Pseudo-Hieronymus, In Esaia parvula adbreviatio de capitulis paucis

Łukasz Krzyszczuk

Uniwersytet Wrocławski , Poland


Abstract

nie dotyczy

Keywords:

In Esaia parvula adbreviatio de capitulis paucis, Pseudo-Hieronymus, Pseudo-Jerome

Gheyn J. van den, Catalogue des Menuscrits de la Bibliothèque Royale, t. 2, Bruxelles 1902

Morin G., Anecdota Maredsolana, seu monumenta ecclesiasticae antiquitatis ex mss. codicibus nunc primum edita aut denuo illustrata, t. 3/3, Maredsous 1903

Spagnolo A., Gai Codex rescriptus in Bibliotheca Capitulari ecclesiae cathedralis Veronensis phototypice expressus, Leipzig 1909; A.S. Pease, Medical Allusions in the Works of St. Jerome, „Harvard Studies in Classical Philology” 25 (1914) 73-86

Lowe E.A., Codices Latini Antiquiores. A Palaeographical Guide to Latin Manuscripts Prior to the Ninth Century, t. 4, Oxford 1947

Adriaen M., Monitum, w: CCL 73A, Turnhout 1963

Lambert M., Bibliotheca Hieronymiana manuscripta. La tradition manuscrite des oeuvres de saint Jérôme, t. 2, Instrumenta Patristica 4, Steenbrugge 1969

Leumann M. – Hofmann J.B. – Szantyr A. – Otto W. – Bengtson H. – Müller I. von, Lateinische Grammatik. Stellenregister und Verzeichnis der nichtlateinischen Wörter, t. 3, München 1979

Jay P., Saint Jérome et le triple sens de l’ Écriture, REAug 26 (1980) 214-227

Rose V., Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin, t. 12: Verzeichnis der lateinischen Handschriften, cz. 1, Berlin 1983

Simonetti M., Sulle fonti del „Commento a Isaia” di Girolamo, „Augustinianum” 24 (1984) 451-469

Duval Y.M., Jérôme et les prophètes. Histoire, prophétie, actualité, actualisation dans les Commentaires de Nahum, Michée, Abdias et Joël, w: Congress Volume – Salamanca 1983, ed. J.A. Emerton, Supplements to Vetus Testamentum 36, Leiden 1985

Simonetti M., Lettera e/o allegoria, SEA 23, Roma 1985

Gryson R., La tradition manuscrite du Commentaire de Jérôme sur Isaïe. État de la question, w: Jérôme entre l’Occident et l’Orient. Actes du Colloque en Chantilly (11-13 septembre 1986), ed. Y.M. Duval, Paris 1988, 406-412

Gryson R. – Szmatula D., Les commentaires patristiques sur Isaïe d’Origène à Jérôme, REAug 36 (1990)

Y.M. Duval, L’ „In Esaia parvula adbreviatio de capitulis paucis” de Jérôme. Une homélie (tronquée) et une leçon de méthode aux moines de Bethléem, w: Philologia sacra. Biblische und patristische Studien für Hermann J. Frede und Walter Thiele zu ihrem siebzigsten Geburtstag, t. 2: Apokryphen, Kirchenväter, Verschiedenes, hrsg. R. Gryson, Vetus Latina. Die Reste der altlateinischen Bibel. Aus der Geschichte der lateinischen Bibel 24/2, Freiburg 1993

Fürst A., Hieronymus, LAChL 327

Degórski B., Eesegesi geronimiana di Is 1, 1 sulla base del «Commento in Isaia», Vox Patrum 49 (2006) 135-143

Fürst A. – Markschies Ch. – Hengstermann Ch., Die Homilien zum Buch Jesaja. Eingeleitet und übersetzt von Alfons Fürst und Christian Hengstermann, Origenes – Werke mit deutscher Übersetzung 10, Freiburg – Basel – Wien 2009


Published
2015-07-15


Krzyszczuk, Łukasz. (2015). Pseudo-Hieronymus, In Esaia parvula adbreviatio de capitulis paucis. Vox Patrum, 63, 475–503. https://doi.org/10.31743/vp.3576

Łukasz Krzyszczuk 
Uniwersytet WrocławskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.