The tale of Cupid and Psyche by Lucius Apuleius Madaurensis. The spiritual aspects of the tale

Kazimierz Pawłowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Abstract

This work will discuss the eponymous tale of „Cupid and Psyche”, originally written as a part of Lucius Apuleius Madaurensis’ „Metamorphoses”. The tale’s main thread, the motif of Psyche making an effort to reclaim Cupid’s lost affec­tion, is depicted through the means of mysteriosophic context of Apuleius’ phi­losophy, as well as his theory on love. The work will draw upon the characteristic motifs of the ancient sacred mysteries, thus suggesting that the story of Psyche’s trials and tribulations is somewhat an allegory of the spiritual development of man, who searches for love to find the meaning of his life and the fulfillment of his spiritual yearning for the eternal and the divine.

Keywords:

Apuleius, Cupid and Psyche, Metamorphoses, ancient mysteries, mysteriosophy, Middle Platonism

Apuleius, Apologia, ed. P. Vallette, w: Apulée, Apologie. Florides, Paris 1924, 1-123, tłum. J. Sękowski: Apulejusz, Apologia, czyli w obronie własnej księga o magii, Warszawa 1975.

Apuleius, De dogmate Platonis, ed. P. Thomas, w: Apulei Platonici Madaurensis Opera quae supersunt, vol. 3: Libri de philosophia, Leipzig 1908, 82-134.

Apuleius, Metamorphoses, ed. R. Helm: Apulei Platonici Madaurensis Opera Quae Su¬persunt, vol. 1: Metamorphoseon libri XI, Lipsiae 1955, tłum. E. Jędrkiewicz: Apulejusz, Metamorfozy albo złoty osioł, Warszawa 1976.

Plato, Opera, vol. 1-5, ed. J. Burnet, Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis, Oxonii 1900-1907.

BarraG. – Pannuti U., Esperienza filosofica e religiosa di Apuleio, „Annali della Facolta di lettere e Filosofia dell’ Universita di Napoli” 10 (1962-1963) 81-141.

Berthold F., Die religiösen Anschauungen des Apuleius , Bonn 1925.

Bertozzi A., La posizione filosofica di Apuleio, „Sophia” 17 (1949) 238-245.

De MariaU., La favola di Amore e Psiche nella letteratura e nell’arte italiana, Bologna 1899.

Hoevels F.E., Märchen und Magie in den Metamorphosen des Apuleius von Madaura, Amsterdam 1979.

Kenney E.J., Cupid and Psyche, Cambridge 1990.

Mantenero T., Amore e Psiche. Struttura di una fiaba di magia, Genova 1973.

Mantenero T., Enciclopedismo e misteriosofia in Apuleio, „Quaderni del Teatro Stabile di Torino” 20 (1970) 63-111.

Merkelbach R., Roman und Mysterium in der Antike, München 1962.

Moreschini C., Apuleio e il platonismo, Firenze 1978.

Moreschini C., Il mito di Amore e Psiche in Apuleio, Napoli 1994.

Paratore E., La novella in Apuleio, Messina 1942.

Reitzenstein R., Das Märchen von Amor und Psyche bei Apuleius, Leipzig – Berlin 1912.

Schaller G., De fabula apuleiana quae est de Psyche et Cupidine, Lipsiae 1901.

Swahn J.O., The Tale of Cupid and Psyche, Lund 1955.


Published
2016-07-15


Pawłowski, K. (2016). The tale of Cupid and Psyche by Lucius Apuleius Madaurensis. The spiritual aspects of the tale. Vox Patrum, 65, 533–546. https://doi.org/10.31743/vp.3515

Kazimierz Pawłowski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.