The carpenter and the cross

Jan M. Kozłowski

Uniwersytet Warszawski , Poland


Abstract

A close relationship exists between Jesus’ death on the cross and the fact that Jesus was a carpenter. Wood, from which the tool of Jesus’ execution was fashioned, was also the dominant element of the Son of God’s everyday expe­rience. In the light of this correspondence one can see God’s plan, according to which there is a strong link not only between Nazareth and Golgotha, but also between the „cross” carried by a Christian and the content of his everyday life.

Keywords:

cross, carpenter, Jesus, Joseph, job, incarnation, Nazareth

Augustinus, In Epistulam Ioannis ad Parthos tractatus
Canévet M., La croix cosmique chez Grégoire de Nysse, w: La Croix. Représentations théologiques et symboliques. Journée d’étude du jeudi 19 septembre 2002, organisée à Strasbourg par le Centre d’Analyse et de Documentation Patristiques (AcR), ed. J.M. Prieur, Genève 2004
Cicero, In Verrem, ed. W. Peterson, M. Tulii Ciceronis orationes, III, Oxford Classi¬cal Texts, Oxford 1963
Cicero, Pro Rabirio Perduellionis Reo, ed. A.C. Clark, M. Tulii Ciceronis orationes, IV, Oxford Classical Texts, Oxford 1993
Evangelium Philippi, NHC II 73, 9-15, tłum. A. Dembska – W. Myszor: Ewangelia Filipa, w: Teksty z Nag Hammadi, PSP 20, Warszawa 1979
Jan Paweł II, Laborem exercens, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, I, Kraków 1996
Justinus, Apologia
Justinus, Dialogus cum Tryphone
Minucius Felix, Octavius, ed. B. Kytzler: Minucius Felix, Octavius, München 1965, 166-168, tłum. M. Szarmach w: Minucjusz Feliks, Apologie, PSP 44, Warszawa 1988
Myszor W., Symbolika krzyża według św. Ireneusza, SSHT 30 (1997) 97-102
Origenes, Contra Celsum, ed. M. Marcovich, Origenes, Contra Celsum libri VIII, Supplements to Vigiliae Christianae 54. Texts and Studies of Early Christian Life and Language, Leiden – Boston – Köln, 410-411, tłum. S. Kalinkowski, Orygenes, Przeciw Celsusowi, Warszawa 1986
Plato, Timaios
Szczur P., Krzyż jako fundament kosmosu w nauczaniu Ireneusza z Lyonu i Jana Chryzostoma, w: Krzyż twój wielbimy, red. A. Paciorek, Tarnów 2011
Vaticanum II, Gaudium et spes, ed. i tłum. Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Tekst łacińsko-polski, Paris 1967

Published
2013-12-16


Kozłowski, J. M. (2013). The carpenter and the cross. Vox Patrum, 60, 183–189. https://doi.org/10.31743/vp.3986

Jan M. Kozłowski 
Uniwersytet WarszawskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.