Życie gospodarczo-społeczne w klasztorach w Afryce Północnej w świetle wybranych pism św. Augustyna


Abstrakt

Artykuł przedstawia na tle działalności monastycznej Augustyna i w świetle jego wybranych pism zagadnienia dotyczące życia gospodarczego i społecznego w klasztorach w Afryce Rzymskiej. Autor przedstawia rolę Augustyna w rozwoju cenobityzmu w Afryce Północnej, strukturę społeczną klasztorów, miejsce i rolę pracy w życiu cenobitów duchownych i świeckich oraz kwestie własności i zarządzania majątkiem klasztornym.


Słowa kluczowe

Afryka Rzymska; monastycyzm; własność; Augustyn; klasztor; ekonomia; patrologia

AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Confessionum libri XIII, ed. L. Verheijen, CChL 27, Turnholti 1981, tłum. Z. Kubiak, Augustyn, Wyznania, Warszawa 1982.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De moribus ecclesiae catholicae et de moribus manicheorum, ed. J.B. Bauer, CSEL 90, 3-156, 1992, tłum. P. Nehring, Augustyn, Obyczaje Kościoła katolickiego i obyczaje manichejczyków (I, 64-73), w: Święty Augustyn, Pisma monastyczne, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2002, 175-184.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, De opere monachorum, ed. J. Zycha, CSEL 41, 531-596, 1900, tłum. R. Saszka, Augustyn, O pracy mnichów, w: Święty Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Kraków 2002, 185-264.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Enarrationes in Psalmos, ed. E. Dekkers et I. Fraipont, CChL 38-40; Turnholti 1956, tłum. J. Sulowski, Augustyn, Objaśnienia Psalmów, PSP 37-42, Warszawa 1986.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Epistulae (124-184A), ed. Al. Goldbacher, CSEL 44, Vindobonae - Lipsiae 1904.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Epistulae (185-270), ed. Al. Goldbacher, CSEL 57, Vindobonae - Lipsiae 1911.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Regula: Ordo monasterii, dans: La Règle de saint Augustin, éd. L. Verheijen, Paris 1967, 148-152, tłum. M. Starowieyski, Reguła św. Augustyna: Ordo monasterii (Porządek klasztoru), w: Święty Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Kraków 2002, 151-153.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Regula: Praeceptum, dans: La Règle de saint Augustin, éd. L. Verheijen, Paris 1967, 417-437, tłum. M. Starowieyski, Reguła św. Augustyna: Praeceptum, w: Święty Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Kraków 2002, 155-168.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Retractationum libri II, ed. P. Knöll, CSEL 57, Vindobonae 1902, tłum. J. Sulowski, Augustyn, Sprostowania, PSP 22, 184-287.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 355, ed. C. Lambot, Sermones selecti duodeviginti, 1950, 124-131, tłum. P. Nehring, Augustyn, Kazanie 355, w: Święty Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Kraków 2002, 421-432.
AUGUSTINUS HIPPONENSIS, Sermo 356, ed. C. Lambot, Sermones selecti duodeviginti, 1950, 132-143, tłum. P. Nehring, Augustyn, Kazanie 355, w: Święty Augustyn, Pisma monastyczne, ŹM 27, Kraków 2002, 432-447.
POSSIDIUS, Vita Augustini, PL 32,33-66, tłum. P. Nehring, Possydiusz z Kalamy, Żywot św. Augustyna, ŹM 26, Kraków 2002, 49-129.
COLOMBÁS G.M., Il monachesimo delle origini. Uomini, fatti, usi e istituzioni, Milano 1984.
DEGÓRSKI B., Il primissimo monachesimo nell’Africa latina, „Vox Patrum”, 29 (2009) nr 53-54, 591-598.
DESPEREZ V., Początki monastycyzmu, t. 2: Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do Soboru Efeskiego (431), tłum. J. Dembska, Kraków 1999.
FOLLIET G., Des moines euchites à Carthage en 400, „Studia Patristica” 2 (1957), 386-399.
GRIBOMONT J., Messaliani, DP II 2238-2239.
IBEAS B., Problemas sociales. Estudios de sociología agustiniana, Madrid 1958.
KOŁOSOWSKI T., Droga świętego Augustyna do wiary, „Seminare”, 10 (1994), 177-190.
MARROU H.I., Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris 1949.
MYSZOR W., Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego, Katowice 2005.
NEHRING P., Wstęp, w: Święty Augustyn, Pisma monastyczne, Kraków 2002, 23-135.
PIERCE BEAVER R., The Rise of Monasticism in the Church of Africa, „Church History” 6 (1937) nr 1, 350-372.
ŚRUTWA J., Praca w starożytnym chrześcijaństwie afrykańskim, Lublin 1983.
ZUMKELLER A., Das Mönchtum des heiligen Augustinus, Würzburg 1968.
Pobierz

Opublikowane : 2019-07-02


Kołosowski, T. (2019). Życie gospodarczo-społeczne w klasztorach w Afryce Północnej w świetle wybranych pism św. Augustyna. Vox Patrum, 71, 327-350. https://doi.org/10.31743/vp.3702

Tadeusz Kołosowski  tadekolo@kn.onet.pl
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4019-3447
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora