Palestinian ampoules from the collection of Monza – bobbio. Iconographic program

Ryszarda M. Bulas

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland


Abstract

The article presents iconographic types of Palestinian ampoules from the col­lection Monza – Bobbio. The author propos two types of iconography and compo­sitions of ampoules, Christological (Monza 11, 9) and Mariological (Monza 1, 2). The style carved scenes presents eastern style and iconography VI-VII century, especially Syrian and Palestinian.

Keywords:

Ampules of Monza – Bobbio, pilgrimage art, pilgrim flask

Anderson W., An Archaeology of Late Antique Pilgrim Flasks, „Anatolian Studies” 54 (2004) 79-93.

Grabar A., Les Ampoules de Terre Sainte (Monza, Bobbio), Paris 1958.

Jastrzębowska E., Najstarsze zachowane dewocjonalia pielgrzymie z Jerozolimy, w: Jerozolima w kulturze europejskiej, red. P. Paszkiewicz – T. Zadrożny, Warszawa 1997, 59-69.

Kötzsche L., Zwei Jerusalemer Pilgerampullen aus der Kreuzfahrerzeit, „Zeitschrift für Kunstgeschichte” 51 (1988) 13-32.

Maeir A.M.– Strauss Y., A Pilgrim Flask of Anatolian Origin from Late Byzantine/Early Ummayyad Jerusalem, „Anatolian Studies” 45 (1995) 237-241.

Vikan G., Early Bizantine Pilgrimage Art, Washington 1982, 20072.

Weitzmann K., Loca Sancta and the Representational Arts of Palestine, DOP 28 (1974) 31-55.


Published
2015-12-15


Bulas, R. M. (2015). Palestinian ampoules from the collection of Monza – bobbio. Iconographic program. Vox Patrum, 64, 93–103. https://doi.org/10.31743/vp.3706

Ryszarda M. Bulas 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.