St. Augustine, his moral and spiritual life in the light of his statements in "Enarrationes in psalmos"

Jacek Wojda

Papieski Wydział Teologiczny Sekcji św. Jana Chrzciciela w Warszawie , Poland


Abstract

St. Augustine, beside his typically autobiographical work – Confessiones, left a number of statements about himself in his many writings, among which the outstanding place is taken by his Enarrationes in Psalmos. By reflecting on the person of St. Augustine, through the prism of his statements in Enarrationes in Psalmos, one can reveal and realize the great richness of what regards his moral and spiritual life. Augustine, being a priest, then a bishop, and fulfilling the office of preacher, refers to his life from before his conversion, recalls his baptism, and analyzes his commitment to the new way of life. His conversion and baptism are of particular importance by driving him from one stage of life to the other. This second phase of his biography, however, does not cancel out some struggles with worldly temptations and various adversities in pastoral ministry. The leading of „perfect” life is embodied in the work of God’s mercy. Confessiones efficiently assist to discover Augustine of Enarrationes in Psalmos, who reveals his heart and his person for the benefit of people entrusted to his pastoral care.

Keywords:

Augustine of Hippo, autobiography, psalms, conversion, baptism, spiritual warfare, Enarrationes in psalmos

Augustinus, Confessiones I 10, 16, PL 32, tłum. Z. Kubiak: Wyznania, Warszawa 1992
Augustinus, De baptismo contra Donatistas, ed. M. Petschenig, CSEL 51, Vindobo¬nae – Lipsiae 1908
Augustinus, De fide et operibus, ed. J. Zycha, CSEL 41, Pragae – Vindobonae – Lipsiae 1900
Augustinus, Enarrationes in Psalmos, ed. E. Dekkers – I. Fraipont, I-III, CCL 38-40, Turn-hout 1956, tłum. J. Sulowski: Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów, PSP 37-42, Warszawa 1986
Augustinus, Epistula, ed. A. Goldbacher, CSEL 34, Vindobonae 1895
Bardy G., Św. Augustyn, człowiek i dzieło, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1992
Ca¬saroli A., Nawrócenie św. Augustyna, VoxP 8 (1988) t. 14
Czuj J., Wstęp (Życiorys św. Augustyna), w: Augustyn, Wyznania, tłum. J. Czuj, Dębogóra 2008
Dekkers E. – Fraipont I., Praefatio, w: Augustinus, Enarrationes in Psalmos, CCL 38, V; P. Brown, Augustyn z Hippony, tłum. W. Radwański, Warszawa 1993
Eborowicz W., Listy św. Augustyna obrazem jego duszy, VoxP 7 (1987) t. 12-13
Eborowicz W., Proces nawrócenia św. Augustyna, VoxP 8 (1988) t. 14
Eborowicz W., Zagadnienia filozoficzne w listach św. Augustyna, w: Św. Augustyn, Listy, tłum. W. Eborowicz, Pelplin 1991
Eckmann A., Św. Augustyn – duszpasterz, VoxP 7 (1987) t. 12-13
Eckmann A., Św. Augustyn – duszpasterz (dokończenie), VoxP 8 (1988) t. 14
Hamman A., Portrety Ojców Kościoła. Praktyczny przewodnik po patrologii, tłum. i oprac. zbiorowe, Warszawa 1978
Hamman A., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Staniej-Wróblewska – E. Sieradzińska, Warszawa 1989
Joannes Paulus II, Adhortatio Apostolica postsynodalis „Pastores dabo vobis, AAS 84 (1992)
Kaczmarek T., Augustyn do braci „ex parte Donati”, w: Ortodoksja, herezja, schizma,
Salij J., Rozmowy ze świętym Augustynem, Poznań 1985
Sulowski J., Wstęp (Święty Augustyn a Psałterz), w: Augustyn, Objaśnienia Psalmów, PSP 37, 7-37
Turzyński P., Cierpienie jako droga w ujęciu św. Augustyna, VoxP 30 (2010) t. 55, 637-652
Wysocki M., Model doskonałego chrześcijanina w pismach św. Cypriana z Kartaginy, VoxP 30 (2010) t. 55
Żurek A., „Jeden chrzest w jednym i świętym Kościele” – w poszukiwaniu istoty dona¬tyzmu, w: Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym, red. F. Drączkowski – J. Pałucki – P. Szczur – M. Szram – M. Wysocki – M. Ziółkowska, Lublin 2012, 123-131
Żurek A., Katechumenat – próba wiary czy charakteru?, w: Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, red. F. Drączkowski – J. Pałucki – P. Szczur – M. Szram – M. Wysocki – M. Ziółkowska, Lublin 2011, 193-205

Published
2013-12-16


Wojda, J. (2013). St. Augustine, his moral and spiritual life in the light of his statements in "Enarrationes in psalmos". Vox Patrum, 60, 473–486. https://doi.org/10.31743/vp.4002

Jacek Wojda 
Papieski Wydział Teologiczny Sekcji św. Jana Chrzciciela w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.