La prefazione di san Girolamo alla continuazione della Cronaca di Eusebio di CesareaAbstrakt

Zanim Euzebiusz z Cezarei napisał swoje najsławniejsze dzieło Historia Kościelna (Ἐκκλησιαστική ἱστορία), zredagował Kronikę, to znaczy: dzieło hi­storyczne, które streszcza dzieje świata. Grecki oryginał tego dzieła zaginął, ale mamy całe jego tłumaczenie w języku armeńskim i częściowe jego tłumaczenie po łacinie, którego dokonał właśnie św. Hieronim. Po przedstawieniu w pierwszej części syntezy historii wschodniej i greckiej, w drugiej części dzieła Euzebiusz prezentuje tablice, które przedstawiają historię ludzkości od Abrahama (2016 prz. Chr.) do roku 303 po Chr., i właśnie ta druga część Kroniki Euzebiusza została przetłumaczona przez św. Hieronima. To tłu­maczenie św. Hieronim uzupełnił dochodząc do roku 378 po Chr. Hieronim prze­czytał Kronikę Euzebiusza i przetłumaczył ją mniej więcej w roku 380. Zrobił to podczas swojego pobytu w Konstantynopolu. Pomimo wielu błędów i nieścisłości, które św. Hieronim przejął z tekstu grec­kiego dzieła Euzebiusza, ale także pomimo błędów popełnionych przez samego św. Hieronima, to historyczne dzieło jest użyteczne także i dzisiaj. W przeszłości natomiast zostało ono wykorzystane przez starożytnych historiografów, którzy je dalej kontynuowali. Dla przykładu byli to: Prosper z Akwitanii, Kasjodor, czy też Wiktor z Tunnuny.


Agapito di Gerapoli. Storia universale, ed. B. Pirone, Milano 2013
Cassiodorus, Chronica, PL 69, 1213-1247; ed. T. Mommsen, MGH Auct. Ant. XI, Berolini 1894
Crouzel H., Panfilo di Cesarea, NDPAC III
Curti C., Eusebio di Cesarea (Palestina), NDPAC I
Eusebii Pamphili Caesariensis Episcopi, Chronicon bipartitum, nunc primum ex Arme¬niaco textu in Latinum conversum, adnotationibus auctum, Graecis fragmentis exornatum, ed. J.B. Aucher, I-II, Venetiis 1818
Eusebius Caesariensis, HE
Gribomont J., Le traduzioni. Girolamo e Rufino, in: Patrologia, vol. 3: Dal Concilio di Nicea (325) al Concilio di Calcedonia (451). I Padri latini, ed. A. Di Berardino, Casale Monferrato 1978
Grisart A., La Chronique de Saint Jérôme. Le lieu et la date de sa composition, “Hélikon” 2 (1962) 248-258
Hamman A., Scrittori della Gallia, in: Patrologia, vol. 3
Hieronymus, Apologia contra Rufinum
Hieronymus, Continuatio Chronicorum Eusebii Caesariensis A.D. 326, in: Scriptorum veterum nova collectio, ed. A. Maio, VIII, Romae 1883
Hieronymus, De viris inlustribus
Hieronymus, Praefatio in Eusebii Caesariensis Chronicon 1, PL 27
Hieronymus, Praefatio in librum Paralipomenon de graeco emendato
Pizzani U., Scrittori dell’Italia, in: Patrologia, vol. 4: Dal Concilio di Calcedo¬nia (451) a Beda. I Padri latini, ed. A. Di Berardino, Genova 1966
Prosper Aquitanus, Epitoma Chronicorum, PL 51, 535-606; ed. T. Mommsen, MGH Auct. Ant. IX, Berolini 1892
Quintus Horatius Flaccus, Carmina
Scorza Barcellona F., Vittore di Tunnuna, NDPAC III
Simonetti M., Letteratura cristiana d’Africa, in: Patrologia, vol. 4
Victor Tunnunensis, Chronica, PL 68, 941-962; ed. T. Mommsen, MGH Auct. Ant. XI 163- 206; ed. C. Hartmann, CCL 173A, Turnhout 2001

Opublikowane : 2018-12-16


Degórski, B. (2018). La prefazione di san Girolamo alla continuazione della Cronaca di Eusebio di Cesarea. Vox Patrum, 62, 113-124. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3581

Bazyli Degórski 
Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino a Roma  WłochyZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora