The scene of offering in the sacral art of Dura Europos

Ilona Skupińska-Løvset

Uniwersytet Łódzki , Poland


Abstract

Dura Europos, or as proposed today Europos Dura, was a fortified settlement on the border between the Roman Empire and the East. The archeological dis­coveries reflected the character of the settlement – the fortified agglomeration grouped at the military camp. After its fall Europos Dura was covered by desert sand only to be discovered in the XXth century. Archaeological research has dis­closed documentation of its multicultural character. This paper points to the fact of coexistence of various religions in late antiquity Europos Dura. Paintings and sculptures discovered in situ indicate that scene of offering was a favorite subject in the sacral art of Europos Dura, independent of religion. The ceremony of in­cense burning constitutes the dominant form of offering regarding visualizations of this important ceremony.

Keywords:

discovery of Europos Doura, political history of the fortress, multicultural character, excavations, religions and cult places, visualizations of offerings to various deities, stone altars and religious sculpture illustrating offering ceremonies

Bounni A., Un nouveau bas-relief palmyrénien de Dura Europos, „Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres” 138 (1994) 11-18.

Breasted J.H., Oriental Forerunners of Byzantine Painting, Chicago 1924.

Breasted J.H., Peintures d’epoque Romaine dans le désert de Syrie, „Syria” 3 (1922) 177- 213.

Cumont F., Fouilles de Dura-Europos(1922-1923), Paris 1926.

Dirven L., The Palmyrenes of Dura-Europos: a study of religious interaction in Roman Syria, Boston 1999.

Elkowicz D., Tempel und Kultplätze der Philister und der Völker des Ostjordanlandes. Eine. Untersuchung zur Bau- und zur Kultgeschichte während der Eisenzeit I – II, Münster 2012.

Gawlikowski M., L’architecture sacrée en Syrie romaine, w: LokaleIdentitäten in Randgebiten des RömischenReiches. Akten des Internationalen Symposiums in Wiener Neustadt 2003, hrsg. A. Schmidt-Colinet, Wien 2004.

Hopkins C., The Discovery of Dura-Europos, New Haven 1979.

Hvidberg-Hansen F.O., The Palmyrene inscriptions: Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen 1998.

Leriche P. – Coqueugniot G. – De Pontbriand S., Europos – Dura. Varia I, Institut Francais du Proche Orient, Biblioteque Archeologique et Historique 198, Beyrouth 2012.

Lokale Identitäten in Randgebiten des RömischenReiches. Akten des Internationalen Symposiums in Wiener Neustadt 2003, hrsh. A. Schmidt-Colinet, Wien 2004.

Ploug G., The Palmyrene Sculptures: Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen 1995.

Schlumberger D., L’Orient Hellénisé. L’art grec et ses héritiers dans l’Asie non méditerranéenne, Paris 1970.

Smee S., Ancient city’s diversity on display, „The Boston Globe” (March 25. 2011), http:// www.boston.com/ae/theater_arts/articles/2011/03/25/bc_exhibits_objects_range_from_instruments_of_war_to_relics_of_multiple_religions/ [dostęp: 01.10.2015].

The Excavations at Dura Europos. Preliminary Report of Fifth Season of Work. October 1931 – March 1932, ed. Rostovtzeff M.I., New Haven 1934.

The Excavations at Dura Europos. Preliminary Reports of the First – Ninth Seasons of Work, 1928-1936, ed. Baur P.V.C. – Rostovtzeff M.I., New Haven 1929-1952.

Zwickel W., Der salomonischeTempel, Mainz von Zabern 1999.

Zwickel W., Räucherkult und Räuchergeräte. Exegetische und archäologische Studien zum Räucheropfer im Alten Testament, Freiburg 1990.


Published
2015-12-15


Skupińska-Løvset, I. (2015). The scene of offering in the sacral art of Dura Europos. Vox Patrum, 64, 393–402. https://doi.org/10.31743/vp.3722

Ilona Skupińska-Løvset 
Uniwersytet ŁódzkiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.