Raban Maur, Homilie o najważniejszych świętach oraz o cnotach (wybór) (Homiliae de festis praecipuis, item de virtutibus)Abstrakt

nie dotyczy


Słowa kluczowe

Raban Maur; Homiliae de festis praecipuis

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Gacia, T., Adamiak, J., Strycharczuk, A., & Turkiewicz, N. (2018). Raban Maur, Homilie o najważniejszych świętach oraz o cnotach (wybór) (Homiliae de festis praecipuis, item de virtutibus). Vox Patrum, 65, 859-892. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3541

Tadeusz Gacia 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
Jarosław Adamiak 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
Agnieszka Strycharczuk 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
Natalia Turkiewicz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora