Theo-Christological inspiration of patristic anthropology

Bazyli Degórski

Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino a Roma , Italy


Abstract

Antropologia patrystyczna wypływa z refleksji nad natchnionymi teksta­mi Pisma Świętego, które nadają jej szczególną i wyjątkową rangę. Badając Objawienie Boże w kluczu antropologicznym, najstarsi myśliciele chrześcijańscy skupili się przede wszystkim na Księdze Rodzaju i listach Pawłowych, gdyż te właśnie teksty ukazują wyraźnie naturę człowieka i jego transcendentne powołanie, umieszczając je bądź to w szeroko rozumianym tle teologicznym, bądź to na płaszczyźnie chrystologicznej. Elementy określające byt ludzki odnajdujemy głównie w opisie stworzenia. Ponieważ jednak wchodzą one w relację z innymi danymi biblijnymi, opis ten musi pozostawać w łączności z pozostałymi filarami objawienia, a szczególnie z wcieleniem Słowa Bożego, które podnosi ludzką cielesność do godności pod­łoża (substratu) Osoby Chrystusa, i ze zmartwychwstaniem ciał, które ukazuje materię jak rzeczywistość ściśle należącą do definicji osoby. Ojcowie Kościoła uchwycili tę głęboką spójność i odczytali temat stworzenia człowieka na obraz Boży w kluczu chrystologicznym i eschatologicznym.

Keywords:

patristic anthropology, christology, creation of man

Børresen K.E., Immagine di Dio e modelli di genere nella tradizione cristiana, in: Maschio Femmina. Dall’uguaglianza alla reciprocità, ed. S. Spisanti, Milano 1990, 113-125

Campelo M.M., Los valores de la intimidad. Iniciación a una antropología agustiniana, EstA 20 (1985) 181-225

Chryssavgis J., Soma – Sarx: The Body and Flesh – An Insight into Patristic Anthropology, “Colloquium” 18 (1985) 61-67

Corpus Hermeticum: Asclepius 6, in Corpus Hermeticum, ed. A.D. Nock – A.-J. Festugière, II: Traités XIII-XVIII, Paris 1945, 301

Degórski B., Commento alla Vita S. Pauli Monachi Thebaei di san Girolamo, “Dissertationes Paulinorum” 8 (1995) 27-29

Degórski B., Frange di eterodossia nelle fonti antropologiche di san Tommaso. L’utilizzazione dei testi origeniani, in: Persona Humana Imago Dei et Christi in Historia. Atti del Congresso Internazionale (Roma, 6-8 settembre 2000), Studia Pontificiae Universitatis a S. Thoma Aquinate in Urbe. Studi 1999-2000. Nuova serie 5, vol. 1: Sentieri, ed. M.M. Rossi – T. Rossi, Roma 2002, 183-200

Degórski B., Λογος, and the Creation of the Human Being: Sketching the Patristic Thought, in: Logos et musica. In honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI, Ars Musica 3, ed. E. Szczurko – T. Guz – H. Seidl, Frankfurt am Main 2012, 71-85

Degórski B., Ojcowie Kościoła o „człowieku wewnętrznym” i o „człowieku zewnętrznym”, AK 151 (2008) fasc. 1 (596), 105-118

Degórski B., Visioni antropologiche dei Padri, in: Antropologia cristiana. Bibbia, teologia, cultura, ed. B. Moriconi, Roma 2001, 373-414

Degórski B., Wymiar etyczny antropologii patrystycznej, in: Etyczna antropologia społeczna wobec nowych wyzwań polskich i europejskich. Materiały z sympozjum naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, red. M. Włosiński, Włocławek 2004, 23-32

Diodoro di Tarso, Fragmenta ex catenis: In Genesin 1, 26, PG 33, 1564

Empedocles, frammenti, in: I presocratici. Prima traduzione integrale con testi originali a fronte delle testimonianze e dei frammenti di Hermann Diels e Walther Kranz, ed. G. Reale, Milano 2006, 112-148

Epistula Barnabae

Epifanio di Salamina, Panarion, PG 42, 341C, trad. di D. Ciarlo, in: Epifanio di Salamina, Panarion, eresie 67-73, Collana di testi patristici 235, Roma 2014

Grossi V., Antropologia, DPAC I 254-262

Grossi V., Baio e Bellarmino interpreti di s. Agostino nelle questioni del soprannaturale, Roma 1968

Grossi V., Lineamenti di antropologia patristica, Roma 1983

Hamman A.G., L’homme, image de Dieu. Essai d’une anthropologie chrétienne dans l’Église des cinq premiers siècles, Relais-Études 2, Paris 1987

Ireneo di Lione, Contro le eresie e agli altri scritti, Già e non ancora 320, Milano 1997

Letizia F., El hombre según san Agustín, “Quadernos Monásticos” 22 (1987) 51-60

Simonetti M., Alcune osservazioni sull’interpretazione origeniana di Genesi 2, 7 e 3, 21, “Aevum” 36 (1962) 370-381

Testa E., Lo sviluppo teologico della “Immagine e Somiglianza di Dio” secondo la sinagoga, la filosofia e la fede cristiana, “Euntes Docete” 41 (1988) 33-80

Woschitz K.M., De homine. Existenzweisen, Spiegelungen, Konturen, Metamorphosen des antiken Menschenbildes, Graz – Wien – Köln 1984


Published
2015-06-15


Degórski, B. (2015). Theo-Christological inspiration of patristic anthropology. Vox Patrum, 63, 17–34. https://doi.org/10.31743/vp.3544

Bazyli Degórski 
Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino a RomaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.