Theo-Christological inspiration of patristic anthropology


Abstract

Antropologia patrystyczna wypływa z refleksji nad natchnionymi teksta­mi Pisma Świętego, które nadają jej szczególną i wyjątkową rangę. Badając Objawienie Boże w kluczu antropologicznym, najstarsi myśliciele chrześcijańscy skupili się przede wszystkim na Księdze Rodzaju i listach Pawłowych, gdyż te właśnie teksty ukazują wyraźnie naturę człowieka i jego transcendentne powołanie, umieszczając je bądź to w szeroko rozumianym tle teologicznym, bądź to na płaszczyźnie chrystologicznej. Elementy określające byt ludzki odnajdujemy głównie w opisie stworzenia. Ponieważ jednak wchodzą one w relację z innymi danymi biblijnymi, opis ten musi pozostawać w łączności z pozostałymi filarami objawienia, a szczególnie z wcieleniem Słowa Bożego, które podnosi ludzką cielesność do godności pod­łoża (substratu) Osoby Chrystusa, i ze zmartwychwstaniem ciał, które ukazuje materię jak rzeczywistość ściśle należącą do definicji osoby. Ojcowie Kościoła uchwycili tę głęboką spójność i odczytali temat stworzenia człowieka na obraz Boży w kluczu chrystologicznym i eschatologicznym.


Keywords

patristic anthropology; christology; creation of man

Børresen K.E., Immagine di Dio e modelli di genere nella tradizione cristiana, in: Maschio Femmina. Dall’uguaglianza alla reciprocità, ed. S. Spisanti, Milano 1990, 113-125
Campelo M.M., Los valores de la intimidad. Iniciación a una antropología agustiniana, EstA 20 (1985) 181-225
Chryssavgis J., Soma – Sarx: The Body and Flesh – An Insight into Patristic Anthropology, “Colloquium” 18 (1985) 61-67
Corpus Hermeticum: Asclepius 6, in Corpus Hermeticum, ed. A.D. Nock – A.-J. Festugière, II: Traités XIII-XVIII, Paris 1945, 301
Degórski B., Commento alla Vita S. Pauli Monachi Thebaei di san Girolamo, “Dissertationes Paulinorum” 8 (1995) 27-29
Degórski B., Frange di eterodossia nelle fonti antropologiche di san Tommaso. L’utilizzazione dei testi origeniani, in: Persona Humana Imago Dei et Christi in Historia. Atti del Congresso Internazionale (Roma, 6-8 settembre 2000), Studia Pontificiae Universitatis a S. Thoma Aquinate in Urbe. Studi 1999-2000. Nuova serie 5, vol. 1: Sentieri, ed. M.M. Rossi – T. Rossi, Roma 2002, 183-200
Degórski B., Λογος, and the Creation of the Human Being: Sketching the Patristic Thought, in: Logos et musica. In honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI, Ars Musica 3, ed. E. Szczurko – T. Guz – H. Seidl, Frankfurt am Main 2012, 71-85
Degórski B., Ojcowie Kościoła o „człowieku wewnętrznym” i o „człowieku zewnętrznym”, AK 151 (2008) fasc. 1 (596), 105-118
Degórski B., Visioni antropologiche dei Padri, in: Antropologia cristiana. Bibbia, teologia, cultura, ed. B. Moriconi, Roma 2001, 373-414
Degórski B., Wymiar etyczny antropologii patrystycznej, in: Etyczna antropologia społeczna wobec nowych wyzwań polskich i europejskich. Materiały z sympozjum naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, red. M. Włosiński, Włocławek 2004, 23-32
Diodoro di Tarso, Fragmenta ex catenis: In Genesin 1, 26, PG 33, 1564
Empedocles, frammenti, in: I presocratici. Prima traduzione integrale con testi originali a fronte delle testimonianze e dei frammenti di Hermann Diels e Walther Kranz, ed. G. Reale, Milano 2006, 112-148
Epistula Barnabae
Epifanio di Salamina, Panarion, PG 42, 341C, trad. di D. Ciarlo, in: Epifanio di Salamina, Panarion, eresie 67-73, Collana di testi patristici 235, Roma 2014
Grossi V., Antropologia, DPAC I 254-262
Grossi V., Baio e Bellarmino interpreti di s. Agostino nelle questioni del soprannaturale, Roma 1968
Grossi V., Lineamenti di antropologia patristica, Roma 1983
Hamman A.G., L’homme, image de Dieu. Essai d’une anthropologie chrétienne dans l’Église des cinq premiers siècles, Relais-Études 2, Paris 1987
Ireneo di Lione, Contro le eresie e agli altri scritti, Già e non ancora 320, Milano 1997
Letizia F., El hombre según san Agustín, “Quadernos Monásticos” 22 (1987) 51-60
Simonetti M., Alcune osservazioni sull’interpretazione origeniana di Genesi 2, 7 e 3, 21, “Aevum” 36 (1962) 370-381
Testa E., Lo sviluppo teologico della “Immagine e Somiglianza di Dio” secondo la sinagoga, la filosofia e la fede cristiana, “Euntes Docete” 41 (1988) 33-80
Woschitz K.M., De homine. Existenzweisen, Spiegelungen, Konturen, Metamorphosen des antiken Menschenbildes, Graz – Wien – Köln 1984

Published : 2015-06-15


Degórski, B. (2015). Theo-Christological inspiration of patristic anthropology. Vox Patrum, 63, 17-34. https://doi.org/10.31743/vp.3544

Bazyli Degórski 
Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>