The Christian interpretation of some ancient gems

Anna Ryś

Uniwersytet Gdański


Abstract

The article presents the Christian interpretation of four ancient gems from the collection of Cabinet des médailles (department of French National Library). Next to the role of the objects in medieval tradition the history of the gems is presented. An attempt at explaining the reasons of using the gems in Christian cult is made.

Keywords:

ancient gems, medieval tradition, medieval reliquaries, symbolism of gemstones

Ephraem Syrus, Hymnus 82 (De Margarita II), ed. E. Beck, CSCO 154, Louvain 1955, 251-254, tłum. W. Kania: Św. Efrem Syryjski, Pieśni o perle, w: Muza chrześcijańska, t. 1: Poezja armeńska, syryjska i etiopska, red. i oprac. M. Starowieyski, OŻ 6, Kraków 1985, 191-205.

Clemens Alexandrinus, Paedagogus I: ed. H.I. Marrou – M. Harl, SCh 70, Paris 1960, II: ed. C. Mondésert – H.I. Marrou, SCh 108, Paris 1965, II: ed. C. Mondésert – C. Ma¬tray – H.I. Marrou, SCh 158, Paris 1970, tłum. M. Szarmach: Klemens Aleksandryjs¬ki, Wychowawca, Toruń 2012.

Marbodus Redonensis(?), Lapidarium, PL 162, 1580D - 1582A (Anselmus Laudunensis, Enarrationes in Apocalypsin 22), tłum. E. Porębowicz: Marbod z Rennes (?), Lapidarium, w: Muza chrześcijańska, t. 2: Poezja łacińska starożytna i średniowieczna, wstęp, red. i oprac. M. Starowieyski, OŻ 10, Kraków 1992, 292-294.

Marbodei Galli poetae vetustissimi de lapidibus pretiosis Encheridion cum scholiis Pictorii Villingensis. Eiusdem Pictorii de lapide molari carmen, [Freiburg] 1531.

Babelon E., Catalogue des camées antiques et modernes de la Bibliothèque Nationale, Paris 1897.

Giard J.-B., Le Grand Camée de France, Paris 1998.

King C.W., Antique Gems, their Origin, Uses, and Value as Interpreters of Ancient History, and as Illustrative of Ancient Art., London 1860.

Kobielus S., Lapidarium christianum. Symbolika drogich kamieni. Wczesne chrześcijaństwo i średniowiecze, Kraków 2012.

Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, texte remanié et amplifié sous la dir. de J. Rey-Debove – A. Rey, Paris 2013.

Le trésor de la Sainte-Chapelle. Paris, Musée du Louvre, 31 mai 2001 - 27 août 2001, éd. J. Durand – M.-P. Lafitte, Paris 2001.

Le trésor de Saint-Denis. Musée du Louvre. Paris, 12 mars - 17 juin 1991, éd. D. Gaborit- Chopin i inni, Paris 1991.

Malaguzzi S., Bijoux, pierres et objets précieux, trad. par C. Mulkai, Paris 2008.

Mersan M. du, Histoire du Cabinet des Médailles, Antiques et Pierres Gravées, avec une notice sur la Bibliothèque Royale et une description des objets exposés dans cet établissement, Paris 1838.

Pysiak J., Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów, Warszawa 2012.

Sena Chiesa G., Nova gloria vetustatis. Intailles et camées dans la Croix de Didier de Brescia, w: La glyptique des mondes classiques. Mélanges en hommage à Marie- Louise Vollenweider, textes réunis par M. Aviseau Broustet, Paris 1997, 97-117.

Vollenweider M.-L. – Aviseau-Broustet M., Camées et intailles, t. 2: Les Portraits du Cabinet des médailles. Catalogue raisonné. Planches, Paris 2003.


Published
2016-07-15


Ryś, A. (2016). The Christian interpretation of some ancient gems. Vox Patrum, 65, 585–603. https://doi.org/10.31743/vp.3519

Anna Ryś 
Uniwersytet GdańskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.