L’égalité de l’Esprit Saint au Fils et au Père d’après Didyme l’AveugleAbstrakt

Artykuł przedstawia nauczanie Dydyma Ślepego o Duchu Świętym. Daje się zauważyć, że kontynuuje on i rozwija główne punkty pneumatologii św. Atanazego. Dydym odrzuca opinie tropików jakoby Duch Święty należał do stwo­rzenia i podkreśla, że jest On równy Ojcu i Synowi, i dlatego należy do Trójcy Świętej. Duch jest święty, ale nie otrzymał on świętości; posiada On wiedzę, ale jej nie otrzymał od nikogo, On wszystko wie, ale nie musiał niczego się uczyć. W naturze Ducha Świętego nie ma zmian. Świętość, wiedza i inne przymioty na­leżą do Jego natury; On posiada je odwiecznie i nie może ich utracić. Ojciec, Syn i Duch Święty posiadają tę samą substancję w Trójcy Świętej, ale każda z Osób ma inną misję do spełnienia. Trzy Osoby Boskie działają wspólnie ad extra, czyli na zewnątrz Trójcy Świętej dla zbawienia ludzi.


Athanasius, Epistulae I-IV ad Serapionem: De Spiritu Sancto, ed. J. Lebon, SCh 15, Paris 1947, trad. polonaise S. Kalinkowski: Św. Atanazy Wielki, Listy do Serapiona, ŹMT 2, Kraków 1996.
Didymus Alexandrinus, De Spiritu Sancto, ed. L. Doutreleau, SCh 386, Paris 1982.
Philo Judaeus, De somniis, ed. P. Savinel, Paris 1962.
Origenes, Commentarii in Joannem, ed. C. Blanc, lib. I-V, SCh 120, Paris 1966; lib. VI, X, SCh 157, Paris 1970; lib. XIII, SCh 222, Paris 1975; lib. XIX-XX, SCh 290, Pa¬ris 1982; lib. XXVIII-XXXII, SCh 385, Paris 1992; trad. polonaise S. Kalinkowski: Orygenes, Komentarz do Ewangelii według św. Jana, ŹMT 27, Kraków 2003.
Ayres L., Nicaea and its Legacy. An Approach to Fourth Century Theology, Oxford 2006.
Grzywaczewski J., La relation du Fils au Père dans les conceptions théologiques des ori¬gines au Concile de Nicée, Paris 2012.
Kelly J.N.D., Early Christian Creeds, New York 2006.
Ortiz de UrbinaI., Nicée et Contantinople, trad. X. Monasterio – G. Dumeige, Paris 20062.
Oxford Dictionary of the Christian Church, ed. F. Cross – E. Livingstone, Oxford 1997.
Sesboüé B., La divinité du Fils et du Saint-Esprit (IV siècle), in: B. Sesboüé – J. Wolinski, Dieu du salut, Paris 1994, 235-280.
Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, red. J.M. Szymusiak – M. Starowiey¬ski, Poznań 1971.
Szymańska-Kuta D., Dydym Ślepy – mistrz Szkoły Aleksandryjskiej (przegląd źródeł), „Studia Religiologica” 43 (2010) 77-92.
Szymańska-Kuta D., Dydym Ślepy. Materiały bibliograficzne, VoxP 35 (2015) t. 63, 567-581.
Weinandy Th., Athanasius. A Theological Introduction, Ashgate – Aldershot 2007.

Opublikowane : 2018-12-16


Grzywaczewski, J. (2018). L’égalité de l’Esprit Saint au Fils et au Père d’après Didyme l’Aveugle. Vox Patrum, 65, 171-184. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3500

Joseph Grzywaczewski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora