Reception of the Fathers of the Church in "Confessio catholicae fidei christiana" by Stanislaus Hosius


Abstract

Among the famous people related to Warmia one of the most prominent is un­doubtedly the bishop of Warmia, Cardinal Stanislaus Hosius, a famous diplomat, humanist, lawyer, poet, illuminator scientific life in Warmia, but also a theologian and defender of the Catholic faith. His theological views and his defending of the faith against the reformers are included in a number of his writings, but the greatest influence and fame had his work Confessio catholicae fidei Christiana (Christian profession of the Catholic faith). It was written as an extension of a creed created on request of participants of the Council in Piotrków (1551), who turned to Hosius with request to write a short statement of the most important truths of the Catholic faith. In his work Hosius many times repeatedly referred to the argument from Tradition and he used the writings of the early Christian writers. The article is an attempt to explore how Hosius, arguing with Protestants, uses patristic argument and how he uses the writings of early Christian writers. The article presents as well the idea of the reception of the Fathers of the Church in the most important work of Hosius.


Keywords

Cardinal Stanislaus Hosius; Confessio fidei; Reformation; Conter- Reformation theology; Fathers of the Church; patristic argument

Concilium Tridentinum, Recipiuntur libri sacri et traditiones apostolorum, ŹMT 33 [tekst łacińsko-polski, układ i oprac. A. Baron – H. Pietras], DSP 4/1, Kraków 2007, 210-213.
Hozjusz S., Confessio fidei catholicae Christiana, Moguntiae 15571, tłum. J. Wojtkowski: Stanisław Hozjusz, Chrześcijańskie wyznanie wiary katolickiej, Olsztyn 1999.
Vincentinus Lerinensis, Commonitorium, PL 50, 635-686, tłum. J. Stahr: Wincenty z Lerynu, Pamiętnik. Commonitorium, POK 8, Poznań 1928.
Dyl J., Spuścizna teologiczna kardynała Stanisława Hozjusza, w: Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie, red. S. Achremczyk – J. Guzowski – J. Jezierski, Olsztyn 2005, 273-284.
Jezierski J., Szkic do studium teologii Stanisława Hozjusza, „Collegium Polonorum” 6 (1982) 70-81.
Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988.
Longosz S., Argument patrystyczny w okresie sporów ariańskich (318-362), SACh 2 (1980) 196-211.
Mandziuk J., Spuścizna literacko-teologiczna kardynała Hozjusza (1504-1579), HD 3 (1979) 224-227.
Nalepa E., Argument patrystyczny w encyklice papieża Jana Pawła II „Dominum et Vivificantem”, SSHT 23/24 (1990-1991) 43-62.
Ozorowski E., Stanisław Hozjusz pośród teologów polskich XVI wieku, SW 20 (1983) 70-77.
Pawluk T., Niektóre aspekty kontrreformacyjnej postawy Stanisława Hozjusza, SW 7 (1970) 89-118.
Subera I., Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich, Warszawa 1981.
Szorc A., Rola dziejowa kardynała Stanisława Hozjusza, w: Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie, red. S. Achremczyk – J. Guzowski – J. Jezierski, Olsztyn 2005, 99-111.
Weber E., Źródła patrystyczne teologii Stanisława Hozjusza, Olsztyn 2004.
Zdrodowski F.J., The Concept of Heresy According to Cardinal Hosius, Washington 1947.

Published : 2016-07-15


Wysocki, M. (2016). Reception of the Fathers of the Church in "Confessio catholicae fidei christiana" by Stanislaus Hosius. Vox Patrum, 65, 727-739. https://doi.org/10.31743/vp.3531

Marcin Wysocki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>