Hierarchy of values of the emperor of Mark Aurelius based on his "Meditations"

Józef Trzebuniak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland


Abstract

In this article a system of values of Mark Aurelius, the Roman emperor and the philosopher ruling in Rome in 161-188 years, was described. The hierarchy of these values is based on reflections of the „philosopher on the throne” included in his Meditations. In the first part a respect of the emperor was portrayed towards the visible world and the laws of nature which are ruling it. Next an importance of the virtue was emphasized in the view of the author of Meditations as well as how significant was the fulfilment of everyday social duties. In the last part a funda­mental role of the mind and the internal leader-demon was described. According to the thinker nothing is more important than the mind and our actions are entirely under its authority. Mind whereas it is a deity it is the emanation of the universal deity. On that account internal mind must break free from the rule of the sensual impulses and experiences which are merging with the body. In such a way Mark Aurelius applied the Platonic dichotomy to the sto­ical distinguishing and constructed his own hierarchy of values, using reflections of thinkers preceding him.

Keywords:

Mark Aurelius, Meditations, a hierarchy of values, mind, virtue, the laws of nature, daimon

Asmis E., Stoicyzm Marka Aureliusza, w: Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza, red. K. Marulewska, Warszawa 2010
Barankiewicz T., Aksjologiczna problematyka prawa, „Roczniki nauk prawniczych” 14/1 (2004) 46-49
Grimal P., Marek Aureliusz, tłum. A. Łukaszewicz, Warszawa 1997
Hadot P., Twierdza wewnętrzna. Wprowadzenie do „Rozmyślań” Marka Aureliusza, tłum. P. Domański, Kęty 2004
Historia Powszechna, red. L. Serafini, V, Novara 2007
Huczek A., Wzór człowieka idealnego w filozofii Marka Aureliusza, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 1 (2006) 79-92
Laurand V., Marek Aureliusz a polityka, w: Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza, red. K. Marulewska, Warszawa 2010
Marcus Aurelius, Ad se ipsum, ed. J. Dalfen, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Roma-norum Teubneriana, Leipzig 1979, tłum. M. Reiter: Marek Aureliusz, Rozmyślania, Warszawa 1984
Parain Ch., Marek Aureliusz, tłum. J. Rogoziński, Warszawa 1962
Rist J., Religijność Marka Aureliusza a chrześcijaństwo, w: Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza, red. K. Marulewska, Warszawa 2010
Scriptores Historiae Augu¬stae, ed. E. Hohl, Lipsiae 1965, tłum. H. Szelest: Historycy Cesarstwa Rzymskiego. Żywoty cesarzy od Hadriana do Numeriana, Warszawa 1966
Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza, red. K. Marulewska, Warszawa 2010

Published
2013-12-16


Trzebuniak, J. (2013). Hierarchy of values of the emperor of Mark Aurelius based on his "Meditations". Vox Patrum, 60, 461–471. https://doi.org/10.31743/vp.4001

Józef Trzebuniak 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.