Bernard of Lublin (Bernardus Lublinius) and his Ficinian anthology: some observations

Włodzimierz Olszaniec

Uniwersytet Warszawski


Abstract

Niniejszy artykuł ma w zamierzeniu naświetlić grupę problemów zwiaza­nych z antologią tekstów filozoficznych przekazaną przez autograficzny rękopis Biernata (Bernarda) z Lublina. Autor artykułu skupia się na dwóch zagadnieniach: problemie źródeł wypisów Biernata z łacińskich przekładów dialogów herme­tycznych i dzieł Platona (w tłumaczeniu Marsilia Ficina) oraz metodzie kompila­cyjnej zastosowanej przez polskiego pisarza. W zamierzeniu autora spostrzeżenia zawarte w artykule mają być użyteczne w przyszłych badaniach nad antologią, w tym w przygotowywanej edycji krytycznej.

Keywords:

Bernard of Lublin, Marsilio Ficino, Renaissance Latin translations

Opera Platonis Marsilio Ficino interprete, impressum Florentiae per Leonardum Venetum, MCCCCLXXXIV.

Platonis opera Latina Marsilio Ficino interprete, impressum Venetiis per Bernardinum de Choris de Cremona et Simonem de Luero impensis Andreae Torresani de Asula, MCCCCLXXXXI.

Mercurii Trismegisti liber De sapientia et potestate Dei. Asclepius. Eiusdem Mercurii liber De voluntate diuina. Item Crater Hermetis, Parisiis in officina Henrici Stephani, recognitoribus mendasque ex officina eluentibus Ioanne Solido Cracouiensi et Volgacio Pratensi […] MDV.

Domański J., La fortuna di Marsilio Ficino in Polonia nei secoli XV e XVI, in: Marsilio Ficino e il ritorno di Platone. Studi e documenti, a cura di G.C. Garfagnini, Firenze 1986, 565-586.

Domański J., Losy Marsilia Ficina w Polsce w XV i XVI wieku, in: idem, Philosophica – Paraphilosophica – Metaphilosophica. Studia i szkice z dziejów myśli dawnej, Kraków 2008, 369–389.

Gruchała J., Biernata z Lublina antologia filozoficzna z początku XVI w. (Hermes Trismegistos – Platon – Arystoteles), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 38 (1988) 63-77.

Download

Published
2016-07-15


Olszaniec, W. (2016). Bernard of Lublin (Bernardus Lublinius) and his Ficinian anthology: some observations. Vox Patrum, 65, 491–496. https://doi.org/10.31743/vp.3512

Włodzimierz Olszaniec 
Uniwersytet WarszawskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.