Dangers in the preaching of God’s word in the light of Saint Augustine’s" Enarrationes in psalmos"

Marian Strankowski

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku , Poland


Abstract

This article shows the dangers in preaching of God’s word according to St. Augustine. The observations of the Bishop of Hippona are double. In the first group there are exterior dangers. Their source of origin is on the outside of the Church, from heretics and schismatics. In the second group there are internal dan­gers. Their source is in human dimension of the Church. Among them, according to St. Augustine, there are: preachers-mercennnaries, excessive pride of preacher, desire of human praises and honours, laziness in God’s service, giving into temp­tation of earthly comfort and care for worldly things.

Keywords:

St. Augustine, preach, word of God, danger, Enarrationes in psalmos

Augustinus, Enarrationes in Ps., ed. D.E. Dekkers – I. Fraipont, CCL 38, Turnhout 1956, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów (Ps 36-57), PSP 38, Warszawa 1986

Berardino A. di, Aegyptus, AL I, fasc. 1/2

Berrouard M.F., Saint Augustin et la ministère de la prédication. Le thème des anges qui montent et qui descendent, RechAug 2 (1962)

Eckmann A., Św. Augustyn – duszpasterz, Vox Patrum 12-13 (1987)

Eckmann A., Święty Augustyn dziś, Vox Patrum 40-41 (2001)

Garcia J., Thagaste, ville chretiénne à l’époque de S. Augustin, CPE 27 (2007) nr 106

Hamman A., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Safiej-Wróblewska – E. Sieradzińska, Warszawa 1989

Nocoń A., Zagadnienie pokoju w „Objaśnieniach Psalmów” św. Augustyna, Vox Patrum 44-45 (2003)

Staniek E., Sekrety dobrego kaznodziejstwa w ujęciu św. Augustyna, RBL 42 (1989) z. 4

Vannier M. A., Augustin prédicateur dans les „Homélies sur l’Évangile de S. Jean”, CPE 25 (2005) nr 99

Wurst G., Haeresis, haeretici, AL III fasc. 1/2, 290-302


Published
2013-12-16


Strankowski, M. (2013). Dangers in the preaching of God’s word in the light of Saint Augustine’s" Enarrationes in psalmos". Vox Patrum, 60, 289–314. https://doi.org/10.31743/vp.3993

Marian Strankowski 
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w BiałymstokuLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.