The theme of a Dawn (Aurora) in ancient Christian poetry

Jarosław Adamiak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland


Abstract

The theme of Dawn, which is present in the epics of Homer and later on in the poetry of Vergil and Ovid, was also present in ancient Christian poetry. This, on one side was due to ancient education, that included works by classical authors. On the other side, it resulted from the desire by Christian artists to mimic pagan masters. The theme of dawn is an example of acquasition of poetic patterns, but it also shows the original thought of Christian poets who gave it new meaning, identifying the Aurora with Christ.

Keywords:

theme of Aurora, description of dawn, Christian poetry, religious hymn

Albrecht M. von, Roman Literature. From Livius Andronicus to Boethius. With Special Regard to Its Influence on World Literature, II, Leiden – New York – Köln 1997

Ambrosius, Epistulae

Bastiaensen A., Les Hymnes d’Ambroise de Milan: A propos d’une nouvelle edition, VigCh 48 (1994)

Brożek M., Drakoncjusz – poeta w więzieniu, „Meander” 35 (1980)

Brożek M., Wstęp, w: Sydoniusz Apolinary, Listy i wiersze, tłum. i oprac. M. Brożek, Kraków 2004

Cytowska M. – Szelest H., Literatura rzymska. Okres cesarstwa – autorzy chrześcijańscy, Warszawa 1994

Donald M.F., Phoenix Redivivus, „Phoenix” 14 (1960)

Döpp S., Vergilische Elemente in Prudentius’ „Contra Symmachum”, „Hermes” 116 (1988)

Dracontius, Carmen de Deo, PL 60

Duckett E.S., Gateway to the Middle Ages: Monasticism, Michigan 1988

Gacia T., „Przyodziej ciała trofeum…”. Soteriologia hymnów św. Ambrożego, VV 1 (2002)

Gärtner T., Zur Christlichen Imitationstechnik in der „Vita sancti Martini” des Paulinus von Petricordia, VigCh 55 (2001)

Harrison T.P., Bird of Paradise: Phoenix Redivivus, „Isis” 51 (1960)

Hesiodus, Theogonia

Homerus, Ilias, ed. G. Dindorf: Homeri Ilias, I, Lipsiae 1927

Incerti auctoris Phoenix Lactantio tributus, PL 7

Jaczynowska M. – Pawlak M., Starożytny Rzym, Warszawa 2008

Marrou H., Historia wychowania w starożytności, tłum. S. Łoś, Warszawa 1969

Milfull I.B., The Hymns of the Anglo-Saxon Church: A Study and Edition of the „Durham Hymnal”, Cambridge 1996

Ovidius, Amores

Ovidius, Epistulae vel Heroides

Ovidius, Metamorphoses

Paulinus Petricordiensis, In sanctum Martinem, PL 61

Prudentius, Cathemerinon, PL 59

Prudentius, Contra Symmachum, PL 60

Publius Vergilius Maro, Aeneis

Publius Vergilius Maro, Georgica

Schetter W., Dracontius Togatus, „Hermes” 117 (1989) 342-350

Sidonius Apollinaris, Carmen, PL 58

Szövérffy J., Hymnological Notes: Some Aspects of Hymnological Literature and Hymns of the New Breviary, „Traditio” 25 (1969)

Walpole A., Early Latin Hymns, Cambridge 1922

Wergiliusz, Aeneis, ed. O. Ribbeck, w: P. Vergili Maronis Opera cum Appendice, Lipsiae 1910


Published
2013-12-16


Adamiak, J. (2013). The theme of a Dawn (Aurora) in ancient Christian poetry. Vox Patrum, 60, 79–92. https://doi.org/10.31743/vp.3979

Jarosław Adamiak 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.