The social importance of cult ceremonies for the Roman military during the principate in the light of Feriale duranum

Tomasz Dziurdzik

Uniwersytet Warszawski


Abstract

The aim of the present paper is to thoroughly reconstruct the meaning of the official cult ceremonies for the social life of the Roman Imperial army. Crucial to the analysis is the evidence produced by the Feriale Duranum, a papyrus docu­ment dating to the reign of Severus Alexander, but supported also by other sources. The matter of loyalty to the state and ruler is characteristic of most military ceremonies. Hierarchy and social order are emphasised as well, all four being values important for the military ideology. Participation in the same rites influ­enced the morale and esprit de corps not only in a particular unit, but also within the whole army. Therefore one can view the rites as an expression of a military identity, serving also to distinguish the soldiers as a separate social group. The of­ficial holidays were also of importance for the private life of a soldier, being one of few occasions when exemption from work and free time were granted. This made such ceremonies a welcome break from camp routine. As such, the official military religious rites were vital for the social life of both individual soldiers and military communities, be it units or even the whole army.

Keywords:

Roman army, military religion, sacral calendar, holidays, social groups

Alexandrov O., The Religion in the Roman Army in Lower Moesia Province (1st-4th c. AD), Veliko Târnovo 2010

Andrade N.J., Syrian Identity in the Greco-Roman World, Cambridge 2013

Beck R., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire: Mysteries of the Unconquered Sun, Oxford – New York 2006

Benario H.W., The Date of the „Feriale Duranum”, „Historia” 11 (1962) fasc. 2, 192-196

Birley E., The Religion of Roman Army: 1895-1977, ANRW II 16. 2, 1506-1541

Blömer M., Iuppiter Dolichenus: vom Lokalkult zur Reichsreligion, Tübingen 2012

Clauss M., The Roman Cult of Mithras: the God and his Mysteries, transl. by R. Gordon, New York 2000

Collar A., Military Networks and the Cult of Jupiter Dolichenus, w: Von Kummuh nach Telouch. Historische und archäologische Untersuchungen in Kommagene, hrsg. E. Winter, Bonn 2011, 217-245

Diaconescu A., Temples of Ethnic Communities (Assembly Halls) in Roman Dacia. An Architectural Prospective, „Acta Musei Napocensis” 45-46 (2008-2009)

Dirven L., The Palmyrenes of Dura-Europos: A Study of Religious Interaction in Roman Syria, Leiden 1999

Domaszewski A. von, Die Religion des römischen Heeres, „Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst” 14 (1895) 1-123

Fink R.O., Roman Military Records on Papyrus, Cleveland 1971

Fink R.O. – Hooey A.S. – Snyder W.S., The Feriale Duranum, „Yale Classical Studies” 7 (1940) 1-222

Fishwick D., Dated Inscriptions and the Feriale Duranum, „Syria” 65 (1988) fasc. 3-4, 349-361

Flavius Vopiscus, Probus, ed. w: The Scriptores Historia Augusta, with an Eng¬lish translation by D. Magie, vol. 3, LCL 263, Cambridge (Massachusetts) – London 1961

Geertz C., Religion as a Cultural System, w: Anthropological Approaches to the Study of Religion, ed. M. Banton, Edinburgh 1966, 1-46

Gilliam J.F., The Roman Military Feriale, HTR 47 (1954)

Helgeland J., Roman Army Religion, ANRW II 16. 2, 1487

Hensen A., Mithras: der Mysterienkult an Limes, Rhein und Donau, Schriften des Limesmuseums Aalen 62, Stuttgart 2013

Haynes I.P., Blood of the Provinces: the Roman Auxilia and the Making of Provincial Society from Augustus to the Severans, Oxford 2013

Haynes I.P., The Romanisation of Religion in the „Auxilia” of the Roman Imperial Army from Augustus to Septimus Severus, „Britannia” 24 (1993) 141-157

Hoey A.S., Rosaliae signorum, HTR 30 (1937) 15-35

Jaczynowska M., Kult wodzów rzymskich w okresie Republiki, „Balcanica Posnaniensia: Acta et studia” 3 (1984) 157-165

Jaczynowska M., Religia lojalności w początkach cesarstwa rzymskiego, w: taż, Studia z dziejów antycznego Rzymu, Toruń 2003, 89-121

Jaczynowska M., Une religion de la loyauté au début de l’Empire romain, „Dialogues d’Histoire Ancienne” 15 (1989) fasc. 2, 159-178

Kossmann D., Römische Soldaten als Teilnehmer von Festen, w: Festrituale in der römischen Kaiserzeit, hrsg. J. Rüpke, Tübingen 2008

Kovács P., Marcus Aurelius’ Rain Miracle and the Marcomannic Wars, Leiden 2009

Królczyk K., Kulty religijne weteranów w Mezji Dolnej, w: Studia Moesiaca II, red. L. Mrozewicz – K. Ilski, Poznań 1994, 47-61

MacMullen R., The Legion as a Society, „Historia” 33 (1984) 440-456

Nock A.D., The Roman Army and the Roman Religious Year, HTR 40 (1952) 192-202

Phang S.E., Roman Military Service: Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate, Cambridge 2008

Pseudo-Hyginus, De munitionibus castrorum (De metatione castrorum), tłum. I.A. Łuć – K. Królczyk, Pseudo-Hyginus, O wytyczaniu obozów wojskowych, Poznań 2010

Rankov B., Hadrian’s Speeches in Africa: Exercises in the campus and Military Ideology, „Journal of Roman Archaeology” 18 (2005) fasc. 2, 650-654

Richmond I.A., Roman Legionaries at Corbridge, their supply-base, temples and religious cults, „Archaeologia Aeliana. 4th Series” 21 (1943)

Rüpke J., Domi militiae: die religiöse Konstruktion des Krieges in Rom, Stuttgart 1990

Rüpke J., Kult jenseits der Polisreligion. Polemiken und Perspektiven, JbAC 47 (2004) 5-15

Sarnowski T. – Savelja O.Ja., Balaklava. Römische Militärstation und Heiligtum des Iupiter Dolichenus, Światowit. Supplement Series A: Antiquity, vol. 5, Warszawa 2000

Sourvinou-Inwood C., Further Aspects of Polis Religion, „Annali dell’Università degli Studi di Napoli «L’Orientale». Sezione Archeologia e Storia Antica” 10 (1988) 259-274

Sourvinou-Inwood C., What is Polis Religion?, w: The Greek City from Homer to Alexander, ed. O. Murray – S. Price, Oxford 1990, 295-322

Southerm P., The Roman Army: a Social and Institutional History, Oxford 2007

Sozomenus, HE, ed. J. Bidez, GCS 50, Berlin 1960, tłum. S. Kazikowski: Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła, Warszawa 1980

Speidel M.P., Mithras-Orion: Greek Hero and Roman Army God, Leiden 1980

Speidel M.P., The Religion of Juppiter Dolichenus in the Roman Army, Leiden 1978

Speidel M.P. – Milčeva A., The Cult of the Genii in the Roman Army and a New Military Deity, ANRW II 16. 2, 1542-1555

The Roman Army as a Community: Including Papers of a Conference Held at Birkbeck College, University of London, on 11-12 January 1997, ed. A.K. Goldsworthy – I. Haynes, Portsmouth 1999

The Roman Imperial Coinage, vol. 1: Augustus to Vitellius, ed. by H. Mattingly – E.A. Sydenham, London 1923

Trynkowski J., Żołnierze garnizonu rzymskiej Dacji i ich kulty, Warszawa 1968

Welles C.B. – Fink R.O. – Gilliam J.F., The Excavations at Dura-Europos, Final Report V, Part I: The Parchments and Papyri, New Haven 1959

Wheeler E.L., Pullarii, Marsi, Haruspices, and Sacerdotes in the Roman Imperial Army, w: A Roman Miscellany. Essays in Honour of Anthony R. Birley on his Seventieth Birthday, ed. V.E. Hirschmann – A. Krieckhaus – H.M. Schellenberg, Gdańsk 2008

Wheeler E.L., Shock and Awe: Battles of the Gods in Roman Imperial Warfare. Part I, w: L’Armée romaine et la religion sous le Haut-Empire romain: actes du quatrième congrès de Lyon (26-28 octobre 2006), éd. C. Wolff – Y. Le Bohec, Lyon 2009, 225-267

Ziółkowski M., Kult cesarski w religii wojsk rzymskich w Brytanii (I-III w. n.e.), „Balcanica Posnaniensia: Acta et studia” 3 (1984) 167-176

Ziółkowski M., Kulty religijne żołnierzy rzymskich w Brytanii w okresie wczesnego cesarstwa (I-III w. n.e.), Toruń 1981/1982


Published
2015-07-15


Dziurdzik, T. (2015). The social importance of cult ceremonies for the Roman military during the principate in the light of Feriale duranum. Vox Patrum, 63, 273–286. https://doi.org/10.31743/vp.3564

Tomasz Dziurdzik 
Uniwersytet WarszawskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.