Obraz chrześcijańskiego władcy w listach św. AmbrożegoAbstrakt

St. Ambrose of Milan was the first of the great bishops of the western part of the Empire, who lived and held his pontificate, when the Christian religion has become religio licita, and even for a short period of time he could enjoy the status of Christianity as religio regalis. The position which he held gave him an opportu­nity, or even necessity, frequent contacts with the rulers of the Empire. Therefore, both the personal experience of the secular power, the function exercised by him before he became a bishop, religious and social circumstances, but also pastoral reasons influenced the fact that he formed the image of a Christian emperor, that Ambrose tried to show to his flock, but most of all to the emperors with whom he shared his concern for the Christian world. The article shows the image of a Chri­stian emperor in the letters of St. Ambrose.


Słowa kluczowe

Ambroży z Mediolanu; listy; cesarz; chrześcijaństwo; wiara

Ambrosius, Epistula, ed. G. Banterle, SAEMO 21, Milano – Roma 1988, tłum. P. Nowak: Święty Ambroży z Mediolanu, Listy, t. 3, BOK 28, Kraków 2012
Andrzejewski R., Między Bogiem a cesarzem – Ambroży z Mediolanu, AK 93 (1979) 64-72
Bar¬nes T.D., Ambrose and Gratian, „Antiquité Tardive” 7 (1999) 165-174
Duval Y.-M., Les Lettres d’Am¬broise de Milan aux empereurs. Les échanges avec Gratien, w: Correspondances. Documents pour l’histoire de l’Antiquité tardive (Actes du colloque international, Lille, 20-22 novembre 2003), ed. R. Delmaire – J. Desmulliez – P.-L. Gatier, Collection de la Maison de l’Orient 40, Lyon 2009, 199-226
Gottlieb G., Ambrosius von Mailand und Kaiser Gratian, Hypomnemata. Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben 40, Göttingen 1973
Gross-Albenhausen K., „Imperator christianissimus”: der christliche Kaiser bei Ambrosius und Johannes Chrysostomus, Stuttgart 1999
Klein R., Die Kaiser¬briefe des Ambrosius. Zur Problematik ihrer Veröffentlichung, „Athenaeum” 58 (1980) 335-371
Palanque J.-R., Un épisode des rapports entre Gratien et saint Ambroise. À propos de la lettre I de saint Ambroise, REA 30 (1928) 291-301
Pałucki J., Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych, Lublin 1996
Sordi M., I rapporti di Ambrogio con gli impe¬ratori del suo tempo, w: „Nec timeo mori”. Atti del Congresso internazionale di studi ambrosiani nel XVI centenario della morte di sant’Ambrogio (Milano, 4-11 Aprile 1997), ed. L.F. Pizzolato – M. Rizzi, Studia Patristica Mediolanensia 21, Milano 1998, 107-118
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Wysocki, M. (2018). Obraz chrześcijańskiego władcy w listach św. Ambrożego. Vox Patrum, 61, 171-177. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3616

Marcin Wysocki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>