Christians in the vicinity of shah. The problem of inculturation on the grounds of the synodal legislation of the oriental church (V-VI century)

Jan W. Żelazny

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland


Abstract

In the late 5th century, disciplinary practices of the Assyrian Church of the East saw an unprecedented change in the scope of marriages of priests and those serving the God. Synods in Saliq in 486 and 497 agreed not only to consecrate married men but also to allow already consecrated priests and bishops to get mar­ried. The synods lifted restrictions on successive bigamy (marriages of widows and widowers) as well. Abstinence as such was limited and priests were allowed to maintain contacts with their wives and have children. This was the key issue for bishops participating in the debate although history remembered the assem­blies as proclaiming the Nestorian confession of faith. The matter of adaptation to standards of the Persian society was very pressing, with both resolutions and the course of the debate showing clear intervention of Persian sovereigns. Adopted arrangements remained binding to a greater or lesser extent for over half a century and although they did not introduce any permanent change in the Church disci­pline, they represent an interesting example of an attempt to adjust the canon law to the social context of the life of Christians in the Persian Empire.

Keywords:

Oriental Church, synodal legislation, the marriage of bishops, priests and monks, celibacy, Barsaûma

Concilium Seleuciense in Perside (486), w: Dokumenty synodów od 431-504 roku, [wyd. syryjsko-polskie], układ i oprac. A. Baron – H. Pietras, tłum. R. Zarzeczny, ŹMT 62 = SCL 6, Kraków 2011, 291-299.

Concilium Seleuciense in Perside (497), w: Dokumenty synodów od 431-504 roku, [wyd. syryjsko-polskie], układ i oprac. A. Baron – H. Pietras, tłum. R. Zarzeczny, ŹMT 62 = SCL 6, Kraków 2011, 331-337.

Baum W. – Winkler D.W., The Church of the East: A Concise History, London – New York 2003.

Becker A., Fear of God and Beginning of Wisdom. The School of Nisibis and Christian Scholastic Culture in Late Antique Mesopotamia, Philadelphia 2006.

Becker A., Sources for the study of School of Nisibis, Liverpool 2008.

Chabot J.B., Synodikon Orientale, Paris 1902.

Eborowicz W., Wstęp [do O naturze dobra], w: Św. Augustyn: Dialogi filozoficzne, Kraków 19992, 819-828.

Frye R.N., The History of Ancient Iran, München 1984.

Gero S., Barsauma of Nisibis and the Persian Christianity in the Fifth Century, Louvain 1981.

Simonetti M., Między dosłownością a alegorią, Kraków 2000.

Stępień T., Chrześcijanie przeciwko filozofii greckiej. Uwagi na temat antyfilozoficznych postaw apologetów, WST 20 (2007) 101-111.

Twardowska K., Cesarzowe bizantyńskie 2 połowy V wieku. Kobiety a władza, Kraków 2009.

Wigram W.A., An Introduction to the History of the Assyrian Church or The Church of the Sassanid Persian Empire, 100-640 A.d., Piscataway 2004.

Żelazny J., Chrzest – inicjacja czy pełnia chrześcijaństwa? Kilka uwag o rozumieniu chrztu w niektórych wspólnotach syryjskich II i III wieku, w: Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, red. F. Drączkowski i inni, Lublin 2011, 49-61.


Published
2015-12-15


Żelazny, J. W. (2015). Christians in the vicinity of shah. The problem of inculturation on the grounds of the synodal legislation of the oriental church (V-VI century). Vox Patrum, 64, 633–646. https://doi.org/10.31743/vp.3735

Jan W. Żelazny 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.