Pochodzenie i upadek człowieka w Traktatach wielkanocnych św. Gaudentego z BresciiAbstrakt

The article surveys the teaching of Gaudentius on anthropology and especially on the Creation of human being and his primordial fall. The doctrine of St. Gaudentius recalls that of the Fathers, since he was de­pending on them and at the same time he had an influence on their works, so he can be inserted in a theological sequence: Origen (ca. 185-254), Basil of Caesarea (329-379), Gregory of Nyssa (335-395), Ambrose (339-397), Evagrius Ponticus (345-399), Philastrius (died ca. 397), Gaudentius (died 410), Augustine of Hippo (354-430), John Cassian (360-435), Quodvultdeus (died 454). The anthropological teaching of St. Gaudentius is an essential part of the wider Patristic Tradition, from which he takes exegetical elements, while at the same time providing many original insights.


Słowa kluczowe

Gaudenty z Brescii; antropologia patrystyczna; grzech pierworodny; homiletyka patrystyczna

Ambrosius Mediolanensis, Epistula, ed. O. Faller, CSEL 82/1, Vindobonae 1968
Ambrosius Mediolanensis, Exameron
Augustinus Hipponensis, Confessiones
Augustinus Hipponensis, De civitate Dei
Augustinus Hipponensis, De continentia
Augustinus Hipponensis, De cura pro mortuis gerenda
Augustinus Hipponensis, De fide et symbolo
Augustinus Hipponensis, De Genesi ad litteram liber imperfectus
Augustinus Hipponensis, De Genesi contra Manichaeos
Augustinus Hipponensis, De magistro
Augustinus Hipponensis, De moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manicha¬eorum
Augustinus Hipponensis, De ordine
Augustinus Hipponensis, De quantitate animae
Augustinus Hipponensis, De Trinitate
Augustinus Hipponensis, De vera religione
Basilius Caesariensis, In Hexaemeron
Augustinus Hipponensis, Sermo
Blanchard P., L’espace intérieur chez sanit Augustin d’après le livre X des Confessions, w: Augustinus Magister, Paris 1954
Bruni G.M., Pasqua primavera della storia. Teologia del tempo nei testi omiletici di Gaudenzio di Brescia, Scrip¬ta Pontificiae Facultatis Theologicae Marianum 55, Roma 2000
Bruni G.M., Teologia della storia secondo Gaudenzio da Brescia, Vicenza, 1967
Crouzel H., Théologie de l’image de Dieu chez Origène, Paris 1956
Degórski B., Pietro e Paolo martiri a Roma nell’insegnamento di Gaudenzio di Brescia, w: Pietro e Paolo. Il loro rapporto con Roma nelle testimonianze antiche. XXIX Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 4-6 maggio 2000, Studia Ephemeridis „Augustinianum” 74, Roma 2001, 233-260
Dinkler E., Die Anthropologie Augustins, Stuttgart 1934
Discroll J., The „Ad Monachos” of Evagrius Ponticus, Studia Anselmiana 104, Roma 1991
Filastrius Brixiensis, Diversarum hereseon liber, ed. G. Banterle, w: San Filastrio di Brescia, Delle varie eresie; San Gaudenzio di Brescia, Trattati. Introduzione, traduzione, note e indici, Scrittori dell’area santambrosiana 2, Milano – Roma 1991
Gaudentius Brixiensis, Tractatus, ed. A. Glück, CSEL 68, Vindobonae – Lipsiae 1936
Gribomont J., Evagrio Pontico, DPAC I 1313-1314
Grossi V., L’antropologia agostiniana. Note previe, „Augustinianum” 12 (1982) 457-467
Joannes Cassianus, Conlationes Patrum
Joannes Cassianus, De institutis coenobiorum
Maxsein A., Philosophia cordis. Das Wesen der Personalität bei Augustinus, Salzbourg 1966
Pie¬tras H., L’Amore in Origene, Studia Ephemeridis „Augustinianum” 28, Roma 1988
Origenes, Commentarium in Canticum Canticorum
Origenes, Commentarius in Epistulam ad Romanos
Origenes, Contra Celsum
Origenes, De principiis
Origenes, Disputa cum Heraclide
Origenes, In Epistulam ad Romanos tractatus
Origenes, In Exodum hom.
Origenes, In Genesim hom
Origenes, In Hieremiam tractatus
Origenes, In Leviticum tractatus
Origenes, In Numeros hom.
Peroli E., Il Platonismo e l’antropologia filosofica di Gregorio di Nissa. Con particolare riferimento agli influssi di Platone, Plotino e Porfi¬rio, Collana Platonismo e filosofia patristica. Studi e testi 5, Milano 1993
Plato, Parmenides, ed. E.V. Maltese, w: Platone, Tutte le opere. Edizioni integrali con testo greco a fronte, Milano 1997
Plotinus, Enneades
Porphyrius, Sententiae ad intel¬ligibilia ducentes, ed. B. Mommert, w: Porphyrii Sententiae ad intelligibilia ducentes, Leipzig 1907
Ps-Joannes Chrysostomus, In Sanctum Pascha ser., PG 59
Quodvultdeus, Liber promissionum et praedictorum Dei, ed. R. Braun, CCL 60, Turn¬hout 1976
Rahner H., Das Menschenbild des Origenes, „Eranos-Jahrbuch” 15 (1947) 197-248
Studer B., Una teologia monastica, w: Storia della teologia. I: Epoca patristica, ed. A. Di Berardino – B. Studer, Casale Monferrato 1993
Vannier M.A., Le statut de l’âme dans le „De quantitate animae”, „Augustinus” 36 (1991)
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-16


Degórski, B. (2018). Pochodzenie i upadek człowieka w Traktatach wielkanocnych św. Gaudentego z Brescii. Vox Patrum, 60, 111-122. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3981

Bazyli Degórski 
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino  WłochyZgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Inne teksty tego samego autora