Komentarz do historii Hioba Filipa Prezbitera a epitoma tego dzieła. Przyczynek do badań porównawczych nad tymi tekstamiAbstrakt

The present article enlivens the figure of Philip Presbyter, which slowly emerges from oblivion where he was sent to stay as a forgotten author, while his commentary on the Book of Job had been lying in the library among dust-covered codes, waiting for 12 centuries to be brought to daylight. We attempted, first of all, at separating those two texts, which have been equated with each other for ages, namely Commentarii in Iob (Patrologia Latina 26, 619-802), wrongly attributed to St. Jerome or Philip Presbyter from In historiam Iob commentariorum libri tres, by Philip, a work forgotten until 1991. The overriding aim of the article was to display, on chosen examples, how the author of the epitome takes advantage of Philip’s commentary. We attempted at answering the question if the anonymous writer of the epitome copies Philip Presbyter’s interpretations word by word, or whether he made his own contribution to the Book of Job.


Słowa kluczowe

Filip Prezbiter; Komentarz do historii Hioba; epitoma komentarza Filipa

Ciccarese M.P., Una esegesi „double face”. Intro¬duzione all’ „Expositio in Iob” del presbitero Filippo, ASE 9 (1992) 483-492
Gennadius, De viris illustribus
Hieronymus, Commentarii in librum Iob, PL 26, 619A - 802B
Hieronymus, Liber de situ et nominibus locorum hebraicorum
Hieronymus, Liber interpretationis hebraicorum nominum
Hieronymus, Liber quaestio¬num hebraicarum in Genesim, tłum. M. Jóźwiak: Kwestie hebrajskie w Księ¬dze Rodzaju św. Hieronima. Przekład i komentarz, Wrocław 2010
Jakubiec Cz., Księga Hioba. Wstęp – przekład z oryginału. Komentarz – ekskursy, Po¬znań – Warszawa 1974
Jóźwiak M., „Komentarz do historii Hioba” Filipa Prezbitera, Wrocław 2013
Koehler L. – Baumgartner W. – Stamm J.J, Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, red. wyd. pol. P. Dec, I, Warszawa 2008
Philippi presbyteri viri longe eruditissimi in historiam Iob commentariorum libri tres, ed. Jo-hannes Sichardus, Basileae, per Adamum Petrum, mense Augusto, anno 1527
Lactantius, De ira Dei
Philippus Presbyter, In historiam Iob commentariorum libri tres
Ravasi G., Hiob. Dramat Boga i człowieka, tłum. B. Rzepka, I, Kraków 2004
Simonetti M. – Conti M., Giobbe, w: La Bibbia commentata dai Padri, Antico Testamen¬to 6, ed. T.C. Oden, W.C. Weinrich, Roma 2009
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Jóźwiak, M. (2018). Komentarz do historii Hioba Filipa Prezbitera a epitoma tego dzieła. Przyczynek do badań porównawczych nad tymi tekstami. Vox Patrum, 62, 185-195. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3585

Magdalena Jóźwiak 
Uniwersytet Wrocławski  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora