Ojcowie Kościoła a teologia moralna jako nauka teologicznaAbstrakt

Testimonies of life and faith of the Fathers of the Church, and their teaching (letter, scriptures) impact on moral theology as a theological science. First, as “loci theologici” of contemporary theology. Omitting them would result in danger to go beyond a theology in the spirit of one, catholic and apostolic Church. Then, because the actions and writings of the Fathers of the Church are examples of ex­ploration and argumentation for today’s theologians, also moralists. Information on the life and teachings (scriptures) are conclusive, actual and current presenta­tion morality and the confirmation of new moral-theological views and theses. For this, however, it is necessary to use the material developed by the researchers of the Fathers of the Church (specialists in patrology). They, due to its historical and philological methods and competencies, adapt antique texts and information to the needs of contemporary theologians, also moralists.


Słowa kluczowe

teologia moralna; nauka teologiczna; Ojcowie Kościoła; źródła teologiczne; prawda naukowa

Degórski B., Studium Ojców w oficjalnych dyrektywach Kościoła, VoxP 9 (1989) t. 16
Demmer K., Wprowadzenie do teologii moralnej, Kraków 1996
Drącz¬kowski F., Ojcowie Kościoła, EK XIV 447
Drącz¬kowski F., Patrologia, Pelplin – Lublin 1999
Greniuk F., Teologia moralna w swej przeszłości, Sandomierz 2006
Joannes Paulus II, Litterae encyclicae „Veritatis splendor”
Majka J., Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1995
Mroczkowski I., Teologia moralna. Definicja. Przedmiot. Metoda, Płock 2011
Nagórny J., Natura teologii moralnej, w: Polska teologia moralna. Czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II, red. J. Nagórny – J. Gocko, Lublin 2006
Nagórny J., Posłannictwo chrześcijan w świecie, t. 1: Świat i wspólnota, Lublin 1997
Napiórkowski S.C., Jak uprawiać teologię?, Wrocław 1991
Nowosad S., Teologia moralna ogólna. Skrypt dla słuchaczy Kolegium Teologicznego, Lublin 1994
Pałucki J., Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych, Lublin 1996
Paulus VI, Ad sodales Ordinis Sancti Augustini, cum Institutum Patristicum „Augustinia¬num” praesens inauguravit, AAS 62 (1970)
Pellegrino M., Czy Ojcowie Kościoła mają coś do powiedzenia współczesnemu człowieko¬wi?, VoxP 9 (1989) t. 16
Staniek E., Nie ma teologii bez źródeł, VoxP 17 (1997) t. 32-33
Szczur P., Patrologia, EK XV 54-58
Trapè A., Ojcowie Kościoła a studium teologii, VoxP 9 (1989) t. 16, 121-146
Vereecke L., Storia della teologia morale, w: Nuovo Dizionario di Teologia Morale, a cura di F. Compagnoni – G. Piana – S. Privitera, Milano 1990
Wyrostkiewicz M., Co to jest sytuacja moralna i jakie znaczenie ma jej poznanie?, „Ka-techeta” 58 (2014) nr 4, 93-98
Wyrostkiewicz M., Dlaczego, dla kogo i jak wydawane są „Roczniki Teologiczne”?, „Przegląd Uniwersytecki” 16 (2004) nr 1
Wyrostkiewicz M., Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teologiczno-moralnej, Lublin 2007
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Wyrostkiewicz, M. (2018). Ojcowie Kościoła a teologia moralna jako nauka teologiczna. Vox Patrum, 62, 583-592. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3604

Michał Wyrostkiewicz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.