The biographer of Aelred of Rievaulx and his sources

Ryszard Groń

Uniwersytet Nawarry w Pampelunie , Spain


Abstract

The article was written to illustrate the difficulties we encounter when at­tempting to convey the biography of Aelred, a famous 12th century English abbot of Rievaulx. The difficulties are linked with the fact that Aelred lived in medieval times and his biography was written in the form of a hagiography. This style of writing was very popular in the middle ages and usually served to emphasize the holiness of a person’s life, i.e. to demonstrate an exemplary life of Christian vir­tues rather than as an attempt to concentrate on biographical details. The latter ra­ther served as points of reference to the person in question and were expressed in hagiographic style, i.e. with focus on models of behavior, achievements and mira­cles that fit the style, based on examples taken from the Bible and the lives of other popular saints. Written in monastic circles, such works took on the form of biogra­phies of saints and were often written to satisfy a specific cause (T.J. Heffernan). This is the type of biography we are dealing with here. When attempting to con­vey Aelred’s biography in the contemporary meaning of the term, we must first sift through its hagiographic form and supplement information contained therein with other historical and literary sources. In our case, the attempt was carried out in six points, with focus on: the primary source of Aelred of Rievaulx’s biography, Vita Aelredi (1); its author, Walter Daniel (2); the reasons why this work was writ­ten (3); its hagiographic form (4); the work’s internal sources, i.e. sources linked with the author’s own circles (5); as well as outside historical and literary sources of information concerning Aelred (6).

Keywords:

biography and hagiography, Cistercian in British Islands, Aelred of Rievaulx

Cartularium Abbathiae de Rievalle, ed. J.C. Atkinson, Publications of the Surtees Society 83, Durham 1889.

Chronicon Angliae Petriburgense, ed. J.A. Giles, New York 1967.

De sancto Alredo abbate et confessore, ed. C. Horstman, w: Nova Legenda Angliae, vol. 1, Oxford 1901, 41-46

Gillebertus de Hoilandia, Sermones in Canticum Salomonis, PL 184, 11-252.

Incipit compendium vite sancti Aelredi abbatis rieuallie, ed. C. Horstman, w: Nova Legenda Angliae, vol. 2, Oxford 1901, 544-553.

Jocelinus de Furness, Vita S. Waldeni, ASanc Aug. I 248-257.

Reginaldus Dunelmensis, Libellus de vita et miraculis S. Godrici heremitae de Finchale, ed. J. Stevenson, Publications of the Surtees Society 20, London 1847.

Reginaldus Dunelmensis, Libellus de admirandis Beati Cuthberti uirtutibus, ed. J. Raine, Publications of the Surtees Society 1, London 1835.

Richardus Hagulstadensis, De statu et episcopo Hagulstadensis Ecclesiae, w: The Priory of Hexham: Its Chroniclers, Endowments, and Annals, ed. J. Raine, Publications of the Surtees Society 46/1, Durham 1864, 1-106.

Walter Daniel, Epistula ad Mauricium, ed. i tłum. angielskie F.M. Powicke, w: The Life of Ailred of Rievaulx by Walter Daniel, London – New York 1963 (reprint z roku 1950), 65-81.

Walter Daniel, Lamentatio, ed. M.L. Dutton, w: Walter Daniel, The Life of Aelred of Rievaulx & the Letter to Maurice, tłum. angielskie P. Freeman, Kalamazoo 1994, 140-146.

Walter Daniel, Vita Ailredi, ed. i tłum. angielskie F.M. Powicke, w: The Life of Ailred of Rievaulx by Walter Daniel, London – New York 1963 (reprint z roku 1950), 1-64.

Bredero A., Bernard of Clairvaux. Between Cult and History, Edinburgh 1996.

Dutton M.L., Introduction to Walter Daniel’s ‘Vita Aelredi’, w: Walter Daniel, The Life of Aelred of Rievaulx & the Letter to Maurice, Kalamazoo 1994, 1-88.

Groń R., Aelred z Rievaulx – wielki zapomniany średniowiecza, WPT 13 (2005) z. 1, 19-37.

Groń R., Śmierć Aelreda z Rievaulx – między teorią a rzeczywistością, VoxP 26 (2006) t. 49, 195-207.

Groń R., Śmierć Bernarda z Clairvaux w świetle ‘Vita prima’, Vox Patrum 52/1 (2008) 257-279.

Heffernan T.J., Sacred Biography. Saints and Their Biographers in the Middle Ages, New York – Oxford 1992.

James M.R., Descriptive Catalogue of the Manuscripts in the Library of Jesus College, Cambridge 1895.

Leclercq J., Monks and Love in Twelfth-Century France, New York 1987.

McGuire B.P., Friendship and Community. The Monastic Experience 350-1250, Kalamazoo 1988.

McGuire B.P., Brother and Lover. Aelred of Rievaulx, New York 1994.

Powicke F.M., Ailred of Rievaulx and His Biographer Walter Daniel, „The Bulletin of the John Rylands Library” 6 (1922) nr 3-4, 71-112.

Powicke F.M., Preface, w: Walter Daniel, The Life of Ailred of Rievaulx, ed. and transl. by F.M. Powicke, London – New York 1963 (reprint z roku 1950), s. IX-LXXXIX.

Weinstein D. – Bell R.M., Saints and Society, Chicago 1982.


Published
2015-12-15


Groń, R. (2015). The biographer of Aelred of Rievaulx and his sources. Vox Patrum, 64, 151–170. https://doi.org/10.31743/vp.3710

Ryszard Groń 
Uniwersytet Nawarry w PampelunieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.