Bad Christians in the light of st. Augustine’s teaching

Mariusz Terka

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie , Poland

Abstract

The main perspective from which St. Augustine describes the Church, is the category of good and evil. It is included in the image of the heavenly Jerusalem understood as a community of saints in heaven, Zion as a symbol of the pilgrim Church and the metaphor of Babylon, which is the kingdom of evil and persecu­tor of the followers of Christ. The Church on earth exists between Jerusalem and Babylon, and for this reason there are both good and bad people. That confusion is an important feature of Augustine’s Church in its earthly dimension. Saints Christians are trying to improve the bad members of the Body of Christ, but they are also forced to tolerate the evil that they cannot change, and bad Christians can persecute the good ones. Augustine calls their mutual relationship the spiritual battle. The judgment of them, and their final separation belongs to God only, and it will be done during the Final Judgement.

Keywords:

Church, confusion, persecution, separation, the final judgment, tolerance, spiritual warfare, scandal, bad Christians

A Dictionary of Christian Biography, Literature, Sects and Doctrines, I, London 1836
Altaner B. – Stuiber A., Patrologia, tłum. P. Pach¬ciarek, Warszawa 1990
Augustinus, Acta contra Fortunatum Manichaeum, PL 42, tłum. J. Sulowski: Św. Au¬gustyn, Sprawozdanie z dyskusji z Fortunatem, w: Św. Augustyn, Pisma przeciw manichejczykom, opr. W. Myszor, PSP 54, Warszawa 1990
Augustinus, Confessiones, ed. L. Verheijen, CCL 27, Turnhout 1981, 23-24, tłum. Z. Kubiak: Św. Augustyn, Wyznania, Kraków 1996
Augustinus, Contra Adimantum Manichaei discipulum, PL 42, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Przeciw Adimantowi, PSP 54
Augustinus, Contra epistulam quam vocant fundamenti, PL 42, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, List, który nazywają „listem podstawowym”, PSP 54
Augustinus, Contra Faustum, PL 42, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Przeciwko Faustusowi, PSP 56, Warszawa 1991
Augustinus, Contra Iulianum, PL 44, tłum. W. Eborowicz: Św. Augu¬styn, Przeciwko Julianowi, PSP 19/2, Warszawa 1977
Augustinus, Contra Secundinum Manichaeum, PL 42, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Przeciw Sekundynowi, PSP 56, Warszawa 1991
Augustinus, De agone chri¬stiano, PL 40, tłum. W. Budzik: Św. Augustyn, Chrześcijańska walka, w: Św. Augustyn, Pisma katechetyczne
Augustinus, De baptismo, ed. R.A. Markus – A. Lombardi, NBA 15/1, Roma 1998, 404-406, tłum. A. Żurek: Św. Augustyn, O chrzcie, ŹMT 38, Kraków 2006
Augustinus, De catechizandis rudibus, PL 40, tłum. W. Budzik: Św. Augustyn, Początkowe nauczanie religii, w: Św. Augustyn, Pisma katechetyczne, Warszawa 1952
Augustinus, De civitate Dei, ed. B. Dombart – A. Kalb, CCL 48, Turnhout 1955, 499, tłum. W. Kubicki: Augustyn, Państwo Boże, Kęty 2002
Augustinus, De doctrina christiana, ed. J. Martin, CCL 32, Turnhout 1962, 77-78, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, Warszawa 1989
Augustinus, De duabus animabus, PL 42, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, O dwóch duszach, PSP 54
Augustinus, De fide, spe et caritate, PL 40, tłum. W. Budzik: Św. Augustyn, Podręcz¬nik dla Wawrzyńca, czyli o wierze, nadziei i miłości, w: Św. Augustyn, Pisma katechetyczne, Warszawa 1952
Augustinus, De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum, PL 32, tłum. P. Nehring: Obyczaje Kościoła Katolickiego i obyczaje manichejczyków, ŹM 27
Augustinus, De musica, PL 32, tłum. D. Turkowska: O muzyce, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, IV, Warszawa 1954
Augustinus, De opere monachorum, 40, PL 40, tłum. R. Szaszka: Św. Augustyn, O pracy mnichów, ŹM 27
Augustinus, De Trinitate, ed. A. Trapè, NBA 4, Roma 2003, 482, tłum. M. Sto¬kowska, Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, POK 25, Poznań – Warszawa – Lublin 1962
Augustinus, De utilitate credendi, PL 42, tłum. J. Sulowski: O pożytku wiary, PSP 54
Augustinus, De vita beata, PL 32, tłum. A. Świ¬derkówna: Św. Augustyn, O życiu szczęśliwym, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, I, Warszawa, 1953
Augustinus, Enarrationes in Ps., ed. E. Dekkers – J. Fraipont, CCL 40, Turnhout 1956, 1783, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Objaśnienia psalmów, PSP 41, Warszawa 1986
Augustinus, Epistula, PL 33, tłum. P. Nehring: Św. Augustyn, List 157, w: Św. Au¬gustyn, Pisma monastyczne, red. M. Starowieyski, ŹM 27, Kraków 2007
Augustinus, In Joannis evangelium tractatus, ed. R. Willems, CCL 36, Turnhout 1954, 17, tłum. W. Szołdrski: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana, w: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię i pierwszy list św. Jana, PSP 15/1, Warszawa 1977
Bavel T.J. van, Chiesa, w: Agostino Dizionario Enciclopedico, ed. A Fitzgerald, ed. italiana L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007
Beddoe P.V., „Contagio” in the Donatists and St. Augustine, StPatr 27 (1993)
Bolis G., L’idolatria in s. Agostino. Una prospettiva antropologica, Roma 2004
Borgomeo P., L’Église de ce temps dans la predica¬tion de saint Augustin, Paris 1972
Carney E.J., The Doctrine of St. Augustine on Sanctity, Washington 1945
Cipriani N., Molti e uno solo in Christo. La spiritualità di Agostino, Roma 2009
Clark M.T., Mondo, w: Agostino Dizionario Enciclopedico, ed. A Fitzgerald, ed. italiana L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007
Clemens Ale¬xandrinus, Stromata, ed. O. Stählin – L. Früchtel, GCS 17, Berlin 1970
Cochrane Ch., Chrześcijaństwo i kultura antyczna, tłum. G. Pianko, Warszawa 1960
Curbelié P., La justice dans „La Cité de Dieu”, Collections des Études Augustinien¬nes. Série Antiquité 171, Paris 2004
Cyprianus, De lapsis, ed. M. Bévenot, CCL 3, Turnhout 1972
Cyprianus, Epistula, ed. G.F. Diercks, CCL 3B, Turnhout 1994
Czuj J., Hierarchia kościelna u św. Augustyna, Lublin 1925
Drączkowski F., Poza miłością nie ma zbawie¬nia, Pelplin – Toruń 1996
Eckmann A., Dialog świętego Augustyna ze światem pogańskim w świe¬tle jego korespondencji, Lublin 1987
Eckmann A., Kultura antyczna u św. Augustyna, VoxP 6 (1986) t. 10, 45-60
Eckmann A., Przebóstwienie człowieka w pismach wczesnochrześcijańskich, Lublin 2003
Eckmann A., Symbol apostolski w pismach świętego Augustyna, Lu¬blin 1999
Eno R., Doctrinal Authority in St. Augustine, Augustinian Studies 12, Villanova 1981
Evans G., Autorità, w: Agostino Dizionario Enciclopedico, ed. A Fitzgerald, ed. italiana L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007
Gilson E., Wprowadzenie do nauki świętego Augustyna, tłum. Z. Jakimiak, Warszawa 1953
Grossi V., Il libro XIV „De civitate Dei”, w: Lettura del „De Civitate Dei” libri XI-XVI, SEA 54, Roma 1996
Grzywaczewski J., Chrześcijaństwo na wsi afrykańskiej w okresie patrystycznym, w: Ewangelizacja w epoce patry¬stycznej, red. F. Drączkowski – J. Pałucki, Lublin 1994
Ham¬man A., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Stafiej-Wróblewska – E. Sieradzińska, Warszawa 1989
Hatzefeld A., Św. Augustyn. Ojciec i Doktor Kościoła, w: Święci Pańscy, czyli dzieje Kościoła Katolickiego w żywotach świętych, red. M. Fulman, II, Warszawa 1899
Kaczmarek T., Augustyn do braci „ex parte Donati”, w: Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym, red. F. Drączkowski – J. Pałucki – P. Szczur – M. Szram – M. Wysocki – M. Ziółkowska, Lublin 2012
Kamczyk W., Tota Paschalis Solem¬nitas. Teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna, SACh SN 12, Katowice 2012
Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988
Klemens Aleksandryjski, Paedagogus, ed. C. Mondésert – H.-I. Marrou, SCh 108, Paris 1991
Longosz S., Św. Augustyn a starożytny dramat teatralny, VoxP 8 (1988) t. 14, 369-393
Lütcke K.-H., „Auctoritas” bei Augustin, Stuttgart 1968
Nash R.H., Sapienza, w: Agostino Dizionario Enciclopedico, ed. A Fitzgerald, ed. italiana L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007
Oort J. van, Jerusalem and Babylon: A Study in to Augustine’s City of God and the Sources of His Doctrine of the Two Cities, Supplements to „Vigiliae Christianae” 14, Leiden 1991
Orygenes, Commenta¬rium in Canticum canticorum, ed. L. Brésard – H. Crouzel – M. Borret, SCh 376, 502, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, Komentarz do „Pieśni nad pieśniami”, Kraków 2005
Orygenes, De principiis, PG 11, tłum. S. Kalinkowski: Orygenes, O zasadach, ŹMT 1, Kraków 1996
Orygenes, In Jeremiam hom., PG 13
Pagliacci D., Male e peccato: „De civitate Dei” XVI, w: Lettura del „De Civitate Dei” libri XI-XVI, SEA 54, Roma 1996
Pelikan J., Powstanie wspólnej tradycji (100-600), tłum. M. Höffner, Kraków 2008
Pin¬del R., Od ewangelizacji do wspólnoty, Kraków 2000
Simonis W., Ecclesia visibilis et invisibilis. Untersuchungen zur Ekklesiologie und Sakra-mentenlehre in der afrikanischen Tradition von Cyprian bis Augustinus, Frankfurt am Main 1970
Śrutwa J., Widowiska epoki klasycznej w ocenie Kościoła afrykańskie¬go II-V w., RTK 27 (1980) z. 4, 43-56
Terka M., Magia w Biblii i u Ojców Kościoła, w: Magia – cała prawda, red. M. Piotrowski, Poznań 2010
Tupaj S., Miłosierdzie Boże i mi¬łosierdzie chrześcijanina w świetle „Enarrationes in Ps.” św. Augustyna, SACh SN 5, Katowice 2007
Vinciano A., Ecclesiologia, w: Letteratura Patristica, ed. A. di Berardino – G. Fedalto – M. Simonetti, Cinisello Balsamo 2007
Wetzel J., Peccato, w: Agostino Dizionario Enciclopedico, ed. A Fitzgerald, ed. italiana L. Alici – A. Pieretti, Roma 2007
Willis G.G., St. Augustine and the Donatist Controversy, London 1950

Published
2013-12-16


Terka, M. (2013). Bad Christians in the light of st. Augustine’s teaching. Vox Patrum, 60, 417–448. https://doi.org/10.31743/vp.3999

Mariusz Terka 
Wyższy Instytut Teologiczny w CzęstochowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.