Wiara w życiu człowieka w ujęciu św. Hilarego z PoitiersAbstrakt

According to Hilary, faith is a recognition of the divinity of Jesus and a proper understanding of the Trinity. As understood by him, faith is important above all in the fight against heresy and in the daily life of the people. He teaches that faith is not opposed to knowledge, although they differ from each other. Rational faith and spiritual education repel the attacks of heretics and pagans. Faith is a remedy against impious doctrine and it heals the inner darkness of the believer. For faith to lead to union with God it must be tempted, because temptation leads to self-discovery. Faith can be strengthened only in danger and suffering, and acts of faith lead the believer to salvation.


Słowa kluczowe

Hilary z Poitiers; Traktat na temat Psalmów; wiara; niewiara; heretycy

Fiedrowicz M., Teologia ojców Kościoła. Podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji nad wiarą, tłum. W. Szymona, Kraków 2009
Hilarius Pictaviensis, Commentarius in Matthaeum, ed. J. Doignon, SCh 254 i 258, Paris 1978-1979, tłum. E. Stanula: Św. Hilary z Poitiers, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza, PSP 63, Warszawa 2002
Hilarius Pictaviensis, De Trinitate, ed. P. Smulders, CCL 62 i 62A, Turnhout 1979-1980, tłum. E. Stanula: Św. Hilary z Poitiers, O Trójcy Świętej, PSP 64, Warszawa 2005
Hilarius Pictaviensis, Tractatus Mysteriorum I 33, ed. J.P. Brisson, SCh 19bis, Paris 1967, 128, tłum. E. Stanu¬la: Św. Hilary z Poitiers, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza. Traktat o Tajemnicach, PSP 63
Hilarius Pictaviensis, Tractatus super Psalmos, ed. A. Zingerle, CSEL 22, Vindobonae 1891
Stanula E., Czynniki kształtujące sens biblijny w ujęciu św. Hilarego z Poitiers, SACh 4 (1984)
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Karczewska, H. (2018). Wiara w życiu człowieka w ujęciu św. Hilarego z Poitiers. Vox Patrum, 61, 343-357. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3630

Helena Karczewska 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora