Nature of the ecclesiastic unity and 1054 events

Marian Bendza

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie


Abstract

This article above could be called as a supplement to the History of the Church – it has been written not to present in a narrative way the common-known course of the East-West Schism which began in the 11th century, but to give some remarks and to present some little known details, which could be helped to create a new di­mension of reflexion, and even of discussion on problems included in this article. The event of the 1054th in modern historiography are treated as absolutely end of the “Church unity indivisibility period”. This point of view does not di­vide the Author of this article, so he decided to present a new- quality-reflexion, thanks of it the described events could be recognized as the consequence of earlier revealing trends. The Author also shows, that the Church unity is not so clear, because in the Church History you can meet some separatist tendencies. It is but very important, that no one of them could foil the principal ecclesiastical hallmark, the Unity. This Unity could situate the reality of Church in the God’s Plan of Salvation, making it independent from human decisions, disagreement cases or arrogance. The unity reflexion based both on the biblical and patristic analysis, permit us in new way treat the events of 1054th. Their “schismatic” character, especially in context of the patristic texts seems to by rather a heated discussion, in which both interested parts desire in cooperation to respond their epoch challenge. It was, after all, the great epoch of the Gregorian Roman Catholicism reform and of “theological Byzantine golden age”. So it should be better, when we treat the Schism simple as a division, and in the rough Hierarchy’s declarations we find signs of Church responsibility. This way of thinking is justified by creating Normans’ power and increasing problems with Caesaropapism tendencies. The conclusion of this article is clear: in consequence of the 1054th events “Byzantine Golden age” was about to be broken, but the Church Unity remained untouched…

Keywords:

the Church History, the Orthodox Church, Ecclesiology, Great East-West Schism

Cerularius, Epistola ad Joannem Tranensem in Apulia sive ad ipsum papam Leonem IX (latinisata cardinale Humberto, episcopo Silvae Candidae), PG 120, 755-782.

Cerularius, Epistola ad Petrum de Antiochia, PG 120, 781-796.

Cerularius, Epistola secunda ad Petrum, patriarcham Antiochenum, PG 120, 815-820.

Epistola Dominici patriarchae Venetiarum ad patriarcham Antiochenum, PG 120, 751-756.

Epistola Petri Theopoleos, totius Orientis patriarchae dissertatio, eo tempore scripta, qua advenit Italus Argyrus ut nostra reprehenderet, PG 120, 795-816.

Humbertus de Silva Candida, Brevis et succinta commemoratio, PL 143, 1002-1004.

Leo IX, Adversus Graecorum calumnias (false titulatum Dialogus inter Romanum et Con¬tantinopolitanum), PL 143, 744-769.

Leo IX, Epistula 19, PL 143, 758.

Leo IX, Epistula 20, PL 143, 764.

Leo IX, Epistola 100. Ad Michaelem Constantinopolitanum, PL 143, 744-769.

Leo de Ochrida, Epistola ad Joannem Episcopum Tranesensem, PG 120, 836-838.

Nicetas ChartophylaxNicaenus, Quibus temporibus et quarum criminationum causa a Constantinopolitana Ecclesia sejunxerit se Romanorum Ecclesia, PG 120, 713-720.

Gay J., L’Italie Meridionale et l’Empire Byzantine (867-1071), Paris 1904.

Haldon J., Warfare, State and Society in the Bizantine World 565-1204, Oxford 1999.

Przekop E., Rzym – Konstantynopol. Na drogach podziału i pojednania, Olsztyn 1987.

Runciman S., Schizma Wschodnia, tłum. Jan Gawroński, Warszawa 1963.

Schmemann A., Eucharystia, Białystok 1997.

Tomczak R., Eklezjogeneza w interpretacji współczesnych polskich teologów, „Studia Paradyskie” 16 (2006) 179-195.


Published
2016-06-15


Bendza, M. (2016). Nature of the ecclesiastic unity and 1054 events. Vox Patrum, 65, 49–73. https://doi.org/10.31743/vp.3543

Marian Bendza 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.