The economic-social life in cloisters in Northern Africa in the light of chosen writings of St. Augustine


Abstract

The article describes in the background the monastic activity of Augustine and in the light of his chosen writings the problem concerning of economic and social life in cloisters in Roman Africa. The author describes the part of Augustine in the development of the monachism in Northern Africa , the social structure of cloisters, the place and role of the work in the life of cenobites of clergymen and secular and matters of the property and the management with the monastic fortune.


Keywords

Roman Africa; Africa Proconsularis; monasticism; property; Augustine; economy; patrology; monastery

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Confessionum libri XIII, ed. L. Verheijen, CChL 27, Turnholti 1981, tłum. Z. Kubiak, Augustyn, Wyznania, Warszawa 1982.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De moribus ecclesiae catholicae et de moribus manicheorum, ed. J.B. Bauer, CSEL 90, 3-156, 1992, tłum. P. Nehring, Augustyn, Obyczaje Kościoła katolickiego i obyczaje manichejczyków (I, 64-73), w: Święty Augustyn, Pisma monastyczne, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2002, 175-184.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De opere monachorum, ed. J. Zycha, CSEL 41, 531-596, 1900, tłum. R. Saszka, Augustyn, O pracy mnichów, w: Święty Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Kraków 2002, 185-264.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Enarrationes in Psalmos, ed. E. Dekkers et I. Fraipont, CChL 38-40; Turnholti 1956, tłum. J. Sulowski, Augustyn, Objaśnienia Psalmów, PSP 37-42, Warszawa 1986.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Epistulae (124-184A), ed. Al. Goldbacher, CSEL 44, Vindobonae - Lipsiae 1904.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Epistulae (185-270), ed. Al. Goldbacher, CSEL 57, Vindobonae - Lipsiae 1911.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Regula: Ordo monasterii, dans: La Règle de saint Augustin, éd. L. Verheijen, Paris 1967, 148-152, tłum. M. Starowieyski, Reguła św. Augustyna: Ordo monasterii (Porządek klasztoru), w: Święty Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Kraków 2002, 151-153.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Regula: Praeceptum, dans: La Règle de saint Augustin, éd. L. Verheijen, Paris 1967, 417-437, tłum. M. Starowieyski, Reguła św. Augustyna: Praeceptum, w: Święty Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Kraków 2002, 155-168.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Retractationum libri II, ed. P. Knöll, CSEL 57, Vindobonae 1902, tłum. J. Sulowski, Augustyn, Sprostowania, PSP 22, 184-287.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 355, ed. C. Lambot, Sermones selecti duodeviginti, 1950, 124-131, tłum. P. Nehring, Augustyn, Kazanie 355, w: Święty Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Kraków 2002, 421-432.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 356, ed. C. Lambot, Sermones selecti duodeviginti, 1950, 132-143, tłum. P. Nehring, Augustyn, Kazanie 355, w: Święty Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Kraków 2002, 432-447.
POSSIDIUS, Vita Augustini, PL 32,33-66, tłum. P. Nehring, Possydiusz z Kalamy, Żywot św. Augustyna, ŹM 26, Kraków 2002, 49-129.
COLOMBÁS G.M., Il monachesimo delle origini. Uomini, fatti, usi e istituzioni, Milano 1984.
DEGÓRSKI B., Il primissimo monachesimo nell’Africa latina, „Vox Patrum”, 29 (2009) nr 53-54, 591-598.
DESPEREZ V., Początki monastycyzmu, t. 2: Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do Soboru Efeskiego (431), tłum. J. Dembska, Kraków 1999.
FOLLIET G., Des moines euchites à Carthage en 400, „Studia Patristica” 2 (1957), 386-399.
GRIBOMONT J., Messaliani, DP II 2238-2239.
IBEAS B., Problemas sociales. Estudios de sociología agustiniana, Madrid 1958.
KOŁOSOWSKI T., Droga świętego Augustyna do wiary, „Seminare”, 10 (1994), 177-190.
MARROU H.I., Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris 1949.
MYSZOR W., Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego, Katowice 2005.
NEHRING P., Wstęp, w: Święty Augustyn, Pisma monastyczne, Kraków 2002, 23-135.
PIERCE BEAVER R., The Rise of Monasticism in the Church of Africa, „Church History” 6 (1937) nr 1, 350-372.
ŚRUTWA J., Praca w starożytnym chrześcijaństwie afrykańskim, Lublin 1983.
ZUMKELLER A., Das Mönchtum des heiligen Augustinus, Würzburg 1968.

Published : 2019-07-02


Kołosowski, T. (2019). The economic-social life in cloisters in Northern Africa in the light of chosen writings of St. Augustine. Vox Patrum, 71, 327-350. https://doi.org/10.31743/vp.3702

Tadeusz Kołosowski  tadekolo@kn.onet.pl
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW  Poland
https://orcid.org/0000-0002-4019-3447
Most read articles by the same author(s)