The validity of the baptism of heretics according to Cyprian of Carthage, pope Stephen and Firmilian of Caesarea

Joseph Grzywaczewski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland


Abstract

Artykuł dotyczy debaty nad ważnością chrztu, jaka toczyła się w 2. poł. III w. pomiędzy biskupem Rzymu Stefanem a Cyprianem z Kartaginy i Firmilianem z Cezarei. Stefan przyjmował obiektywną skuteczność sakramentów (ex ope­re operato) i prezentował pogląd, że chrzest udzielany w sektach jest ważny. Wymienieni biskupi temu przeczyli. Według biskupa Rzymu w rycie sakra­mentalnym działa sam Chrystus. Według Cypriana i Firmiliana chrzest stanowi wprowadzenie do Kościoła. Heretyk nie może nikogo wprowadzić do Kościoła, skoro sam do niego nie należy. Obradowano nad tym zagadnieniem z Rzymie, w Kartaginie oraz w Ikonium. Pomimo rozbieżności opinii nie doszło do formal­nego rozłamu w Kościele. Później zwyciężyła w chrześcijaństwie tradycja rzym­ska, według której chrzest udzielany poza Kościołem jest ważny.

Keywords:

Cyprian, Firmilian, Stephen, baptism, ex opere operato, heretics

Bareille G., Baptême des hérétiques, DThC II 219-233

Benevot M., Cyprian’s platform in the rebaptism controversy, “Heythrop Journal” 19 (1978) 123-142

Béraudy R., L’Initiation chrétienne, dans l’Église en prière. Introduction à la Liturgie, ed. A.G. Martimort, Tournai 1961

Concilium Arelatense (314), ed. in: SCL 1, Kraków 2006

Cyprianus, De catholicae Ecclesiae unitate, ed. G. Hartel, CSEL 3/1, Vindobonae 1868, 221-222, transl. E. Wallis, ANF 5

Cyprianus, Epistula, ed. G. Hartel, CSEL 3/2, Vindobonae 1868, 795, transl. E. Wallis, ANF 5, Massachusetts 1999

Eusebius, HE, ed. G. Bardy, SCh 41, Paris 1955, 167-168, transl. A. Cushman McFfert, NPNF II/1, Massachusetts 1999

Gaudette P., Baptême et vie chrétienne chez Cyprien de Carthage, Québec 1971

Grzywaczewski J., Hippolyte an Enigmatic Figure, Lublin 2014

Labrousse M., Le baptême des hérétiques d’après Cyprien, Optat et Augustin: influences et divergences, REAug 42 (1996) 223-242

Maertens T., Histoire et pastorale du rituel du catéchuménat et du baptême, Bruges 1962

Napiórkowski C., O ważności chrztu w niektórych Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich w Polsce CT 41 (1971) fasc. 3, 41-59

Nautin P., Hippolyte et Josipe: contribution de la littérature chrétienne du troisième siècle, Paris 1947

Pałucki J., Poza Kościołem nie ma zbawienia. Od Orygenesa i Cypriana do Fulgencjusza, in: Wczesne chrześcijaństwo a religie, ed. S. Ledwoń – M. Szram, Lublin 2012

Pietri L., Les résistances: de la polémique païenne à la persécution de Dioclétien, in: Histoire du Christianisme, ed. J.M. Mayer et alii, vol. 2, Paris 1995

Podolecki J., Szafarz sakramentu w starożytności chrześcijańskiej, SW 4 (1968) 363-279

Rudolph K., The Gnosis. The Nature and History of Gnosticism, transl. R. McLachlan Wilson, Edinburgh 1984

Sakowicz E., Dialogue and Identity, CT 69 (1999) fasc. Spec.

Saxer V., La mission de l’Église au IIIe siècle, in: Histoire du Christianisme

Schatz K., La primauté du Pape, trad. J. Hoffmann, Paris 1992

Szczur P., Lapsi, EK X 495-496

Tertullianus, Adversus Marcionem

The Oxford Bible Commentary, ed. J. Barton – J. Muddiman, Oxford 2001

Yoder Neufand Th.R., The Commentary to the Letter to Ephesians, in: Believers Church Bible Commentary, ed. E.A. Martens – W.M. Swartley, Waterloo – Ontario 2002

Żurek A., Chrzest a zbawienie człowieka: ważność i konieczność chrztu w świetle polemiki Augustyna z donatystami, Vox Patrum 49 (2006)

Download

Published
2015-07-15


Grzywaczewski, J. (2015). The validity of the baptism of heretics according to Cyprian of Carthage, pope Stephen and Firmilian of Caesarea. Vox Patrum, 63, 95–112. https://doi.org/10.31743/vp.3551

Joseph Grzywaczewski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.