Grzech Kaina w ocenie Ojców KościołaAbstrakt

Fathers of the Church have left comments on Genesis as well as other works, which explain not only the biblical descriptions of the origins of the world and man, but also Gen 4: 1-16, where it speaks of the sin of Cain. In this paper we pre­sent an assessment of the sin of Cain made by some of the Fathers of the Church. It should be noted that they do not stop only on the sin of fratricide, although condemn it the most, but focus their attention also on other sins of Cain, which preceded and led to the killing of Abel by his jealousy, anger, evil thoughts, insin­cerity. Fathers of the Church recognize the individual and social character of the sins of Cain, which manifests itself in leaving his from God and separation from relatives. This resulted in a permanent division of the family. Fathers also point to the mercy of God and a willingness to forgive. Commentators of Gen 4:1-16 biblical text, however, do not see in Cain repent for any sin committed by him.


Słowa kluczowe

Kain; grzech; Abel; bratobójstwo; nawrócenie

Ambrosius, De fuga saeculi, ed. K. Schenkl, CSEL 32/2, Vienna 1897, 163-207, tłum. W. Szołdrski: Św. Ambroży, O ucieczce od świata, w: Św. Ambroży, Wybór pism, PSP 7, Warszawa 1971, 89-128.
Ambrosius, Epistulae, ed. O. Faller, CSEL 82/1, Vienna 1968, tłum. P. Nowak: Św. Ambroży, Listy (1-35), t. 1, BOK 9, Kraków 1997, 31-253.
Athanasius, Epistulae festales (versio syriaca), The Festal Letters of Athanasius in an ancient Syriac Version, ed. W. Cureton, London 1848.
Augustinus, De civitate Dei, PL 41, tłum. W. Kornatowski: Św. Augustyn, O Państwie Bożym, t. I-II, Warszawa 1977.
Augustinus, Epistulae, ed. A. Goldbacher, CSEL 34/1-2, Vindobonae 1895, 1898.
BedaVenerabilis, Homiliarum ewangelii, ed. D. Hurst, CCL 122, Turnhout 1955.
Clemens Alexandrinus, Stromateis, PG 8, 685-1383, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska: Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, t. 1-2, Warszawa 1994.
Cyrillus Hierosolymitanus, Ad illuminandos catechesis, PG 33, 331-1064, tłum. W. Kania: Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, BOK 14, Kraków 2000.
Ephraem Syrus, Commentarius in Genesim, ed. R.M. Tonneau, CSCO 152-153 (Scriptores Syri 71-72), Louvain 1955.
Ephraem Syrus, Hymni de Paradiso, ed. E. Beck, CSCO 174, Louvain 1957.
Joannes Chrysostomus, Adversus Judaeos, PG 48, 843-942, tłum. J. Iluk: Św. Jan Chryzostom, Mowy przeciwko Judaizantom i Żydom, ŹMT 41, Kraków 2007, 53-226.
Joannes Chrysostomus, In Genesim homiliae, PG 53, 21 - 54, 580.
Maximus Taurinensis, Sermones, ed. A. Mutzenbecher, CCL 23, Turnhout 1962.
Origenes, De oratione, PG 11, 425-462, tłum. W. Kania – H. Pietras, w: H. Pietras, Odpowiedź na Słowo. Najstarsi mistrzowie chrześcijańskiej modlitwy, Kraków 1993, 99-240.
Origenes, Exhortatio ad martyrium 50, PG 11, 563-638, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Zachęta do męczeństwa, PSP 24, Warszawa 1980, 138-173.
Salvianus Massiliensis, De gubernatione Dei, ed. G. Lagarrigue, SCh 220, Paris 1975, tłum. T. Kołosowski: Salwian z Marsylii, O rządach Boga, w: Salwian z Marsylii, Dzieła wszystkie, PSP 66, Warszawa 2010, 97-255.
Simeon Novus Theologus (= Simeon Junior) Catecheses, ed. B. Krivochéine – J. Paramelle, t. 1, SCh 96, Paris 1963; t. 2, SCh 104, Paris 1964.
Bosak P.Cz., Leksykon wszystkich postaci biblijnych, Kraków 2015.
CostacurtaB., Obietnica życia w Księdze Rodzaju, przekł. D. Piekarz, Kraków 2005.
Praktyczny Słownik Biblijny, red. A. Grabner-Haider, tłum. T. Mieszkowski – P. Pachciarek, Warszawa 1994.
Rubinkiewicz R., Kain, EK VIII 328.
Słownik Teologii Biblijnej, red. X. Léon-Dufour, tłum. K. Romaniuk, Poznań – Warszawa 1982.
Stachowiak L., Grzech pierworodny, EK VI 281-282.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Czyżewski, B. (2018). Grzech Kaina w ocenie Ojców Kościoła. Vox Patrum, 64, 105-118. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3707

Bogdan Czyżewski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  PolskaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL

 

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>