Kilka uwag o paramedycznym zastosowaniu oliwy przez chrześcijan w okresie wczesnobizantyńskimAbstrakt

Sources of the Early Byzantine Period describe Christian practices of using oil for medical purposes. These practices were not usual medical procedures. The sources describe the medical use of oil obtained from church lamps or giv­en by clergymen or by holy men, whose prayers were believed to strengthened the “medical” properties of the oil. These practices were used by Christians in many provinces of the Eastern Roman Empire, including Egypt, Palestine, Syria and Bithynia.


Słowa kluczowe

antyczne chrześcijaństwo; obyczaje pogańskie w życiu codziennym antycznych chrześcijan; historia starożytna; wczesne Bizancjum

Albi M.C., „Are Any Among You Sick?”. The Health Care System in the Letter of James, JBL 121 (2002) 123-143
Amundsen D.W., Medicine and Faith in Early Christianity, „Bulletin of the History of Medicine” 56 (1982) 326-350
Amundsen D.W., Medicine, Society, and Faith in the An¬cient and Medieval World, Baltimore 1996
Barrett-Lennard S., The Canons of Hippolythus and Chris¬tian Concern with Illness, JECS 13 (2005) 137-164
Baur Ch., Der heilige Johannes Chrysostomus und seine Zeit, Bd. 1: Antiochien, München 1929
Bot¬tigheimer R.B., Magic Tales and Fairy Tale Magic. From Ancient Egypt to the Italian Renaissance, New York 2014
Braun O., De sancta Nicaena synodo. Syrische Texte des Maruta von Maipherkat nach einer Handschrift der Propaganda zu Rom, Münster 1898
Callinicus, Vita Hypatii, ed. G.J.M. Bartelink, SCh 177, Paris 1971
Canones Hippolyti, tłum. J. Szymańczak, w: Canones Patrum Graecorum, SCL 3, Kra¬ków 2009
Ceran W., Jan Chryzostom o leczeniu i leka¬rzach, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 48, Łódź 1993
Coz R. le, Les Pères de l’Église grecque et la médecine, BLE 98 (1997)
Cyrillus Alexandrinus, De adoratione in spiritu et veritate
Cyrillus Scythopolitanus, Vita Euthymi, ed. E. Schwartz, w: Kyrillos von Scythop¬olis, Vitae monachorum Palestinensium, TU 49/2, Leipzig 1939, tłum. E. Dąbrowska, w: Cy¬ryl ze Scytopolis, Żywoty mnichów palestyńskich, ŹM 60, Kraków – Tyniec 2011
Dil¬laire C.R., Egyptian Prosperity Magic. Spells and Recipes for Financial Empowerment, Woodbury 2011
Dölger F.J., Beiträge zur Geschichte des Kreuzzeichens VII, JbACh 7 (1964)
Dörnemann M., Einer ist Arzt, Christus. Medizinales Verständnis von Erlösung in der Theologie der griechischen Kirchenväter des zweiten bis vierten Jahrhunderts, ZACh 17 (2013)
Edelstein L., Greek Medicine in its Relation to Religion and Magic, w: Ancient Medicine, Baltimore 1967, 217-246
Ferngren G.B., The Early Christian Reception of Greek Medicine, w: Beyond „Reception”. Mutual Influences between Antique Religion, Judaism, and Early Christianity, hrsg. D. Brakke – A.Ch. Jacobsen – J. Ulrich, Frankfurt am Main 2006, 155-173
Fichtner F., Christus als Arzt. Ursprünge und Wirkung eines Motivs, „Frühmitelalterliche Studien” 16 (1982) 1-18
Frings H.J., Medizin und Arzt bei den griechischen Kirchenväter bis Chrysostomus, Bonn 1959
Harris E.L., Ancient Egyptian Divination and Magic, Boston 1999
Heinz A., Die Krankensalbung in spätantiken Gallien. Das Zeugniss der Martinss¬chriften des Sulpicius Severus (um 400), ThZ 106 (1997) 271-287
Joannes Chrysostomus, De sacerdotio, ed. A.M. Malingrey, SCh 272, Paris 1980, tłum. W. Kania: Św. Jan Chryzostom, Dialog o kapłaństwie, BOK 1, Kraków 1992
Joannes Chrysostomus, In Matthaeum hom., PG 57, 384, tłum. J. Krystyniacki, ŹMT 18, Kraków 1998
Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. nauk. wyd. pol. K. Bardski – W. Chrostowski, tłum. Z. Kościuk, Warszawa 200
Kern J., Ein missverstandenes Zeugnis des hl. Johannes Chrysostomus für das Sakrament der letzten Ölung, ZKTh 29 (1905)
Knipp P.D.E., „Christus medicus” in der frühchristlcihen Sarkophagskulptur. Ikonographische Studien der Sepulkralkunst des späten vierten Jahrhunderts, Leiden 1998
Kolta K.S. – Schwarzmann-Schafhauser D., Die Heilkunde im Alten Ägypten, Stuttgart 2000
Kötting B., Devotionalien, RACh III 867
Markschies Ch., Der Heilige Johannes Chrysostomus und die „Halbchristen”. Vortrag anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde, „Revista Teologica” 17 (2007) nr 2
Meyer M.W. – Smith R., Ancient Christian Magic: Coptic Texts of Ritual Power, Princeton 1999
Montserrat D., „Carrying on the Work of the Earlier Firm”: Doctors, Medicine and Christianity in the Thaumata of Sophronius of Jerusalem, w: Health in An¬tiquity, ed. H. King, London – New York 2005, 230-242
Nau F., Résumé de monographies syriaques, ROC 19 (1914)
Nutton V., From Galen to Alexander. Aspects of Medicine and Medical Praectice in Late Antiquity, DOP 38 (1984) 1-14
Ożóg M., Pietras H., Praktyki magiczne w aktach synodalnych – zarys problematyki, w: Zabobony, czary i magia w Kościele starożytnym, red. M. Ożóg – N. Widok, Opolska Biblioteka Teologiczna 138, Opole 2013
Pollak K., Die Heilkunde der Antike, Wiesbaden 1969
Pratsch Th., „…erwachte und war geheilt”. Inkubations¬darstellungen in byzantinischen Heiligenviten, ZACh 17 (2013)
Riedel W., Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien, Leipzig 1900
Sansone D., Greek Athletic and the Genesis of Sport, Berkeley – Los Angeles 1988
Theodoretus, Historia religiosa, ed. P. Canivet – A. Leroy-Molinghen, SCh 257, Paris 1979, tłum K. Augustyniak: Teodoret z Cyru, Dzieje miłości Bożej, ŹM 7, Kraków – Tyniec 1994
Ulf Ch., Die Einreibung der griechichen Athleten mit Öl, „Stadion” 5 (1979) 220-238
Vita Sancti Danielis Stylitae, ed. H. Delehaye, w: tenże, Les saints stylites, Subsidia Hagiographica 14, Bruxelles – Paris 1923
Worrell W.H., Coptic Magical and Medical Texts, „Orientalia” 4 (1935)
Zellinger J., Augustinus und die Volksfrömmigkeit. Blicke in den frühchristlichen Alltag, München 1933
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Milewski, I. (2018). Kilka uwag o paramedycznym zastosowaniu oliwy przez chrześcijan w okresie wczesnobizantyńskim. Vox Patrum, 62, 357-364. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3590

Ireneusz Milewski 
Uniwersytet Gdański  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>