Wiara jako poszukiwanie Boga w świetle nauczania św. AugustynaAbstrakt

For St. Augustine the act of faith, that exists in the mind of a believer, is an intentional phenomenon with a content related to the unseen, and eventually, to God. Since human mind cannot see the object of faith, it can be unveiled only through visible signs. Their role is played in biblical Revelation by wordly goods and mundane matters, which are used by God to show Himself. In an inner expe­rience this role is played by the triad of memory, contemplation and love, thanks to which a person can remember about God, know Him, and love Him. However, God does not evince himself fully neither in external signs nor in the rational soul, created in His own image and likeness. Therefore, faith brings out the quest for God, in which the main power that kindles a desire to see God is love. Thus, faith is a desire for an encounter, that begins thanks to the grace of God. And God, who is guided by love, calls human to the close relationship with himself. Accordingly, faith consists in human’s belief in the love of God, given without any credit.


Słowa kluczowe

Bóg; człowiek; łaska; miłość; objawienie; pamięć; poszukiwanie Boga; powołanie; poznanie; rozum; rzeczy niewidzialne; wiara; znaki

Augustinus, Confessiones, ed. C. Carena, NBA 3/1, Roma 1965, 4, tłum. Z. Kubiak: Św. Augustyn, Wyznania, Kraków 1996
Augustinus, Contra Faustum Mani¬chaeum, PL 42, 279-280, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Przeciw Faustusowi, ks. I-XXI, PSP 55, Warszawa 1991
Augustinus, Contra Felicem Manichaeum, PL 42, 544-545, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Przeciw Feliksowi, PSP 54, Warszawa 1990
Augustinus, De agone christiano, PL 40, 299, tłum. W. Budzik: Św. Augustyn, Walka chrześcijańska, w: Św. Augustyn, Pisma katechetyczne, Warszawa 1952
Augustinus, De catechi¬zandis rudibus, ed. I.B. Bauer, CCL 46, Turnholti 1969, 173-174, tłum. W. Budzik: Św. Augustyn, Początkowe nauczanie religii, w: Św. Augustyn, Pisma katechetyczne, Warszawa 1952
Augustinus, De civitate Dei, ed. B. Dombart – A. Kalb, CCL 48, Turnholti 1955, 764-766, tłum. W. Kubicki: Św. Augustyn, Państwo Boże, Kęty 2002
Augustinus, De consensu Evangelista¬rum, PL 34, 1102, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, O zgodności Ewangelistów, PSP 50, Warszawa 1989
Augustinus, De correptione et gratia, ed. A. Trapè – M. Palmieri – F. Monteverde, NBA 20, 132-134, tłum. W. Eborowicz: Św. Augustyn, Nagana a łaska, POK 27
Augustinus, De diversis quaestionibus octoginta tribus, ed. A. Mutzenbecher, CCL 44A, Turn-holti 1975, tłum. I. Radziejowska: Św. Augustyn, Księga osiem¬dziesięciu trzech kwestii, Kęty 2012
Augustinus, De dono perseveratiae, ed. A. Trapè, NBA 20, 308-310, tłum. W. Eborowicz: Św. Augustyn, Dar wytrwania, POK 27
Augustinus, De fide et operibus, ed. G. Ceriotti – L. Alici – A. Pieretti, NBA 6/2, Roma 1995, 716, tłum. W. Bu¬dzik: Św. Augustyn, Wiara i uczynki, w: Św. Augustyn, Pisma katechetyczne, Warszawa 1952
Augustinus, De Genesi ad litteram, PL 34, 1865, 266-267, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Komentarz słowny do Księgi Rodzaju, w: Św. Augustyn Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, PSP 25, Warszawa 1980
Augustinus, De gratia et libero arbitrio, ed. A. Trapè, NBA 20, 62, tłum. W. Eborowicz: Św. Augustyn, Łaska i wolna wola, POK 27
Augustinus, De ordine, ed. W.M. Green, CCL 29, Turnholti 1970, 115-116, tłum. J. Modrzejewski: Św. Augustyn, O porządku, w: Św. Augustyn, Dialogi i pisma filozoficzne, t. 1, Warszawa 1953
Augustinus, De praedestinatione sanctorum, ed. A. Trapè, NBA 20, Roma 1987, tłum. W. Eborowicz: Św. Augustyn, Przeznaczenie świętych, w: Św. Augustyn, Traktaty o łasce. Łaska, wiara, przeznacze¬nie, POK 27, Poznań – Warszawa – Lublin 1971
Augustinus, De quantitate animae, PL 32, 1041-1042, tłum. D. Turkowska: Św. Augustyn, O wielkości duszy, w: Św. Augustyn, Dialogi i pisma filozoficzne, t. 2, Warszawa 1953
Augustinus, De Trinitate, ed. A Trapè, NBA 4, Roma 2003, 504-506, tłum. M. Sto¬kowska: Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, POK 25, Poznań 1962, 277-278
Augustinus, De utilitate credendi, ed. A. Pieretti, NBA 6/1, Roma 1994, 216-217, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, O pożytku wiary, PSP 54
Augustinus, De vera religione, ed. I. Martin, CCL 32, Turnholti 1962, 216-217, tłum. J. Pta-szyński: Św. Augustyn, O wierze prawdziwej, w: Św. Augustyn, Dialogi i pisma filozoficzne, t. IV, Warszawa 1954
Augustinus, Enchiridion ad Laurentium sive de fide, spe et caritate, ed. E. Evans, CCL 46, 51-52, tłum. W. Budzik: Św. Augustyn, Podręcznik dla Wawrzyńca, czyli o wierze, nadziei i miłości, w: Św. Augustyn, Pisma katechetyczne, Warszawa 1952
Augustinus, Enarrationes in Ps., ed. D.E. Dekkers − I. Fraipont, CCL 39, Turnholti 1956, 730, tłum. J. Sulowski, PSP 39, Warszawa 1986
Augustinus, Epistulae, PL 33
Augustinus, In Joannis Evangelium tractatus, ed. D.R. Willems, CCL 36, Turnholti 1954, 459-460, tłum. W. Szołdrski: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię i pierwszy list Jana, PSP 15/2, Warszawa 1977
Augustinus, Sermo de symbolo ad catechumenos, ed. R. Vander Plaetse, CCL 46, 195, tłum. W. Budzik: Św. Au¬gustyn, Kazanie do katechumenów o wyznaniu wiary, w: Św. Augustyn, Pisma katechetyczne
Augustinus, Soliloquia, ed. D. Gentili, NBA 3/1, Roma 1970, 404, tłum. A. Świder¬kówna: Św. Augustyn, Solilokwia, w: Św. Augustyn, Dialogi i pisma filozoficzne, t. 2, Warszawa 1953
Bochet I., Cuore, ADE, s. 527-531
Bolis G., L’idolatria in S. Agostino. Una perspectiva antrologica, Roma 2004
Cipriani N., Molti e uno solo in Cristo. La spiritualità di Agostino, Roma 2009
Cipriani N., Rivelazione, ADE, s. 1227-1228
Desimone R.J., Introduzione alla teolo¬gia del Dio Uno e Trio. Da Tertuliano ad Agostino, „Sussidi Patristici” 9 (1995)
Eckmann A., Przebóstwienie człowieka w pismach wczesnochrześcijańskich, Lublin 2003
Jaśkiewicz S., Św. Augustyn – poszukiwanie Boga, Katowice 2012
Kamczyk W., Tota Paschalis Sollemnitas. Teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna, red. W. Myszor, SACh SN 12, Katowice 2012
Maria A. de, Credo nello Spi¬rito Santo. La Santa Chiesa, Roma 2009
Nash R.H., Illuminazione divina, ADE, s. 818
Pałucki J., Eklezjologia Ojców Kościoła, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. – Rusecki – K. Kaucha – J. Mastej, Lublin 2005, 99-112
Pelikan J., Powstanie wspólnej tradycji (100- 600), tłum. M. Hoffner, Kraków 2008
Pizzolato L.F., Il libro XIII del „civitate Dei”, SEA 115 (2009)
Sołtysiak M., Autorytet w czasach próby. Św. Augustyna koncepcja autorytetu, w: Księga Jubileuszowa z racji 50-lecia posługi kapłańskiej J.E. Ks. Bp. Dr. Adama Śmigielskiego, red. W. Kowalski – J. Orzeszyna – W. Skoczny, Kraków – Sosnowiec 2007
Špidlik T. – Gargano I. – Grossi V., Historia duchowości, t. 3: Duchowość Ojców Kościoła, tłum. K. Stopa, Kraków 2004
Terka M., Autorytet wiary w myśleniu religijnym św. Augustyna, „Veritati et Caritati” 1 (2013) 78-102
Terka M., Objawienie Logosu w nauczaniu św. Augustyna, w: Wczesne chrześcijaństwo a religie, red. I.S. Ledwoń – M. Szram, Lublin 2012
TeSelle E., Fede, w: Agostino Dizionario Enciclopedico, ed. A. Fitzgerald, ed. italiana L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007
Torchia N.J., Con¬templazione e azione, ADE, s. 466-467
Tupaj S., Miłosierdzie Boże i miłosierdzie chrześcijanina w świetle „Enarrationes in Psalmos” św. Augustyna, red. A. Uciecha, SACh SN 5, Katowice 2007
Zagórski D., Commendavit nobis Dominus oves suas. Pasterska troska o wiernych w świetle „Sermones” św. Augustyna, Toruń – Pelplin 2013
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Terka, M. (2018). Wiara jako poszukiwanie Boga w świetle nauczania św. Augustyna. Vox Patrum, 61, 399-426. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3634

Mariusz Terka 
Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora