Teo-chrystologiczna inspiracja antropologii patrystycznejAbstrakt

Antropologia patrystyczna wypływa z refleksji nad natchnionymi teksta­mi Pisma Świętego, które nadają jej szczególną i wyjątkową rangę. Badając Objawienie Boże w kluczu antropologicznym, najstarsi myśliciele chrześcijańscy skupili się przede wszystkim na Księdze Rodzaju i listach Pawłowych, gdyż te właśnie teksty ukazują wyraźnie naturę człowieka i jego transcendentne powołanie, umieszczając je bądź to w szeroko rozumianym tle teologicznym, bądź to na płaszczyźnie chrystologicznej. Elementy określające byt ludzki odnajdujemy głównie w opisie stworzenia. Ponieważ jednak wchodzą one w relację z innymi danymi biblijnymi, opis ten musi pozostawać w łączności z pozostałymi filarami objawienia, a szczególnie z wcieleniem Słowa Bożego, które podnosi ludzką cielesność do godności pod­łoża (substratu) Osoby Chrystusa, i ze zmartwychwstaniem ciał, które ukazuje materię jak rzeczywistość ściśle należącą do definicji osoby. Ojcowie Kościoła uchwycili tę głęboką spójność i odczytali temat stworzenia człowieka na obraz Boży w kluczu chrystologicznym i eschatologicznym.


Słowa kluczowe

antropologia patristica; cristologia; creazione dell’essere umano

Aristides Atheniensis, Apologia
Athanasius Alexandrinus, Epistula de decretis Nicaenae Synodi
Athanasius Alexandrinus, Oratio contra gentes
Athanasius Alexandrinus, Oratio de Incarnatione Verbi
Athanasius Alexandrinus, Orationes contra Arianos
Athena¬goras Atheniensis, De resurrectione mortuorum
Athena¬goras Atheniensis, Epistula ad Diognetum
Augustinus, Confessiones
Augustinus Hipponensis, De Trinitate
Bør¬resen K.E., Immagine di Dio e modelli di genere nella tradizione cristiana, in: Maschio Femmina. Dall’uguaglianza alla reciprocità, ed. S. Spisanti, Milano 1990, 113-125
Campelo M.M., Los valores de la intimidad. Iniciación a una antropología agustiniana, EstA 20 (1985) 181-225
Chryssavgis J., Soma – Sarx: The Body and Flesh – An Insight into Patristic Anthropology, “Colloquium” 18 (1985) 61-67
Clemens Alexandrinus, Paedagogus, ed. H.-I. Marrou – M. Harl, SCh 70, Paris 1960
Clemens Alexandrinus, Stromata, ed. L. Früchtel, GCS 52 [15], Berlin 1960
Clemens Romanus, Epistula ad Corinthios
Clemens Romanus, Epistula ad Diognetum
Corpus Hermeticum: Asclepius 6, in Corpus Hermeticum, ed. A.D. Nock – A.-J. Festugière, II: Traités XIII-XVIII, Paris 1945, 301
Degórski B., Commento alla Vita S. Pauli Monachi Thebaei di san Girolamo, “Dissertationes Paulinorum” 8 (1995) 27-29
Degórski B., Frange di eterodossia nelle fonti antropologiche di san Tommaso. L’utilizzazione dei testi origeniani, in: Persona Humana Imago Dei et Christi in Historia. Atti del Congresso Internazionale (Roma, 6-8 settembre 2000), Studia Ponti¬ficiae Universitatis a S. Thoma Aquinate in Urbe. Studi 1999-2000. Nuova serie 5, vol. 1: Sentieri, ed. M.M. Rossi – T. Rossi, Roma 2002, 183-200
Degórski B., Λογος, and the Creation of the Human Being: Sketching the Patristic Thought, in: Logos et musica. In honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI, Ars Musica 3, ed. E. Szczurko – T. Guz – H. Seidl, Frankfurt am Main 2012, 71-85
Degórski B., Ojcowie Kościoła o „człowieku wewnętrznym” i o „człowieku ze¬wnętrznym”, AK 151 (2008) fasc. 1 (596), 105-118
Degórski B., Visioni antropologiche dei Padri, in: Antropologia cristiana. Bibbia, teologia, cultura, ed. B. Moriconi, Roma 2001, 373-414
Degórski B., Wymiar etyczny antropologii patrystycz¬nej, in: Etyczna antropologia społeczna wobec nowych wyzwań polskich i europejskich. Materiały z sympozjum naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, red. M. Włosiński, Włocławek 2004, 23-32
Diodoro di Tarso, Fragmen¬ta ex catenis: In Genesin 1, 26, PG 33, 1564
Empedocles, frammenti, in: I presocratici. Prima traduzione integrale con testi originali a fronte delle testimonianze e dei frammenti di Hermann Diels e Walther Kranz, ed. G. Re¬ale, Milano 2006, 112-148
Epistula Barnabae
Epifanio di Salamina, Panarion, PG 42, 341C, trad. di D. Ciarlo, in: Epifanio di Salamina, Panarion, eresie 67-73, Collana di testi patristici 235, Roma 2014
Epiphanius Constantiensis, Ancoratus
Gregorius Nyssenus, De opificio hominis, PG 44, 128
Grossi V., Antropologia, DPAC I 254-262
Grossi V., Baio e Bellarmino interpreti di s. Agostino nelle questioni del soprannaturale, Roma 1968
Grossi V., Lineamenti di antropologia patristi¬ca, Roma 1983
Hamman A.G., L’homme, image de Dieu. Essai d’une anthropologie chrétienne dans l’Église des cinq premiers siècles, Re¬lais-Études 2, Paris 1987
Hieronymus, Vita S. Pauli Primi Eremitae
Hilarius Pictaviensis, De Trinitate
Hippolytus Romanus, Refutatio omnium haeresium 9, 10, PG 16, 3375B
Ireneo di Lione, Contro le eresie e agli altri scritti, Già e non ancora 320, Milano 1997
Ireneo Lugdunensis, Adversus haereses, ed. A. Rousseau – L. Doutreleau – Ch. Mercier, SCh 153, Paris 1969
Ireneo Lugdunensis, Demonstratio praedicationis apostolicae 71, ed. A. Rousseau, SCh 406, Paris 1995
Iustinus, Apologia
Iustinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo
Letizia F., El hombre según san Agustín, “Quadernos Monásticos” 22 (1987) 51-60
Melito Sardensis, De Pascha
Origenes, De principiis
Origenes, In Genesin homiliam
Philo Alexandrinus, De specialibus legibus
Philo Alexandrinus, Quis rerum divinarum heres sit
Simonet¬ti M., Alcune osservazioni sull’interpretazione origeniana di Genesi 2, 7 e 3, 21, “Aevum” 36 (1962) 370-381
Tatianus Syrus, Oratio ad Graecos
Tertulliano, De baptismo, ed. J.G.Ph. Borleffs, CCL 1, Turnhout 1954
Tertullianus, Adversus Praxean, ed. A. Kroymann – E. Evans, CCL 2, 1173
Tertullianus, Adversus Valen¬tinianos
Tertullianus, Apologeticum
Tertullianus, De resurrectione mortuorum
Tertullianus, De testimonio animae
Testa E., Lo sviluppo teologico della “Immagine e Somiglianza di Dio” secondo la sinagoga, la filosofia e la fede cristiana, “Euntes Docete” 41 (1988) 33-80
Theophilus Antiochenus, Ad Autolycum
Woschitz K.M., De homine. Existenzweisen, Spiegelungen, Konturen, Metamorphosen des antiken Menschenbildes, Graz – Wien – Köln 1984

Opublikowane : 2018-12-16


Degórski, B. (2018). Teo-chrystologiczna inspiracja antropologii patrystycznej. Vox Patrum, 63, 17-34. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3544

Bazyli Degórski Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>