Hrabanus Maurus, Homiliae de festis praecipuis, item de virtutibus

Tadeusz Gacia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jarosław Adamiak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Agnieszka Strycharczuk

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Natalia Turkiewicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Abstract

nie dotyczy

Keywords:

Homiliae de festis praecipuis, item de virtutibus, Hrabanus Maurus, translation


Published
2016-07-15


Gacia, T., Adamiak, J., Strycharczuk, A., & Turkiewicz, N. (2016). Hrabanus Maurus, Homiliae de festis praecipuis, item de virtutibus. Vox Patrum, 65, 859–892. https://doi.org/10.31743/vp.3541

Tadeusz Gacia 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Jarosław Adamiak 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Agnieszka Strycharczuk 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Natalia Turkiewicz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>