On the wording and translation of 33rd canon of the council of Elvira – the oldest official text of the Church on celibacy of the clergy

Janusz Lewandowicz

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi , Poland


Abstract

This article represents an attempt to expound the meaning of 33rd canon of the Council of Elvira (circa 306 A.D.), based on historical and grammatical criteria, in reference to doubts related to the linguistic understanding of the text. The author argues that the traditional interpretation of the canon as a prescription prohibiting those who have received major orders (i.e. deacons, presbyters and bishops) ha­ving marital relationship is justified (as opposed to authors who agree with the opinion presented by Maurice Meigne). This, in turn, recognises the authenticity of the text as an integral part of the entire collection of the canons of the Council of Elvira. This paper, while presenting a version of the translation of the canon, proposes also some modifications on punctuation marks, which allows the extrac­tion of the full meaning of the text.

Keywords:

celibacy, Council of Elvira (ca 306), continence

Audet J.-P., Mariage et célibat dans le service pastoral de l’église. Histoire et orientations, Paris 1967
Cholij R., Clerical Celibacy in the East and the West Hereford, 1990
Cochiniego C., The Apostolic Origins of Priestly Celibacy, San Francisco 1990
Decretum Gratiani, Dist. LIV, C. 24, ed. E. Richter, w: Corpus iuris canonici, Lipsiae 1879
Denzler G., Das Papsttum und der Amtszölibat, I: Die Zeit bis zur Reformation, Stuttgart 1973
Denzler G., Die Geschichte des Zölibats, Freiburg 1993
Dokumenty synodów od 50 do 381 roku, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras, ŹMT 37, Kraków 2006
Dokumenty synodów od 381 do 431 roku, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras, ŹMT 52, Kraków 2010
Griffe É., A propos du canon 33 du concile d’Elvire, BLE 74 (1973)
Griffe É., Le concile d’Elvire et les origines du célibat ecclésias¬tique, BLE 77 (1976)
Gryson R., Dix ans de recherche sur les origines du célibat ecclésiastique. Réflexion sur les publications des années 1970-1979, RTL 11 (1980) 157-185
Gryson R., Les origines du célibat ecclésiastique, du premier au septième siècle, Gembloux 1970
Heid S., Celibat w Kościele pierwotnym. Początki obowiązku wstrzemięźliwości dla duchownych na Wschodzie i na Zachodzie, tłum. S. Stańczyk, Tuchów 2000
Heid S., Zölibat in der frühen Kirche. Die Anfänge einer Enthaltsamkeitspflicht für Kleriker in Ost und West, Paderborn 2003
Lázaro Sánchez M.J., L’état actuel de la recherche sur le concile d’Elvire, RevSR 82 (2008) 517-546
McLaughlin A.K.W., The Obligation of Perfect and Perpetual Continence And Married Deacons in the Latin Church, Washington 2010
Meigne M., Concile ou collection d’Elvire?, RHE 70 (1975) 361-387
Nedungatt G., „Title 10:Clerics”. A Guide to the Eastern Code: A Commentary on the Code of Canons of The Eastern Churches, „Kanonika” 10, ed. G. Nedungatt, Roma 2002
Orlandis J. – Ramos-Lissón D., Die Synoden auf der Iberischen Halbinsel bis zum Einbruch des Islam (711), Paderborn 1981
Ramos-Lissón D., En torno a la autenticidad de algunos cánones del concilio de Elvira, ScT 11 (1979) 181-186
Reichert E., Die Canones der Synode von Elvira: Einleitung und Kommentar, Hamburg 1990
Sardella T., Il canone 33 del concilio di Elvira: controllo sessuale e potere ecclesiastico, w: Munera Amicitiae, Studi di Storia e Cultura nella Tarda Antichità offerti a Salvatore Pricoco, a cura di R. Barcellona – T. Sordella, Soveria Mannelli 2003
Schillebeeckx E., Christliche Identität und kirchliches Amt Düsseldorf 1985
Sotomayor M., La Iglesia en la España romana, w: Historia de la Iglesia en España, dir. R. García-Villoslada, t. 1: La iglesia en la España romana y visigoda (siglos I-VIII), Madrid 1979
Verkamp B., Cultic Purity and the Law of Celibacy, „Review for Religious” 30 (1971) 199-217
Vilella Masana J., Cánones pseudoiliberritanos y Código Teodosiano: la prohibición de los sacrificios paganos, „POLIS. Revista de ideas y formas políticas dela Antigüedad Clásica” 17 (2005) 97-133
Vilella Masana J. – Barreda P.-E., Cánones del concilio de Elvira o cánones pseudoiliberritanos?, „Augustinianum” 46 (2006) 285-373
Vilella Masana J. – Barreda P.-E., Los cánones de la Hispana atribuidos a un concilio iliberritano: estudio filológico, w: I concili della cristianità occidentale. Secoli III-IV. XXX Incontro di studiosi dell’antichità cristiana. Roma, 3-5 maggio 2001, SEA 78, Roma 2002, 545-579
Vilella Masana J. – Berreda P.E., Un decenio de investigación en torno a los cánones pseudoi-liberritanos. Nueva respuesta a la crítica unitaria, RHE 108 (2013) 300-336
Vogels H.-J., Priester dürfen heiraten: Biblische, geschichtliche und rechtliche Gründe gegen den Pflichtzölibat, Bonn 1992

Published
2013-12-16


Lewandowicz, J. (2013). On the wording and translation of 33rd canon of the council of Elvira – the oldest official text of the Church on celibacy of the clergy. Vox Patrum, 60, 209–219. https://doi.org/10.31743/vp.3988

Janusz Lewandowicz 
Wyższe Seminarium Duchowne w ŁodziLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.