Monks as „soldiers” of Christ in the teaching of John Chrysostom. An Analysis of 69 and 70 Homily from the Series "Homilies on the Gospel according to St. Matthew"

Piotr Szczur

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland


Abstract

This article considers the subject of spiritual warfare led by monks as the “sol­diers” of Christ. Author of the article analyzed two John Chrysostom’ homilies (69 and 70) from the series Homily on the Gospel according to St. Matthew. First, he emphasizes the important role of the monasticism in the life and thought of John Chrysostom already from the beginning of his literary activity. Then, on the basis of sources, he shows the monks as a “spiritual army” of Christ, who are stay­ing at the hermitage instead of at a military camp, and instead of arms have ascetic practices. This spiritual army of Christ refers more splendid victory than the crack troops of the Roman Empire army, because the battle with the demons is far more difficult than fighting with people. In the final part of the article pointed out the profile of pastoral teaching of John Chrysostom, who encouraged all Christians to take spiritual warfare as the monks.

Keywords:

John Chrysostom, spiritual warfare, monks, monasticism

Baur C., Der heilige Johannes Chrysostomus und seine Zeit, t. 2: Constantinopel, München 1930

Baur C., Johannes Chrysostomus und seine Zeit, t. 1: Antiochien, München 1929

Bonsdorff M. von, Zur Predigttätigkeit des Johannes Chrysostomus, biographisch-chronologische Studien über seine Homilienserien zu neutestamentlichen Büchern, Helsingfors 1922

Brottier L., Introduction, w: Jean Chrysostome, Sermons sur La Genèse, SCh 433, Paris 1998

Cavallera F., Le schisme d’Antioche (IVe-Ve siècle), Paris 1905

Colombás M., El concepto de monje y vida monastica hasta fines del siglo V, SMon 1 (1959) 338-342

Dagron G., Naissance d’une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris 1974

Doroszkiewicz W., Antropologia i ascetyzm, „ELPIS” 12 (13) (2010) z. 21-22 (34-35)

Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, red. nauk. J. Łanowski, tłum. M. Bronarska i inni, Wrocław 2008

Grousset R., L’empire des steppes, Paris 1969

Hunter D.G., A Comparison between a King and a Monk, Lampeter 1988

Jan Chryzostom, Do Teodora po jego upadku, BOK 19

Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza, cz. 2: Homilie 41-90, ŹMT 23, Kraków 2001

Jan Chryzostom, Porównanie króla z mnichem, BOK 19

Joannes Chrysostomus, Ad Theodorum lapsum lib. (Epistula) 1, 1, SCh 117, 46-50, BOK 19

Joannes Chrysostomus, Comparatio regis et monachi 2, PG 47, 389, BOK 19

Joannes Chrysostomus, In Matthaeum hom. 69, 3, PG 58, 652-653, ŹMT 23

Joannes Chrysostomus, Laus Diodori episcopi, PG. 52, 761-766

Kelly J.N.D., Golden Mouth. The Story of John Chrysostom. Ascetic, Preacher, Bishop, New York 1998

Kelly J.N.D., Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, tłum. K. Krakowczyk, Bydgoszcz 2001

Kimmerowie, Scytowie, Sarmaci, red. J. Chochorowski, Kraków 2004

Le Nain de Tillemont L.S., Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique des six premiers siècles, t. 11, Paris 1706

Mayer W., John Chrysostom as Bishop: The View from Antioch, JEH 55 (2004)

Mayrhofer M., Einiges zu den Skythen, ihrer Sprache, ihren Nachleben, Wien 2006

Montfaucon B. de, Sancti Patris Nostri Ioannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani Opera omnia quae exstant, vel quae eius nomine circumferentur, Ad MSS. Codices Gallicanos, Vaticanos, Anglicanos, Germanicosque; necnon ad Savilianam et Frontonianam editiones castigata, innumeris aucta, nova interpretatione ubi opus erat, praefationibus, monitis, notis, variis lectionibus illustrata, nova Sancti Doctoris vita, appendicibus, onomastico et copiosissimis indicibus locupletata, t. 7, Parisiis 1727

Naumowicz J., Jan Chryzostom – życie i działalność, w: Św. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, BOK 19, Kraków 2000

Palladius, Dialogus de vita Iohannis Chrysostomi, ed. A.M. Malingrey – P. Leclercq, SCh 341, Paris 1988

Rauschen G., Jahrbücher der christlichen Kirche unter dem Kaiser Theodosius dem Grossen. Versuch einer Erneuerung der Annales Ecclesiastici des Baronius für die Jahre 378-395, Freiburg im Breisgau 1897

Schmidt J., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, tłum. B. Sęk, Katowice 2006

Simonetti M., Diodoro di Tarso, NDPAC I 1426-1427

Smirnow A.P., Scytowie, tłum. J. Dancygier, Warszawa 1974

Stilting J., De S. Joanne Chrysostomo, Episcopo Constantinopolitano et Ecclesiae Doctore, prope Comana in Ponto, commentarius historicus, w: Acta Sanctorum Septembris, t. 4: Quo dies duodecimus, decimus tertius et decimus quartus continentur, Antverpiae 1753

Strzelczyk J., Scytowie, EK XVII 1319-1320

Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae e codice Sirmondiano nunc Berolinesi, ed. H. Delehaye, w: Propylaeum ad Acta sanctorum Novembris, Bruxellis 1902

Tiersch C., Johannes Chrysostomus in Konstantinopel (398-404). Weltsicht und Wirken eines Bischofs in der Hauptstadt des Oströmischen Reiches, Studien und Texte zu Antike und Christentum 6, Tübingen 2002

Uciecha A., Afrahat o „synach przymierza” (Demonstracio Sexa De monachis. Patrologia Syriaca I, 240-312), ŚSHT 44 (2011) fasc. 1, 177-197

Uciecha A., Rola i miejsce „synów przymierza” w Kościele perskim IV w. (na przykładzie „Mów” Afrahata), Vox Patrum 42-43 (2002) 161-175

Uciecha A., Rola i znaczenie „córek przymierza” w Kościele perskim IV i V wieku, VV 19 (2011) 233-246

Voicu S.J., Flaviano di Antiochia, NDPAC II 1979


Published
2015-07-15


Szczur, P. (2015). Monks as „soldiers” of Christ in the teaching of John Chrysostom. An Analysis of 69 and 70 Homily from the Series "Homilies on the Gospel according to St. Matthew". Vox Patrum, 63, 375–388. https://doi.org/10.31743/vp.3569

Piotr Szczur 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.