The incarnation of Jesus Christ in "Liber apotheosis" and "Liber cathemerinon" by Aurelius Prudentius Clemens

Małgorzata Pyzik-Turska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland


Abstract

The following article covers the issues regarding the Incarnation of Jesus Christ presented in a poetic manner in Liber Apotheosis and Liber Cathemerinon by Aurelius Prudentius Clemens. The first part illustrates the references to the fact of Birth taken from the Old Testament. It focuses primarily on the messianic prophecies – the prophecies of the Messiah, who was to be sent to the world. The second part presents the circumstances and the place of the Bethlehem event. The poetic depictions of the place and time of the Nativity as well as the consequences arising from accepting Christ as the Saviour sent by God have been presented in reference to the evangelical accounts. The third part discusses the results of the Incarnation that were illustrated in a poetical form by Aurelius Prudentius Clemens. Thus, the article presents the fact of the exaltation of human body re­sulting from the absolution of sins, redemption of man, as well as the emphasis of human dignity.

Keywords:

Incarnation, poetry, Prudentius, Liber Apotheosis, Liber Cathemerinon

Bednarz M., Historia zbawienia, Tarnów 2000

Bergman J., Aurelius Prudentius Clemens, Dorpat 1921

Brzegowy T., Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11, Tarnów 1998

Chantraine G., Chrystus wczoraj i dziś, tłum. L. Balter, w: Tajemnica Trójcy Świętej, red. L. Balter, Poznań 2000

Charlet J., La création poétique dans la Cathemerinon, Paris 1982

Evangelium Matthiae, tłum. K. Obrycki, w: Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie apokryficzne, cz. 1: Fragmenty, narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa, red. M. Starowieyski, Kraków 2003

Middedeldorpf H., Commentationis de Prudentio et theologia Prudentiana, I-II, Vratislaviae 1823-1826

Dykes A., Reading sin in the world. The Hamartigenia of Prudentius and the vocation of the responsible reader, Cambridge 2011

Kulisz J. – Mostowska-Baliszewska A., Spór o Jezusa Chrystusa w ciągu dziejów, Warszawa 1988

Lavarenne M., La langue de poète Prudentius, Paris 1933

Mastran¬gelo M., The Roman self in late antiquity. Prudentius and the poetics of the soul, Baltimore – London 2008

Micaelli C., Note di teologia prudenziana, VetCh 21 (1984) 83-112

Prudentius, Liber Apotheosis (Contra homuncionitas), CCL 126, 97, tłum. M. Brożek: Aureliusz Prudencjusz Klemens, Przeciw homuncjonitom, PSP 43

Prudentius, Liber Cathemerinon, ed. M.P. Cunningham, CCL 126, Turnhout 1966, 48, tłum. M. Brożek: Aureliusz Prudencjusz Klemens, Hymn na każdą godzinę, w: Prudencjusz Klemens, Poezje, PSP 43, Warszawa 1987

Rodrigez Herrea J., Poeta christianus, Salamanca 1981

Sawa P., Misterium wcielenia: rzeczywistość, inspiracje, nadzieje, Katowice 2009

Sikora P., Przebóstwienie człowieka, Chalcedon i chrystologia dwustopniowa, „Polonia Sacra” 7 (2003)

Smolak K., Exegetischer Kommentat zu Prudentius (Apotheosis 1-216), Wien 1968

Stabryła S., Chrześcijański świat poezji Prudencjusza, Kraków 2011

Torró P., Función del Espiritu Santo en la encarnatión segun Aurelio Prudencio, „Anales Valentinos” 9 (1983) 347-360

Węcławski T., Abba wobec Boga Ojca, Kraków 1999


Published
2013-12-16


Pyzik-Turska, M. (2013). The incarnation of Jesus Christ in "Liber apotheosis" and "Liber cathemerinon" by Aurelius Prudentius Clemens. Vox Patrum, 60, 263–273. https://doi.org/10.31743/vp.3991

Małgorzata Pyzik-Turska 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.