Athanasius of Alexandria and “the Kingdom of the desert” in his works

Eirini Artemi

National and Capodistrian University of Athens , Greece


Abstract

Prezentowany artykuł ma na celu ukazanie roli św. Atanazego Wielkiego w pro­pagowaniu życia monastycznego w jego dziełach: Żywocie świętego Antoniego, Listach do mnichów i Listach paschalnych. Na przykładzie św. Antoniego Atanazy ukazywał rolę, ważność i zalety życia poświęconego Bogu, z dala od świata. Atana­zy ukazuje się poprzez swe dzieła jako propagator monastycyzmu i życia ascetycz­nego, a jednocześnie obrońca ortodoksji. Dzięki jego pismom, monastycyzm, który wyrósł na egipskiej pustyni, stał się znany daleko poza Egiptem i stał się podstawą do tworzenia grup monastycznych w całym ówczesnym Imperium Rzymskim.

Keywords:

Athanasius of Alexandria, kingdom of the desert, Anthony the Great, monks, asceticism

Athanasius Alexandrinus, De virginitate, PG 28, 252-281.

Athanasius Alexandrinus, Epistula ad Maximum, PG 26, 1085-1089.

Athanasius Alexandrinus, Epistula ad monachos, PG 25, 691-693.

Athanasius Alexandrinus, Epistula ad Palladium, PG 26, 1168-1169.

Athanasius Alexandrinus, Epistulae festales, PG 26, 1351-1444, transl. P. Schaff, NPNF II/4: Athanasius, ed. H. Wace, New York 2007, 506-553.

Athanasius Alexandrinus, Vita Antonii, PG 26, 837-976, transl. J.H. Newman: St. Athanasius the Great, Life of St. Anthony the Great, http://www.elpenor.org/athanasius/ anthony-life.asp [30. 08. 2015].

Hieronymus, De vitis Patrum, PL 23, 13-62, transl. B. Baker: Vitae Patrum, www.vitae-patrum.org.uk/index.html [30. 08. 2015].

Angaelos [Bishop], The Altar in the Midst of Egypt: A Brief Introduction to the Coptic Orthodox Church, Stevenage 2000.

Artemi E., Emperor Constantine and the theology of Christianity from his autocracy to the second Ecumenical Council, in: Saint Emperor Constantine and the Christianity. Proceedings of International Conference Commemorating the 1700th Anniversary of the Edict Milan, ed. D. Bojović, II, Niš 2013, 86-97.

Burton-Christie D., The Word in the Desert: Scripture and the Quest for Holiness in Early Christian Monasticism, New York 1993.

Christophilopoulou A., Byzantine History, A΄, 324- 610, Thessaloniki 19962.

Cowan J., Desert Father. A Journey in the Wilderness with Saint Anthony, Boston 2002.

Draguet R., Une lettre de Sérapion de Thmuis aux disciples d’ Antoine (A.D. 356) en versions syriaque et arménienne, “Le Muséon” 64 (1951) 1-25.

Eusebius, Christianity, and Judaism, ed. H.W. Attridge – G. Hata, Detroit 1942.

Fraser S., The Orthodox Christian Concept of Man, “Word Magazine” 7 (1972) 11-15.

Giles H., There is one God, and one mediator between God and Men, the man Jesus Christ, in: J.H. Thom – J. Martineau – H. Giles, Unitarianism Defended: A Series of Lectures, London 1839, 2-38.

Goehring J.E., The Origins of Monasticism, in: Eusebius, Christianity, and Judaism, ed. H.W. Attridge – G. Hata, Detroit 1942, 235-255.

Gwynn D.M., Athanasius of Alexandria Bishop, Theologian, Ascetic, Father, Oxford 2012.

Harmless W., Desert Christians: An Introduction to the Literature of Early Monasticism, New York 2003.

Herring G., An Introduction to the History of Christianity: From the Early Church to the Enlightenment, New York 2006.

Kannengiesser Ch., Athanasius of Alexandria and the Ascetic Movement of his Time, in: Asceticism, ed. V.L. Wimbush – R. Valantasis, Oxford 1998, 479-491.

Kling D.W., The Bible in History. How the Texts Have Shaped the Times: How the Texts have shaped the times, New York 2006.

Mackean W.H., Christian Monasticism in Egypt to the Close of the Fourth Century, London 1920.

Papadopoulos S., Patrologia, II, Athens 1990.

Perrin D.B., Studying Christian Spirituality, New York 2007.

Rubenson S., The Letters of St. Anthony: Monasticism and the Making of a Saint, Minneapolis 1995.

Tradigo A., Icons and Saints of the Eastern Orthodox Church, Milan 2004.

Download

Published
2015-12-15


Artemi, E. (2015). Athanasius of Alexandria and “the Kingdom of the desert” in his works. Vox Patrum, 64, 79–92. https://doi.org/10.31743/vp.3705

Eirini Artemi 
National and Capodistrian University of AthensLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.