Metamorfoza stosunku do mężczyzn. Apulejusz o mężczyznach odpowiedzialnych za patologiczne sytuacje w rodzinieAbstrakt

In Apuleius novel we have a seeming attack on bad character, bad behaviour of women for example main character is turn in to donkey by the witch. If we carefully analyse his literature that cover a topic of in family relationships, it can be notice thesis that, it is husband fault, by the rash and botched decision, lack of communication, starts conflicts that sometimes lead women to commit crimes. This confirm thesis that also Church Fathers preach about great responsibility of the husbands and fathers for shaping relation in his family.


Słowa kluczowe

Apulejusz; powieść rzymska; mąż; ojciec; żona; matka; dzieci; komunikacja interpersonalna

Apuleius, Metamorphoses, ed. J.A. Hanson: Apuleius, Metamorphoses, vol. 2: Books VII-XI, Loeb Classical Library 453 (= LCL), Cambridge Mass. – London 2001
Apulejusz z Madaury, O bogu Sokratesa i inne pisma, tłum. K. Pawłowski, Warszawa 2002
Aspects of Apuleius’ Golden Ass, vol. 2: Cupid and Psyche, ed. M. Zimmerman i inni, Groningen 1998
Bannon C.J., The brothers of Romulus. Praternal pietas in Roman Law, Literature, and Society, Princeton 1997
Brown P., Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, tłum. I. Kania, Kraków 2006
Carlsen J., Vilici and Roman Estate Managers until AD 284, Rome 1995
Cato Marcus Porcius, De re rustica
Corbier M., Child Exposu¬re and Abandonment, w: Childood, Class and Kin in the Roman World, ed. S. Dixon, London – New York 2001
D’Ambra E., Roman Women, Cambridge 2007
DeFilippo J., Curiositas and the Platonism of Apuleius’ Golden Ass, w: Oxford Readings in the Roman Novel, ed. S.J. Harrison, Oxford 1999
Dixon S., The Roman Mother, London – Sydney 1988
Dy¬bała J., Ideał kobiety w pismach kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma, Łódź 2012
Evans J.K., War, Women and Children in Ancient Rome, London – New York 1991
Evans Grubbs J., Hidden in Plain Sight. Expositi in the Community, w: Children, Memory & Family Identity in Roman Culture, ed. V. Dasen – T. Späth, Oxford 2010
Evans Grubbs J., Women and the Law in the Roman Empire, London – New York 2002
Fantham E., Aemilia Pudentilla: or the wealthy widow’s choise, w: Women in Antiquity. New assessments, ed. R. Hawley – B. Levick, London – New York 1995
Finkelpearl E.D., Me¬tamorphosis of Language in Apuleius. A Study of Allusion in the Novel, An Arbor 1998
Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. zbiorowe, War¬szawa 1990
Frangoulidis S., Witches, Isis and Narrative: Approaches to Magic in Apuleius’ Metamorphoses, Berlin – New York 2008
Garnsey P., Sons, Slaves – and Christians, w: The Roman Family in Italy. Status, Sentiment, Space, ed. B. Rawson – P. Weaver, Oxford 1997, 101-122
Graverini L., Le Metamorfosi di Apuleio: letteratura e identità, Pisa 2007
Graverini L. – Keuleni W. – Barchiesi A., Il romanzo antico. Forme, testi, problemi, Roma 2006
Hallet J.P. – Skiner M.B., Roman Sexualities, New Jersey 1998
Harrison S.J., Apuleius. A Latin Sophist, Oxford 2000
Harrison S.J., Apuleius’ Metamorphoses, w: The Novel in the Ancient World, ed. G. Schmeling, Boston – Leiden 2003
Haynes K., Fashioning the Femine in the Greek Novel, London – New York 2003
Hemelrijk E.A., Matrona docta. Educated Wo¬men in the Roman élite from Cornelia tu Julia Domna, London – New York 1999
Hersch K.K., The Roman Wedding. Ritual and Meaning in Antiquity, Cambridge 2010
Hodge A.T., A Roman Fac¬tory, „Scientific American” vol. 263, issue 5 (November 1990) 106-111
Hol¬zberg N., Powieść antyczna. Wprowadzenie, tłum. M. Wójcik, Kraków 2003
Jędrkiewicz E., Apulejusz, Metamorfozy albo złoty osioł, Warszawa 1976
Jundziłł J., Rodzina rzymska w cza¬sach prosperity i przemian ideowych II wieku. Apulejusz, Fronton, Marek Aureliusz i Tertulian, Bydgoszcz 1996
Jundziłł J., Wzorce i modele wychowania w rodzinie rzymskiej okresu III w. p.n.e. – III w. n.e., Bydgoszcz 2001
Kajanto I., The Latin Cognomina, Helsinki 1965
Kampen N.B., Image and Status Roman Working Women in Ostia, Berlin 1981
Kirchenko A., Writing Like a Clown: Apuleius’ Meta¬fiction and Plautus’ Metatheater, „Göttinger Forum für Altertumswissenschaft” 10 (2007) 259-271
Konstan D., Sexual Symmetry. Love in the Ancient Novel and Re¬lated Genres, Princeton 1994
L’invention de l’autobiographie d’Hésiode à saint Augustin, Paris 1993
Laes Ch., Children in the Ro¬man Empire, Cambridge 2011
Lateinera D., Marriage and Return of Spouses in Apuleius’ Metamor¬phoses, „The Classical Journal” 95 (2000) nr 4, 313-332
Marrou H.I., Historia wychowania w starożytności, tłum. S. Łoś, Warszawa 1969
Mason H.J., Greek and Latin Versions of the Ass Story, w: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Teil II, Band 34.2, Berlin – New York 1994
McGinn T.A.J., Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome, Oxford 1998
Millar F., The World of the Golden Ass, w: Oxford Readings in the Roman Novel, ed. S.J. Harrison, Oxford 1999
Moritz L., Grain Mills and Flour in Classical Antiquity, Oxford 1958
Mrozek S., Prix et rémunération dans l’Occident Ro¬main, Gdańsk 1975
Néraudau J.P., Être enfant à Rome, Paris 1984
Ovidius, Fasti
Oxford Readings in the Greek Novel, ed. S. Swain, Oxford 1999
Oxford Readings in the Roman Novel, ed. S.J. Harrison, Oxford 1999
Pawłowski K., Filozofia Apulejusza Platończyka z Madaury, Warszawa 1992
Passetti L., Plauto e Apuleio, Bologna 2007
Philosophical Presences in the Ancient Novel, ed. J.R. Morgan – M. Jones, Groningen 2007
Pierwsi świadkowie, opr. M. Starowieyski, OŻ 8, Kraków 1988
Rawson B., Children and Childhood in Roman Italy, Oxford 2009
Rawson B., Children in the Roman Familia, w: The Family in Ancient Rome, ed. B. Rawson, London 1992
Rollo D., From Apuleiu’s Psyche to Chrétien’s Erec and Eni¬de, w: The Search for Ancient Novel, ed. J. Tatum, Baltimore – London 1994, 347-369
Roman Slavery and Roman Material Culture, ed. M. George, Toronto 2013
Sandy G., The Greek World of Apuleius. Apuleius and the Second Sophistic, Leiden – New York – Köln 1997
Sapoty T., Magia i religia w twórczości Apulejusza z Madaury, Kraków 2001
Schmidt V.L., Reaktionen auf das Christentum in den Metamorphosen des Apuleius, VigCh 51 (1997) 51-71
Schum¬acher L., Niewolnictwo antyczne, tłum. B. Mrozewicz, Poznań 2005
Shumate N., Crisis an Conversion in Apu leius’ Metamorphoses, An Arbor 1996
Sigismund Nielsen H., Delicia in Roman Literatu¬re and in the Urban Inscription, „Analecta Romana Instituti Danici” 19 (1990)
Sinko T., De romanorum viro bono, „Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny” 36 (1904) 251-300
Sinko T., Metamorfozy Apulejusza jako romans wychowawczy, „Meander” 8 (1953) z. 4-6, 176-189
Southern P., The Roman Army: A Social and Institutional History, Oxford 2007
Space in the Ancient Novel, ed. M. Paschalis – S. Frangoulidis, Ancient Narrative. Supplementum 1, Groningen 2002
Stumpp B.E., Prostitution in der römischen Antike, Berlin 1998
The Greek and Roman Novel, ed. T. Whitmarsh, Cambridge 2008
The Novel in the Ancient World, ed. G. Schmeling, Boston – Leiden 2003
The World of the Second Sophistic, ed. B.E. Borg, Berlin – New York 2004
Treggiari S., Roman Mariage, Oxford 1991
Walsh P.G., The Roman Novel, Bristol 1995
Watson P.A., Ancient Stepmother. Myth, Misoginy, and Reality, Leiden – New York – Köln 1995
Weaver P., Reconstructing Lower – Class Roman Families, w: Childhood, Class and Kin in the Roman World, ed. S. Dixon, London – New York 2001
When Men Were Men. Masculinity, Power, and Identity in Classical Antiquity, ed. L. Foxhall – J. Salmon, London – New York 1998
Wiedemann T., Adults and Children in the Roman Empire, London 1989
Wlosok A., On the Unity of Apuleius’ Metamorphoses, w: Oxford Readings in the Roman Novel, ed. S.J. Harrison, Oxford 1999
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Jundziłł, J. (2018). Metamorfoza stosunku do mężczyzn. Apulejusz o mężczyznach odpowiedzialnych za patologiczne sytuacje w rodzinie. Vox Patrum, 62, 197-212. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3586

Juliusz Jundziłł 
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.