Church Fathers’ quotes on faith in the interpretation of pope Francis in the encyclical letter "Lumen fidei"


Abstract

The first Encyclical Letter of Pope Francis, commencing with the word “Lumen fidei”, contains valuable statements of the Church Fathers on the topic of faith. The Holy Father examines and interprets them in the context of his own reflections. He quotes St. Augustine (11 times), St. Irenaeus of Lyons (3 times), St. Justin and Origen (each 2 times) and the Epistle of Barnabas, Clement of Alexandria, Tertullian, St. Cyril of Jerusalem, St. Leo the Great and St. Gregory the Great. The texts of the Church Fathers, cited by the Pope, are focused on four main themes. The first is related to the way, that leads a man to faith, which is born through love looking for truth. Therefore, there is a deep relationship between two realities – fides et ratio. Faith finally demands to be shared with others, and is transmitted in the community of the Church. She is strengthened by the fact, that it bears fruit, and will change the lives of those, who believe.


Keywords

faith; pope Francis; love; knowledge; Church Fathers

Augustinus, Confessiones, PL 32, tłum. Z. Kubiak: Święty Augustyn, Wyznania, Warszawa 1992
Augustinus, De civitate Dei, PL 41, 804, tłum. W. Kornatowski: Świę¬ty Augustyn, O państwie Bożym przeciw poganom ksiąg XXII, t. 2, Warszawa 1977
Augustinus, De continentia, PL 40, tłum. S. Laskowski, w: Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie, red. A. Eckmann, Lublin 2003
Augustinus, De nuptiis et concupiscentia, PL 44
Augustinus, De sancta virginitate, PL 40, tłum. P. Nehring, w: Św. Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Tyniec – Kraków 2002
Augustinus, De Trinitate, PL 42, tłum. M. Stokowska: Św. Augus¬tyn, O Trójcy Świętej, Kraków 1996
Augustinus, Enarrationes in Ps., PL 36, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów, PSP 37, Warszawa 1986
Augustinus, In Joannis Evangelium tractatus, PL 35, tłum. W. Szołdrski – W. Kania, w: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelie i pierwszy List św. Jana, PSP 15/1, Warszawa 1977
Augustinus, Sermo
Clemens Alexandrinus, Protrepticus, PG 8
Cyrillus Hierosolymitanus, Ad illuminandos catechesis, PG 33, tłum. W. Kania: Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, BOK 14, Kraków 2000
Epistula Barnabae, ed. R.A. Kraft – P. Prigent, SCh 172, Paris 1971, 162, tłum. A. Świderkówna, w: Pierwsi świadkowie, BOK 10, Kraków 2010
Fisichella R., Wprowadzenie i komentarz do encykliki Lumen fidei, w: Ojciec Święty Franci-szek, Lumen fidei. Światło wiary, Częstochowa 2013
Franciscus papa, Litterae Encyclicae „Lumen fidei” (29 VI 2013), AAS 105 (2013) 555- 596, tłum. polskie: Ojciec Święty Franciszek, Encyklika „Lumen fidei”. O wierze, Kraków 2013
Gregorius Magnus, In Evangelia hom., PL 76, tłum. anonimowe: Św. Grzegorz Wielki, Homilie na Ewangelie, Warszawa 1998
Irenaeus, Adversus haereses, ed. A. Rousseau – L. Doutreleau, SCh 264, Paris 1979
Irenaeus Lugdunensis, Demonstratio praedicationis apostolicae, ed. A. Rousseau, SCh 406, Paris 1995, tłum. W. Myszor: Ireneusz z Lyonu, Wykład nauki apostol¬skiej, ŹMT 7, Kraków 1997
Justinus, Dialogus cum Tryphone Judaeo, PG 6, tłum. L. Misiarczyk: Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem, Warszawa 2012
Leo I papa, Sermo, ed. J. Leclercq – R, Dolle, SCh 22bis, Paris 1949, tłum. K. Tomczak: Św. Leon Wielki, Mowy, POK 24, Poznań – War¬szawa – Lublin 1958
Martyrium S. Justini et sociorum, ed. D.R. Knopf, w: Ausgewählte Märty¬rerakten, Tübingen 1913, 17, tłum. A. Lisiecki, w: Św. Justyn, Apologia, Dialog z Żydem Tryfonem, POK 4, Poznań 1926
Origenes, Contra Celsum, ed. M. Borret, SCh 136, Paris 1968, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Przeciw Celsusowi, Warszawa 1986
Tertullianus, De baptismo, ed. J.W.Ph. Borleffs, CCL 1, Turnhout 1954, 295, tłum. E. Stanula: Tertulian, Wybór pism, PSP 5, Warszawa 1970

Published : 2014-01-05


Czyżewski, B. (2014). Church Fathers’ quotes on faith in the interpretation of pope Francis in the encyclical letter "Lumen fidei". Vox Patrum, 61, 493-502. https://doi.org/10.31743/vp.3641

Bogdan Czyżewski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Poland
Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>