Aretas z Cezarei i studia nad Arystotelesem. Studium zagadnieniaAbstrakt

Artykuł przybliża postać bizantyjskiego myśliciela, przedstawiciela renesan­su bizantyjskiego, żyjącego w X w., biskupa Aretasa z Cezarei, oraz jego ko­mentarz do Kategorii Arystotelesa. Celem jest ukazanie naukowego warsztatu i badawczej pasji, jaką odznaczał się biskup Aretas w komentowaniu szczególnie wymagającego tekstu, jakim są Arystotelesowskie Kategorie, oraz przedstawie­nie zasad bizantyńskiej hermeneutyki tekstów filozoficznych, której główną cechą jest krytycyzm oraz unikanie filologicznych i objaśniających komentarzy. Scholia Aretasa do Arystotelesa pokazują, że biskup Cezarei używał tekstu filozofa przede wszystkim do wykładania na jego podstawie neoplatońskiej ontologii.


Słowa kluczowe

Aretas z Cezarei; Kategorie Arystotelesa; realizm; tradycja platońska i neoplatońska

Arethas of Caesarea, Scholia in Aristotelis categorias, in: Corpus philosophorum Medii Aevi. Commentaria in Aristotelem Byzantina 1, ed. M. Share, Athens – Paris – Bruxelles 1994, 131-229.
Anton J.P., Neoplatonic elements in Arethas’ Scholia on Aristotle and Porphyry, in: Néoplatomisme et Philosophie Médiéval. Actes du Colloque international, Société International pour l’étude de la Philosophie Médiéval, ed. I.G. Benakis, Turnhout 1997, 291-306.
Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy between 500 and 1500, I, ed. H. Lagerlund, Heidelberg – London – New York 2011.
Ierodiakonou K., The Byzantine reception of Aristotle’s categories, “Synthesis Philosophica” 39 (2005) 7-31.
Kotzia-PanteliP., On Arethas of Caesarea’s Scholia on Porphyry’s Isagoge and Aristotle’s Categories, “Hellenica” 46 (1996) 396-410.
Podskalsky G., Theologie und Philosophie in Byzanz, München 1977.
Terezis Ch., The theological knowledge of the orthodox East [in Greek], Athens 1993.
Terezis Ch., Philosophical Anthropology in Byzantium [in Greek], Athens 1993.
Terezis Ch., The position of the greek philosophy in the orthodox East [in Greek], Thessaloniki 1995.

Opublikowane : 2018-12-16


Terezis, C., & Artemi, E. (2018). Aretas z Cezarei i studia nad Arystotelesem. Studium zagadnienia. Vox Patrum, 64, 475-489. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3726

Christos Terezis 
University of Patra  Grecja
Eirini Artemi 
National and Capodistrian University of Athens  GrecjaZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora