Life of wives in "Advice to bride and groom" of Plutarch

Dominika Budzanowska-Weglenda

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Abstract

The good wife, as Plutrach taught, ought to have no feeling of her own, but she should join with her husband in seriousness and sportiveness, in soberness and laughter. The husband has to be pure and clean from all connexion with others when he approach his wife and her virtue, her exclusive devotion to her husband, her constancy, and her affection, ought to be most in evidence. The man ought to exercise control over the woman, not as the owner has control over a piece of property, but, as the soul colonists the body, by entering into her feelings and being knit to her through goodwill. He is teacher of philosophy, she is his disciple: for his wife husband must collect from every source what is useful and carrying it within his own self impart it to her, and then discusses it with her, and makes the best of these doctrines her favourite and familiar themes.

Keywords:

Plutarch of Chaeronea, wife, husband, philosophy, virtue

Homerus, Ilias, ed. O. Henke: Homers Ilias, I, Leipzig – Berlin 1928.

Plutarchus, Coniugalia praecepta, ed. G.N. Bernardakis, w: Plutarchi Chaeronensis Moralia, I, Lipsiae 1888, 337-357.

Plutarchus, Consolatio ad uxorem, ed. G.N. Bernardakis, w: Plutarchi Chaeronensis Moralia, III, Lipsiae 1891, 575-585.

Plutarchus, De E apud Delphos, ed. G.N. Bernardakis, w: Plutarchi Chaeronensis Moralia, III, Lipsiae 1891, 1-26.

Plato, Leges, ed. J. Burnet, w: Platonis Opera, V, Oxford 1907 [repr. 1963], 624-969.

Lysias, Contra Eratosthenem, ed. C.D. Adams: Lysias, Selected Speeches. XII, XVI, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXXII, XXXIV, New York – Cincinnati – Chicago 1905, 61-129.

Becker M., Ehe als Sanatorium Plutarchs Coniugalia Praecepta und die Pastoralbriefe, „Novum Testamentum” 52 (2010) fasc. 3, 241-266.

Hadot P., Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Warszawa 2003.

Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Kraków 2000.

Pawłowski K., Misteria i filozofia. Misteryjne oblicze filozofii greckiej, Lublin 2007.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, tłum. E.I. Zieliński, IV, Lublin 1999.

Thompson J.W., Paul, Plutarch and the Ethic of the Family, „Restoration Quarterly” 52 (2010) fasc. 4, 223-226.

Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, I, Warszawa 1988.

Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2006.

Wypustek A., Życie rodzinne starożytnych Greków, Wrocław 2007.


Published
2016-07-15


Budzanowska-Weglenda, D. (2016). Life of wives in "Advice to bride and groom" of Plutarch. Vox Patrum, 65, 99–117. https://doi.org/10.31743/vp.3494

Dominika Budzanowska-Weglenda 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.