Formowanie się chrześcijańskich obrzędów małżeńskich na podstawie Carmen XXV Paulina z NoliAbstrakt

Church Fathers tried to combat the legacy of paganism and made tireless ef­forts towards Christianising family events, recalling the teaching of the Bible. Tertullian, for example, complained that the Christians of Carthage didn’t marry in the church. The article discusses Carmen XXV of Paulinus of Nola († 431), written for the occasion of marriage of Julian and Tysia. The poem contains one of the oldest descriptions of the ceremony of Christian marriage. Bishop of Nola pays attention to the spiritual dimension of the sacrament – specifically to its rich, full of symbols rite as well as to fact that the Christian meaning of the marriage ceremony should become the main focus for wedding preparations.


Słowa kluczowe

Paulin z Noli; Carmen XXV; obrzędy małżeńskie

Paulinus Nolanus, Carmina, introd., trad. italiana, note e indici a cura di A. Ruggiero, t. 1-2, Napoli – Roma 1996.
Paulinus Nolanus, Epistulae, introd., note e indici a cura di G. Santaniello, t. 1-2, Napoli – Roma 1992.
Bartnik A.A., Małżeństwo w myśli Tertuliana. Ewolucja poglądów w okresie przedmonta¬nistycznym i montanistycznym, Lublin 2015 (mps Archiwum KUL).
Fabre P., Essai sur la chronologie de l’oeuvre de Saint Paulin de Nole, Paris 1948.
Fontaine J., Les symbolismes de la cithare dans la poésie de Paulin de Nole, w: Romani¬tas et Christianitas. Studia J.H. Waszink oblata, ed. W. den Boer – P.G. van der Nat – C.M.J. Sicking – J.C.M. van Winden, Amsterdam 1973, 123-143.
George F., The Difference God Makes. A Catholic Vision of Faith, Communion and Cul¬ture, New York 2009.
Kasprzak D., Il pensiero sociale di Paolino da Nola, SL 2, Supl. 1, Kraków – Oborniki Śląskie 2002.
Lehmann T., Eine spätantike Inschriftensammlung und der Besuch des Papstes Damasus an der Pilgerstatte des Hl. Felix in Cimitile/Nola, ZPE 91 (1992) 243-274.
Luongo G., Lo specchio dell’agiografo. S. Felice nei carmi XV e XVI di Paolino di Nola, Napoli 1992.
Pałucki J., Epistolografia w misyjnej posłudze Kościoła. Zagadnienia wybrane, SWł 17 (2015) 121-132.
Pałucki J., Teologia w posłudze pasterskiej Paulina z Noli, VoxP 34 (2014) t. 62, 427-434.
Pałucki J., Paulin z Noli. Zapomniany przez wieki, wzorem teologa na dzisiejsze czasy, w: Sprawiedliwość, pokój i radość w posługiwaniu biskupim. Księga pamiątkowa ku czci Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr Wiesława Alojzego Meringa z okazji 65. rocznicy urodzin, red. A. Niemira – K. Rulka – J. Szymański, Lublin 2010, 419-428.
Ruggiero A., Introduzione, w: Paolino di Nola, I Carmi, testo latino con introd., trad. ita¬liana, note e indici a cura di A. Ruggiero, t. 1, Napoli – Roma 1996, 13-77.
Sorrentino D., L’amore di unità: amicizia spirituale ed ecclesiologia in Paolino di Nola, „Impegno e Dialogo” 9 (1991-1992) 149-169.
Sorrentino D., Il cammino ascetico nel dialogo epistolare di Paolino, w: Mia sola arte è la fede: Paolino di Nola teologo sapienziale, a cura di L. Longobardo – D. Sorren¬tino, Napoli 2000, 97-150.
Sorrentino D., La lettera di Giovanni Paolo II su Paolino di Nola. Commentario teologi¬co-spirituale, „Teologia e Vita” 3 (1995) 13-35.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Pałucki, J. (2018). Formowanie się chrześcijańskich obrzędów małżeńskich na podstawie Carmen XXV Paulina z Noli. Vox Patrum, 65, 523-532. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3514

Jerzy Pałucki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora