The transport of Norman horses during the war of Boemund with Byzantium in 1107-1108

Marcin Böhm

Uniwersytet Opolski , Poland


Abstract

The Bohemond of Tarentum Expedition of 1107-1108, directed against the Byzantine Empire, was one of the key steps in Normans relations with the Byzantine Empire in the twelfth century. Preceded by a great propaganda cam­paign, had to bring the emperor Alexius I Komnenos to his knees. After initial successes, the Normans succumbed to Byzantium. The Byzantines focused their attention on the elimination of the Normans cavalry. This formation could not function without adequate mounts and supplies for them. By blocking the supplies coming from Italy, while in the same time eliminating the horses which were in the hands of the invaders, the Byzantines prejudged the outcome of the conflict.

Keywords:

Byzantium, Navy, Alexios I, Boemund I, Balkans, horse

Albu E., Bohemond and the Rooster: Byzantines, Normans and the Artful Ruse, w: Anna Komnene and Her Times, ed. T. Gouma-Peterson, New York – London 2000

Angold M., Cesarstwo Bizantyńskie 1025-1204, tłum. W. Brodzki, Wrocław – Warszawa – Kraków 1993

Annales Venetici breves, ed. H. Simonsfeld, MGH Scriptores 14, Hannoverae 1883

Antoniadis-Bibicou H., Études d’histoire maritime de Byzance. A propos du Thème des Caravisiens, Paris 1966

Beech G.T., A Norman-Italian Adventurer in the East: Richard of Salerno 1097-1112, „Anglo-Norman Studien” 15 (1993)

Bonino M., Archeologia navale, w: Storia di Ravenna, vol. 2/1, Ravenna 1991

Bünemann R., Robert Guiskard 1015- 1085, Köln – Weimar – Wien 1997

Caffarus Genuensis, Annales Genuenses, a cura di L.T. Belgrano: Annali Genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCIII, vol. 1, Fonti per Storia d’Italia 11, Genova – Roma 1890

Chalandon F., Essai sur le règne d’Alexis Ier Comnène (1081-1118), Paris 1900

Christides V., Two Naval Guides of the Tenth Century:Qudamas Document and Leo VI’s Naumachica: A study on Byzantine and Moslem Preparedness, „Graeco-Arabica” 1 (1982)

Ciggaar K.N., Western Travellers to Constantinopol, Leiden – New York – Köln 1996

Comnena A., Alexias, ed. D.R. Reinsch – A. Kambylis, CFHB 40/1, Berlin 2001

Cuozzo E., Roger Borsa, w: Lexikon des Mittelalters, vol. 7, München 1999

Dandulus A., Chronica pre extensum descripta aa. 46-1280, ed. E. Pastorello, Rerum Italicarum Scriptores 12/1, cz. 1, Bologna – Città di Castello 1938

Dolley R., The Warships of the Later Roman Empire, JRS 38 (1948)

Dotson J.E., Foundations of Venetian Naval Strategy from Pietro II Orseolo to the Battle of Zonchio, „Viator” 32 (2001)

Dölger F., Regesten der Kaiserkunden des Oströmischen Reiches, t. 2, München 1996

Ducin S., Sztuka nawigacji w starożytnej Grecji i Rzymie, Lublin 1997

Dudek J., „Cała ziemia dyrracheńska” pod panowaniem bizantyńskim w latach 1005-1205, Zielona Góra 1999

Frances E., Alexis Comnene et les privileges octroyes a Venise, „Byzantinoslavica” 29 (1968)

Gallina M., Conflitti e coesistenza nel Mediterraneo medievale: Mondo Bizantino e Occidente Latino, Spoleto 2003

Gaufridus Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius, ed. E. Pontieri, Rerum Italicarum Scriptores 5/1, Bologna 1928

Guilland R., Le drongaire de la flotte, le grand drongarie de la flotte, le duc de la flotte, le megaduc, ByZ 44 (1951)

Harare Y., The Military Role of the Frankish Turcopoles: A Reassement, „Mediterranean Historical Reviev” 12 (1997) 75-116

Harris J., Bizancjum i wyprawy krzyżowe, tłum. J. Gardzińska, Warszawa 2005

Holiefield J., Tancred and Bohemond: brothers-in-arms or arch rivals, Leeds 2007

Ioannes Scylitzes, Synopsis Historiarum, ed. H. Thurn, CFHB 5, Berlin – New York 1973

Jacoby D., The Chrysobull of Alexius I Comnenus to the Venetians: the date and the debate, „Journal of Medieval History” 28 (2002)

Kazhdan A.P., Avlon, w: The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. Kazhdan et al., vol. 1, Oxford – New York 1991

Lilie R.J., Byzantium and The Crusader states, Oxford 1993

Lilie R.J., Handel und Politik zwischen dem byzantinishen Reich und den italienischen Kommunen Venedig, Pisa und Genua in der Epoche der Komnenen und der Angeloi (1081- 1204), Amsterdam 1984

Loud G.A., The Age of Robert Guiscard, Harlow 2000

Martin M.E., The Chrysobull of Alexius I Comnenus to the Venetians and Early Vetian Quarter in Constantinopole, „Byzantinoslavica” 39 (1978)

McQuenn W.B., Relations between the Normans and Byzantium, 1071-1112, „Byzantion” 56 (1986) 427-474

Moutsos D., Greek Χελανδιον and latin Celundria, „Byzantion” 62 (1992)

Nicolle D. – McBridea A., Normans, London 1995

Pryor J.H., Introduction: modelling Bohemond’s march to Thessalonike, w: Logistics of Warfare in the Age of the Crusaders, ed. J.H. Pryor, Cambridge 2007

Pryor J.H. – Jeffreys E.M., The Age of Dromon, Leiden 2006

Runciman S., Dzieje wypraw krzyżowych, tłum. J. Schwakopf, t. 1, Warszawa 1987

Savvides A., Byzantino-Normannica. The Norman Capture of Italy and First Two Norman Invasion in Byzantium, Leuven 2007

Savvides A., The Secular Prosopography of the Byzantine Maritime Theme of the Carabisians/Cibyrraeots, „Byzantinoslavica” 59 (1998) 24-45

Sesan M., La flotte byzantine à l’époque des Comnènes et des Anges (1081-1204), „Byzantinoslavica” 21 (1960)

Shepard J., When Greek meets Greek: Alexius Comnenus and Bohemond in 1097-1098, „Byzantine and Modern Greek Studies” 12 (1988) 186-211

Skoulatos B., Les personnages byzantins de l’Alexiade: analyse prosopographique et synthèse, Louvain 1980

Sthepenson P., Byzantium’s Balkanian Frontier, Cambridge 2000

Tuma G., The Dating of Alexius Chrysobull to the Venatians: 1082, 1084, or 1092?, „Byzantinoslavica” 42 (1981) 171-185

Yewdale R.B., Bohemond I, Prince of Antioch, Princenton 1924


Published
2015-07-15


Böhm, M. (2015). The transport of Norman horses during the war of Boemund with Byzantium in 1107-1108. Vox Patrum, 63, 429–443. https://doi.org/10.31743/vp.3573

Marcin Böhm 
Uniwersytet OpolskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.