Неосяжність Бога та його іманентність у богомисленні Макарія ЄгипетськогоAbstrakt

In the article the author reflects on the problem of the ontological distinction between the transcendence and immanence of God in the theological thought of Macarius of Egypt. The focus of his analysis is on the apophatic approach to the interpretation of the unutterable, inaccessible and unknowable nature of God and the conceptual and terminological ways in which God’s presence is expressed in created being. The main terms by which Macarius expresses God’s absolute remoteness from the world, on one hand, and His presence in the world on the an­other, are analyzed. The researcher considers the spiritual and ascetic dimension of the anthropological and soteriological views of Macarius’ theology through the prism of the pneumatology and christology.


Pseudo-Macaire, Homiliae spiritualis, ed. V. Desprez: Oeuvres Spirituelles, Homélies propres à la Collection III, SCh 275, Paris 1980.
Pseudo-Macarius, Homiliae spiritualis, ed. G.A.Maloney: The Fifty Spiritual Homilies and the Great Letter, New York 1992.
A Patristic Greek Lexicon, ed. G.W.H. Lampe, Oxford 1961.
Aghiorgoussis M., Christian Existentialism of the Greek Fathers: Persons, Essence, and Energies in God, GOTR 23 (1978) 15-41.
Anatolios K., Athanasius. The Coherence of His Thought, London – New York 1998.
BrockS., The Prayer of the Heart in Syriac Tradition, “Sobornost” 4 (1982) fasc. 2, 131-142.
Burns S., Divine Ecstasy in Gregory of Nyssa and Pseudo-Macarius: Flight and Intoxica¬tion, GOTR 44 (1999) 309-327.
Contos L.C., The Essence-Energies Structure of Saint Gregory Palamas with a Brief Ex¬amination of its Patristic Foundation, GOTR 12 (1967) 283-294.
Davids E.A., Das Bild vom Neuen Menschen: Ein Beitrag zum Verstаndnis des Corpus Macarianum, Salzburger Patristische Studien 2, Salzburg und München 1968.
Desprez V., Plhrofor…a chez le Pseudo-Macaire: Plénitude et certitude… en pays grec, “Collectanea Cisterciensia” 46 (1984) 89-111.
Dörries H., Die Theologie des Makarios/Symeon, Göttingen 1978.
English J.C., The Path to Perfection in Pseudo-Macarius and John Wesley, “Pacifica” 11 (1998) 54-64.
Golitzin A., A Testimony to Christianity as Transfiguration: The Macarian Homilies and Orthodox Spirituality, в: Orthodox and Wesleyan Spirituality, ed. S.T. Kimbrough, Crestwood 2002, 129-156.
Hanstein P., Die mystische Theologie Makarius des Aegypteps und die ältesten Ansätze christlicher Mystik, Bonn 1908.
Hatzopoulos A., Two Outstanding Cases in Byzantine Spirituality: The Macarian Homi¬lies and Symeon The New Theologian, Analecta Vlatadon 54, Thessaloniki 1991.
Horyacha M., The Journey within the Heart. The Dynamic Anthropology of Pseudo-Ma¬carius, Leuven 2012 (Dissertation, Katholieke Universiteit Leuven).
Maloney G.A., Introduction, в: Pseudo-Macarius: The Fifty Spiritual Homilies and the Great Letter, ed. and transl. G.A. Maloney, New Jersey 1992, 1-33.
Mantzarides G., Tradition and Renewal in the Theology of Saint Gregory Palamas, “Eastern Church Review” 9 (1977) 1-18.
Mc Guckin J.A., The Prayer of the Heart in Patristic and Early Byzantine Tradition, в: Prayer and Spirituality in the Early Church, ed. P. Allen – W. Mayer – L. Cross, vol. 2, Queensland 1999, 69-108.
Orlov A.A., Vested with Adam’s Glory: Moses as the Luminous Counterpart of Adam in the Dead Sea Scrolls and in the Macarian Homilies, “Xristianskij Vostok” 10 (2002) fasc. 4, 740-755.
Plested M., A Survey of Recent Research on Macarius-Symeon (Pseudo-Macarius), VTQ 47 (2003) 431-440.
Plested M., The Macarian Legacy. The Place of Macarius-Symeon in the Eastern Christian Tradition, Oxford 2004.
Popovitch J.S., Les voies de la connaissance de Dieu: Macaire d’Egypte, Isaac le Syrien, Symeon le Nouveau Theologien, Lausanne 1998.
Russell N., The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition, Oxford 2004.
Stewart C., “Working the Earth of the Heart”. The Messalian Controversy in History, Texts, and Language to AD 431, Oxford 1991.
Ware K., Prayer in Evagrius of Pontus and the Macarian Homilies, в: An Introduction to Christian Spirituality, ed. R. Waller – B. Ward, London 1999, 14-30.
Ware K., Preface, в: Pseudo-Macarius: The Fifty Spiritual Homilies and the Great Letter, ed. and transl. G.A. Maloney, New Jersey 1992, xi-xviii.

Opublikowane : 2018-12-16


Zhukovskyy, V. (2018). Неосяжність Бога та його іманентність у богомисленні Макарія Єгипетського. Vox Patrum, 65, 783-800. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3535

Viktor Zhukovskyy 
Український Католицький Університет  UkrainaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora