Admitting to monasteries people obliged to military service or bound by marriage at the time of st. Gregory the Great based on his "Registrum epistularum" and norms of Roman law

Janusz Lewandowicz

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi


Abstract

The paper discusses the obstacles existing in both secular law and practice of the Church, in the time of St. Gregory the Great, for joining the monastery by people performing the military service or bound in marriage. Subsequently, the paper indicates higher requirements, compared with secular law, imposed by the pope on people wanting to join the monastery but bound by marriage.

Keywords:

St. Gregory the Great, Registrum epistularum, letters, Roman law, Code of Theodosius, Justinian Code, Novels, monasticism, admission to monasteries, soldiers, bond of marriage, repudium

Concilium Gangrense (ca. 340), ed. A. Baron – H. Pietras, ŹMT 37, Kraków 2006 = SCL 1, 123-128.

Corpus iuris civilis, vol. 1: Institutiones, ed. P. Krueger, Digesta, ed. Th. Mommsen, Berolini 1872; vol. 2: Codex Iustinianus, ed. P. Krueger, Berolini 1877, vol. 3: Novellae, ed. R. Schoell – G. Kroll, Berolini 1895.

Gregorius Magnus, Registrum epistularum, ed. D. Norberg, CCL 140-140A, Turnholti 1982; tłum. włoskie a cura di V. Recchia: Opere di Gregorio Magno, V. Lettere, ed. D. Norberg, t. 1-4, Roma 1996-1999; tłum. J. Czuj: Św. Grzegorz Wielki, Listy, t. 1-4, Warszawa 1954-1955.

Gregorius Turonensis, Historiarum libri, ed. B. Krusch – W. Levison, MGH Scriptores rerum Merovingicarum I/1, Hannoverae 19512; tłum. K. Liman – T. Richter: Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków, wstęp, opracowanie, komentarz D.A. Sikorski, Kraków 2002.

Biondi B., Il diritto romano cristiano, t. 1-3, Milano 1952-1954.

Caes L., La terminologie du divorce dans les textes juridiques latins et les constitutions grecques de Justinien, w: Scrinium Lovaniense. Mélanges historiques Etienne Van Cauwenbergh, Gembloux – Louvain 1961, 167-180.

Figueras C.M., De impedimentis admissionis in religionem usque ad decretum Gratiani, Scripta et documenta 9, Abbatia Montisserrati 1957.

Gordini G.D., Origine e sviluppo del monachesimo a Roma, „Gregorianum” 37 (1956) 220-260.

Gregorio Magno e il suo tempo. XIX Incontro di studiosi dell’àntichità cristiana in collaborazione con l’Ecole Française de Rome (Roma, 9-12 maggio 1990), Studia Ephemeridis „Augustinianum” 33/1-2, Roma 1991.

Jenal G., Grégoire le Grand et la vie monastique dans l’Italie de son temps, w: Grégoire le Grand. Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique (Chantilly, Centre culturel Les Fontaines, 15-19 septembre 1982), éd. J. Fontaine – R. Gillet – S. Pellistrandi, Paris 1986, 147-157.

Jenal G., In cerca di ordine quando l’apocalisse sembra vicina: Gregorio Magno e il monachesimo del suo tempo in Italia, w: Gregorio Magno nel XIV centenario della morte. Convegno internazionale (Roma, 22-25 ottobre 2003), Atti dei Convegni Lincei 209, Roma 2004, 221-246.

Kursa S.P., Repudium i jego skutki prawne w świetle kodyfikacji Justyniana, „Czasopismo prawno-historyczne” 64 (2012) z. 2, 61-80.

Leclercq J., Spiritualità e Cultura nel Monachesimo del Pieno Medioevo, w: Cultura e Spiritualità nella Tradizione Monastica, ed. G. Penco, Studia Anselmiana 103, Roma 1990, 105-128.

Markus R.A., Grzegorz Wielki, tłum. P. Nehring, Warszawa 2003.

Müller B., Gregory the Great and Monasticism, w: A Companion to Gregory the Great, ed. B. Neil – M. Dal Santo, Leiden 2013, 83-108.

Noetlichs K.L., Das Kloster als „Strafanstalt” im kirchlichen und weltlichen Recht der Spätantike, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte” 111 (1994) 18-40.

Pellegrini P., Militia clericatus monachici ordines: istituzioni ecclesiastiche e società in Gregorio Magno, Testi e studi di storia antica 20, Catania 20082.

Penco G., Il monachesimo fra spiritualità e cultura, Milano 1991.

Penco G., Storia del monachesimo in Italia: dalle origini alla fine del Medioevo, Milano 20023.

Porcel O., La doctrina monastica di san Gregorio Magno y la „Regula Monachorum”, Madrid 1951.

Porcel O., San Gregorio y el Monacato. Cuestiones Controverdidas, Monastica 1 = Scripta et Documenta 12, Abbatia Montisserrati 1960.

Prinz F., Das westliche Mönchtum zur Zeit Gregors des Grossen, w: Grégoire le Grand. Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique (Chantilly, Centre culturel Les Fontaines, 15-19 septembre 1982), éd. J. Fontaine – R. Gillet – S. Pellistrandi, Paris 1986, 123-136.

Rudmann R., Mönchtum und kirchlicher Dienst in den Schriften Gregors des Großen, St. Ottilien 1956.

Wójcik M., Wstąpienie do klasztoru jako przyczyna ustania małżeństwa w prawie rzymskim, w: Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim. Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam, red. A. Dębiński – M. Wójcik, Lublin 2007, 171-190.


Published
2016-07-15


Lewandowicz, J. (2016). Admitting to monasteries people obliged to military service or bound by marriage at the time of st. Gregory the Great based on his "Registrum epistularum" and norms of Roman law. Vox Patrum, 65, 373–388. https://doi.org/10.31743/vp.3507

Janusz Lewandowicz 
Wyższe Seminarium Duchowne w ŁodziLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)