O „prawniczych” znaczeniach terminu culpa w Kodeksie TeodozjuszaAbstrakt

The Latin term culpa on the legal ground is usually associated with res­ponsibility for torts. Many of the contemporary works link this legal construc­tion with Roman law, which till now is praised for its concision and clarity. Yet not all Roman sources present the clear dogmatic view on this point. Being per­meated with rhetoric the Theodosian Code offers various meanings of this term, which considerably differ from the ideas elaborated by the classical Roman law. Nevertheless the code played substantial role in the process of development of law in the Medieval Europe.


Słowa kluczowe

culpa; Kodeks Teodozjusza

Archi G.G., Teodo¬sio II e la sua codificazione, Napoli 1976
Austin J., Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law, vol. 1, New Yersey 2005
Bauknecht A., Culpa in contrahendo wobec unifikacji prawa prywatnego w Europie, Berlin 2014
Berger A., Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953
Birks P., The Roman Law of Obligations, Oxford 2014
Cantarella E., Marriage and Sexuality in Republican Rome: A Roman Conjugal Love Sto¬ry, w: The Sleep of reason: Erotic Experience and Sexual Etics in Ancient Greece and Rome, ed. M.C. Nussbaum – J. Sihvola, Chicago 2002
Chuvin P., Ostatni poganie, tłum. J. Stankiewicz-Prądzyńska, Warszawa 2008
Dajczak W., Błędy poznawcze a tęsknota za użytecznością nauki prawa rzymskiego, „Forum Prawnicze” 17 (2013) z. 3, 9-20
Descheemaeker E., The Division of Wrongs: A Historical Comparative Study, Oxford 2009
Dę¬biński A., Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych, Lublin 1990
Hasse Ch., Die Culpa des römischen Rechts, Kiel 1815
Heumann-Seckel, Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts, Jena 1907
Jakubowski F., Cursus publicus, poczta rzymska, „Meander” 5 (1950) 75-81
Kołodko P., Rzymska terminologia stosowana na określenie narzędzi używanych podczas chłosty, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 6 (2006) z. 1, 121-143
Kuźmicka-Sulikowska J., Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych ten¬dencji w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie polskim, Warszawa 2011
Löffler A., Die Schuldformen des Strafrechts in vergleichend-hi¬storischer und dogmatischer Darstellung, Leipzig 1895
Makarewicz J., Wstęp do filo¬zofii prawa karnego, tłum. K. Jakubów, Lublin 2009, 331-464
Marchuk I., The Fundamental Concept of Crime in International Crimi¬nal Law: A Comparative Law Analysis, Heidelberg 2014
Matthews J.F., Laying Down the Law: A Study of the Theodosian Code, New York 2000
Mommsen Th., Römisches Strafrecht, Berlin 1899
Przesławski T., Psychika, czyn, wina, Warszawa 2008
Schulz F., Geschichte der römischen Rechtswissenschaft, Weimar 1961
Sleumer A., Kichenlateinisches Wörterbuch, Limburg a.d. Lahn, 1926
Sośniak M., Bezprawność zachowania: jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej za czyny niedozwolone, Kraków 1959
Sośniak M., Należyta staranność, Katowice 1980
Souter A., A Glossary of Later Latin to 600 A.D., Oxford 1964
Stachura M., Wrogowie porządku rzymskiego. Studium zjawiska agresji językowej w Kodeksie Teodozjusza, Nowelach Postteodozjańskich i Konstytucjach Sirmondiańskich, Kraków 2010
Szpunar A., Wina poszkodowa¬nego w prawie cywilnym, Warszawa 1971
Theodosiani Libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, Berolini 1905
Turpin W., The Law Codes and Late Roman Law, „Revue Internationale des Droits de l’ Antiquite” 32 (1985)
Urbanik J., Konstantyńskie ograniczenie rozwodów: wolność małżeństw przebita szpilką do włosów, „Studia Iuridica” 45 (2006) 255-268
Voß W.E., Recht und Rhetorik in den Kaisergesetzen der Spätantike: Eine Untersuchung zum nachklassischen Kauf- und Übereignungsrecht, Frankfurt am Main 1982
Welsch-Klein G., Hochkon¬junktur für Deserteure? Fahnenflucht in der Spätantike, w: L’armée romaine de Dioclétien à Va¬lentinien Ier. Actes du Congrès de Lyon (12-14 septembre 2002), ed. Y. Le Bohec – C. Wolff, Lyon 2004, 475-487
Whitman J.Q., The Origins of Reasonable Doubt: Theological Roots of the Criminal Trial, New Haven 2008
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Jońca, M. (2018). O „prawniczych” znaczeniach terminu culpa w Kodeksie Teodozjusza. Vox Patrum, 62, 169-184. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3584

Maciej Jońca 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora