Evdokimov P., Kobieta i zbawienie świata, tłum. E. Wolicka, Poznań 1991.

Kopaliński W., Encyklopedia „drugiej płci”, Warszawa 1995.

Łucarz S., Grób czy świątynia. Problematyka cielesności w antropologii Klemensa Aleksandryjskiego, Kraków 2007.

Rüther Th., Die Lehre von der Erbsünde bei Clemens von Alexandrien, Freiburger Theologische Studien 28, Freiburg 1922.


Published
2016-12-15


Łucarz, S. (2016). Woman and Her Role in the History of Salvation according to Clement of Alexandria. Vox Patrum, 66, 25–38. https://doi.org/10.31743/vp.3443

Stanisław Łucarz 
Akademia Ignatianum w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.