Arethas of Caesarea and Aristotelian studies. Study of case

Christos Terezis

University of Patra , Greece

Eirini Artemi

National and Capodistrian University of Athens , Greece


Abstract

Artykuł przybliża postać bizantyjskiego myśliciela, przedstawiciela renesan­su bizantyjskiego, żyjącego w X w., biskupa Aretasa z Cezarei, oraz jego ko­mentarz do Kategorii Arystotelesa. Celem jest ukazanie naukowego warsztatu i badawczej pasji, jaką odznaczał się biskup Aretas w komentowaniu szczególnie wymagającego tekstu, jakim są Arystotelesowskie Kategorie, oraz przedstawie­nie zasad bizantyńskiej hermeneutyki tekstów filozoficznych, której główną cechą jest krytycyzm oraz unikanie filologicznych i objaśniających komentarzy. Scholia Aretasa do Arystotelesa pokazują, że biskup Cezarei używał tekstu filozofa przede wszystkim do wykładania na jego podstawie neoplatońskiej ontologii.

Keywords:

Arethas of Caesarea, Aristotle’s Categories, apophasis, realism, platonic and neoplatonic tradition

Arethas of Caesarea, Scholia in Aristotelis categorias, in: Corpus philosophorum Medii Aevi. Commentaria in Aristotelem Byzantina 1, ed. M. Share, Athens – Paris – Bruxelles 1994, 131-229.

Anton J.P., Neoplatonic elements in Arethas’ Scholia on Aristotle and Porphyry, in: Néoplatomisme et Philosophie Médiéval. Actes du Colloque international, Société International pour l’étude de la Philosophie Médiéval, ed. I.G. Benakis, Turnhout 1997, 291-306.

Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy between 500 and 1500, I, ed. H. Lagerlund, Heidelberg – London – New York 2011.

Ierodiakonou K., The Byzantine reception of Aristotle’s categories, “Synthesis Philosophica” 39 (2005) 7-31.

Kotzia-Panteli P., On Arethas of Caesarea’s Scholia on Porphyry’s Isagoge and Aristotle’s Categories, “Hellenica” 46 (1996) 396-410.

Podskalsky G., Theologie und Philosophie in Byzanz, München 1977.

Terezis Ch., The theological knowledge of the orthodox East [in Greek], Athens 1993.

Terezis Ch., Philosophical Anthropology in Byzantium [in Greek], Athens 1993.

Terezis Ch., The position of the greek philosophy in the orthodox East [in Greek], Thessaloniki 1995.

Download

Published
2015-12-15


Terezis, C., & Artemi, E. (2015). Arethas of Caesarea and Aristotelian studies. Study of case. Vox Patrum, 64, 475–489. https://doi.org/10.31743/vp.3726

Christos Terezis 
University of Patra
Eirini Artemi 
National and Capodistrian University of AthensLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.