Teologia w posłudze pasterskiej Paulina z NoliAbstrakt

The article presents – on the basis of analysies of the selected letters and of Carmen 20 by Paulinus of Nola – different ways to combine contemplatio and ac­tio in his life as a bishop and using theological argumentation in his pastoral care with a special emphasis on the Paulinus’ commitment as a bishop for the poor.


Słowa kluczowe

Paulin z Noli; teologia; duszpasterstwo; posługa ubogim

Conybeare C., Paulinus noster: self and symbols in the letters of Paulinus of Nola, Oxford 2000.
Fabre P., Saint Pauline de Nole et l’amitié chrétienne, Paris 1949.
Herbert de la Portbarré-Viard G., Descriptions monumentales et discours sur l’édification chez Paulin de Nole. Le regard et la lumière (epist. 32 et carm. 27 et 28), Leiden – Boston 2006.
Joannes Paulus II, Lettera al Vescovo di Nola Umberto Tramma, w: Insegnamenti di Giovanni Paolo II 18/1 (1995) 1293-1297.
Kasprzak D., Il pensiero sociale di Paolino di Nola, SL 2, Supl. 1, Kraków – Oborniki Śląskie 2002.
Kołosowski T., Natura i sens tajemnicy wcielenia Chrystusa oraz jej wpływ na życie moralno-duchowe człowieka w świetle korespondencji św. Paulina z Noli, "Vox Patrum" 38-39 (2000), 281-291.
Lienhard T.J., Paulinus of Nola and early western monasticism with a study of the chronology of his works and an annotated bibliography, 1879-1979, Bonn 1977.
Mencucci A., S. Paolino di Nola, „Impegno e dialogo” 7 (1991) 177-188.
Mratschek S., Der Briefwechsel des Paulinus von Nola: Kommunikation und soziale Kontakte zwischen christlichen Intellektuellen, Göttingen 2002.
Ościłowski K., Ideał chrześcijanina i jego realizacja. Studium pism św. Paulina z Noli, Kraków 2009.
Pałucki J., Eklezjotwórcza funkcja przyjaźni w nauczaniu Paulina z Noli, SWł 14 (2012) 88-104.
Pałucki J., Epistolografia Paulina z Noli (353- 430). Adresaci oraz okoliczności powstawania listów, w: Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa Księdza Franciszka Drączkowskiego, red. M. Wysocki, Lublin 2011, s. 305-313.
Pałucki J., Jezus jako Zbawiciel w nauczaniu Paulina z Noli, VV 1 (2001) 253-269.
Pałucki J., Małżeństwo drogą doskonalenia chrześcijańskiego na podstawie epistolografii św. Paulina z Noli, "Vox Patrum" 57 (2012), 469-481.
Pałucki J., Nawrócenia w IV wieku. Motywy oraz reperkusje społeczne, "Vox Patrum" 32-33 (1997), 187-198.
Pałucki J., Paulin z Noli – asceta i nauczyciel, RT 46 (1999) z. 4, 207-220.
Pałucki J., Paulin z Noli – zapomniany przez wieki, wzorem teologa na dzisiejsze czasy, w: Sprawiedliwosć, pokój i radość, red. A. Niemira, Włocławek 2010, 419-428.
Pałucki J., Teologiczna interpretacja działalności budowlanej Paulina z Noli, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska – D. Próchniak, III, Lublin 2002, s. 43-51.
Paolino di Nola, I Carmi, Testo latino con introduzione, trad. italiana, note e indici a cura di A. Ruggiero, t. 1-2, Napoli – Roma 1996.
Paolino di Nola, Le lettere, Testo latino con traduzione italiana a cura di G. Santaniello, t. 1-2, Nola 1992.
Paolino di Nola. Momenti della sua vita e delle sue opere, eds. A. Ruggiero – H. Crouzel – G. Santaniello, Nola 1983.
Prete S., Motivi ascetici e letterari in Paolino di Nola, Napoli – Roma 1987.
Prete S., Paolino di Nola e l’umanesimo cristiano saggio spora il suo epistolario, Bologna 1964.
Ruggiero A., Paolino uomo di preghiera. Drammatizzazione di testi scelti dai Carmi del Santo liberamente tradotti e coordinati, Nola 1988.
Ruggiero A., San Paolino maestro di fede e di vita, Napoli – Roma 1994.
Santaniello G., San Paolino di Nola una vita per Cristo, Napoli 1994.
Skeb M., Christo vivere: Studien zum literarischen Christusbild des Paulinus von Nola, Bonn 1997.
Sorrentino D., L’amore di unità. Amicizia spirituale ed ecclesiologia in Paolino di Nola, „Impegno e Dialogo” 9 (1991) 160-166.
Sorrentino D., La Lettera di Giovanni Paolo II su Paolino di Nola. Commentario teologico spirituale, „Teologia e Vita” 3 (1995) 13-35.
Swoboda A., Chrystus w życiu przyjaciół w listach św. Paulina biskupa Noli (353-431), PzST 8 (1998) 89-96.
Swoboda A., Pojęcie przyjaźni w listach św. Paulina z Noli i św. Sydoniusza Apolinarego. Studium porównawcze, Poznań 1995.
Trout D.E., Paulinus of Nola: life, letters and poems, Berkeley 1999.
Trout D.E., The dates of the ordination of Paulinus of Bordeaux and his departure for Nola, REAug 37 (1991)
Vona G., Il matrimonio: i Padri della Chiesa latina: la teologia del matrimonio in S. Paolino di Nola (IV sec. d.C.), Centre for Indian Archeological Research, Arezzo – Changassery 1997.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Pałucki, J. (2018). Teologia w posłudze pasterskiej Paulina z Noli. Vox Patrum, 62, 427-434. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3593

Jerzy Pałucki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7131-6665Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora